Karar No              : 2021/MK-396

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/87066 İhale Kayıt Numaralı “Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı İçin 1 Kalem Demirbaş Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Atatürk Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından yapılan 2021/87066 İhale Kayıt Numaralı “Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı İçin 1 Kalem Demirbaş Alımı” ihalesine ilişkin olarak Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 05.08.2021 tarihli ve 2021/UM.IV-1463 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre yönünden reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali istemiyle Simeks Tıbbi Sistemler San. ve Tic. A.Ş.  tarafından açılan davada, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 16.09.2021 tarihli ve E:2021/1546 sayılı kararı ile “24/03/2021 tarihli ilk ihale komisyonu kararına yapılan itirazen şikayet üzerine alınan 21/06/2021 tarihli ikinci ihale komisyonu kararıyla ihalede geçerli teklif sayısının ve en avantajlı teklif sahibi istekli sıfatının değiştiği, yeni bir hukuki durumun ortaya çıktığı, ihale sürecindeki hukuka aykırı olduğu iddia edilen işlem veya eylemlerin “farkına varıldığı tarihin” ihalenin bütün hüküm ve sonuçlarının yer aldığı kesinleşen ihale kararının ilgililere tebliğ edildiği tarih olarak kabul edilmesi gerektiği, ihale sürecinde yeni hukukî durum meydana getiren, ihale sürecine etkili bir kararın alınması üzerine başvuruya konu edilebilecek hukuka aykırılık nedenini öğrenen ilgililerin bu tarihten itibaren 4734 sayılı Kanun’da öngörülen sürede idareye başvurmalarına hukukî bir engel bulunmadığı, 21/06/2021 tarihli ihale komisyonu kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren Kanun’un 55. maddesi uyarınca süresi içinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu görülmüş olup yeni hukuki durum ve davalı şirketin yasal süresi içerisinde başvuruda bulunduğu hususu gözetilmeksizin, itirazen şikayet başvurusunun süre yönünden reddine dair dava konusu Kurul kararında hukuka uyarlık görülmemiştir.” gerekçesiyle dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 05.08.2021 tarihli ve 2021/UM.IV-1463 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin iddialarının esasının incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle