aşırı düşük

Üzerinde İdarece Belge Sorgulaması Yapılabilmesine İmkân Verecek Şekilde Bir EKAP Kayıt Numarası Bulunmayan Söz Konusu İş Bitirme Belgesinin İş Deneyimini Tevsik İçin Kullanılamayacağı

Karar No              : 2021/UY.I-837

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/705606 İhale Kayıt Numaralı “Muğla İl Sınırları İçinde 7. Grup, 5 Adet Okul Güçlendirme ve Onarımı Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 10.02.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Muğla İl Sınırları İçinde 7. Grup, 5 Adet Okul Güçlendirme ve Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Se-Pe-Co İnşaat Taah. Mim. Müh. Dış Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 15.03.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.03.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.03.2021 tarih ve 16328 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/585 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1, 2, 3 ve 5’inci kısımlarında sundukları iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda Taşkent Ticaret Müşavirliği ile yapılan yazışmada belgenin apostil tasdik şerhi veya konsolosluk mühür onayı alınıp Kamu İhale Kurumu tarafından EKAP’a kaydedilerek kullanılması gerektiğinin bildirilmesi üzerine, söz konusu belgenin belgelerin sunuluş şekline aykırı olduğunun tespit edildiği,  ihale kapsamında sunulan iş deneyim belgesinin Atayurt İnşaat A.Ş.ye taahhüt edilmiş Navoi TPP Kombine Çevrim Gaz Türbin Ünitesi İnşaat işleri kapsamında yapılan jeneratör, türbin, elektrik kontrol binası yapım işine ait iş bitirme belgesi olduğu, belgeye konu işle ilgili olarak Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından 20.12.2010 tarihli iş alındı belgesinin düzenlendiği, işin bitiminin ardından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca Taşkent Ticaret Müşavirliği’ne başvuru yapılarak iş bitirme belgesinin düzenlenmesinin talep edildiği, Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından düzenlenen belgede anılan Yönetmelik’in 39’uncu maddesinin onaltıncı fıkrası doğrultusunda iş sahibinin adı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihi bilgilerinin bulunduğu, kamu ihale mevzuatı uyarınca Taşkent Ticaret Müşavirliği tarafından düzenlenen belgenin hukuka uygun olduğu ve belgelerin sunuluş şekline uygun olduğunun kabul edilmesi gerektiği, kaldı ki Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge’nin 1’inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca belgenin Yönerge kapsamında EKAP’a kaydının mümkün olmadığı, öte yandan ihale komisyonu tarafından belgenin sayısı ile iş sahibi ve yapım tekniği konusunda tereddüt yaşanmış olmakla birlikte, belgeyi düzenleyen idare tarafından şirket türü bilgisinin eksik yazıldığı, bu hususun esaslı bir aykırılık olmadığı, yapı tekniği yerine “danışmanlık işinin adı” ifadesinin kullanılmasının ise çeviri hatasından kaynaklanmış olabileceği, ayrıca belgenin sayı bilgisinin de belgenin asli veya tali bir unsuru olmadığı, kaldı ki bu hususların tamamlatılabilecek bilgi eksikliği kapsamında olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç, yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler adına yabancı ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ateşelikleri tarafından iş bitirme belgesi düzenlenebilir. Bu kapsamdaki iş bitirme belgesinin düzenlenmesinde, bu Yönetmelik eki Ek-1’de yer alan KİK026.1/Y İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) standart formu esas alınır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İhale Komisyonlarının inceleme yetkisi” başlıklı 50’nci maddesinde “(1) İhale komisyonu, aday veya isteklilerce sunulan iş deneyimini gösteren belgelerde tereddüt duyulan hususlara ilişkin gerekli incelemeyi yapmaya yetkilidir.

(2) İhale komisyonunun iş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgi talepleri ilgililerce ivedikle karşılanır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinde “(1) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31/8/2014 tarihinden sonra düzenlenecek olan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur.

(2) İlanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş deneyim belgelerinin asıllarının 1/7/2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunludur. Bu durumda; EKAP üzerinden düzenlenen yeni belgeye, daha önce düzenlenen belgenin tarih ve sayısının da belirtildiği ve eski belgenin yerine verildiğine dair bir şerh düşülür ve eski belge dosyasında muhafaza edilir.

(3) Birinci ve ikinci fıkralar uyarınca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz.

(4) İlanı veya duyurusu 1/9/2014 tarihinden sonra yapılan ihalelerde, aday veya istekliler tarafından sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanması zorunludur.

(5) Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri işlere ilişkin iş bitirme belgeleri, belge sahibinin başvurusu üzerine Kurum tarafından EKAP’a bilgi amaçlı olarak kaydedilir. Kayıt işlemi usulüne uygun olarak yapılan başvurudan itibaren 15 gün içinde yapılır ve daha önce kaydedilmiş olsa dahi bu sürenin bitiminden sonra iş deneyimini tevsik için kullanılabilir. Kayıt işlemi için yurt dışında düzenlenmiş iş bitirme belgesinin bu Yönetmeliğin 31 inci maddesine uygun olarak sunulması; Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgeler olur ise bunların da  Kurum tarafından belirlenecek usule uygun olarak başvuruya eklenmesi gerekir. Herhangi bir belgenin bu fıkra kapsamında kaydedilmiş olması belge konusu işin yapıldığına ve belgedeki bilgilerin doğruluğuna karine teşkil etmez. Bu kayıt işlemi ihale komisyonlarının inceleme, değerlendirme ve sorgulamaya ilişkin yetki ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş bitirme belgeleri EKAP’a kayıt edilmedikçe ilanı veya duyurusu 1/10/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. Bu fıkra kapsamında EKAP’a kaydedilen belgeler, ihalelerde Kurum tarafından başvuru sahibine verilen kayıt belgesi sunularak kullanılır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı 30.8’inci maddesinde “30.8.1 İhale Uygulama Yönetmeliklerinin Ek-1 maddeleri uyarınca 31/8/2014 tarihinden sonra iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, ilanı veya duyurusu 31/8/2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere (İKN’si 2010/500.000 ve daha sonraki ihaleler) ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 1/9/2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan mevcut iş deneyim belgelerinin, EKAP’a kayıt edilerek yeniden düzenlenmeleri zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda, EKAP üzerinden düzenlenmesi veya kayıt edilerek yeniden düzenlenmesi gerektiği halde bu gereklere uygun olmayan iş deneyim belgeleri, EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmedikleri sürece ilanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacaktır. Bu nedenle; EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde, bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerekmektedir.

30.8.2 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi ve belge sahiplerine verilmesinde, İhale Uygulama Yönetmelikleri ile bu Tebliğin iş deneyim belgelerinin düzenlenmesi ve verilmesine ilişkin hükümlerine uyulması gerekmektedir. EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenlenmesi ve sorgulanmasına ilişkin “İdare İş Deneyim Belgesi Düzenleme, Kayıt ve Sorgulama Kullanım Rehberi”ne EKAP üzerinden erişilebilir.

30.8.3 İdarece EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesine, EKAP tarafından otomatik olarak bir “belge numarası” verilmektedir. EKAP üzerinden düzenlenen iş deneyim belgesi çıktısı alınarak belgeyi onaylamaya yetkili kişi tarafından isim ve unvanı belirtilmek suretiyle imzalanıp mühürlendikten sonra ilgiliye verilecektir.

30.8.4 Daha önce EKAP üzerinden düzenlenmeyen mevcut iş deneyim belgesinin,

EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenebilmesi için, iş deneyim belgesi sahibinin ilgili idareye başvuruda bulunması ve iş deneyim belgesinin aslını idareye teslim etmesi gerekmektedir. Bu durumda; ilgili idarece iş deneyim belgesi süresi içinde EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek 30.8.3 üncü maddede belirtilen şekilde onaylanıp ilgiliye verilecek, ilgili tarafından idareye teslim edilen iş deneyim belgesi ise dosyasında muhafaza edilecektir.

30.8.5 İhalelerde aday veya isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacaktır.

30.8.6 İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden sorgulanmasında iş deneyim belgesinin, EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan sorgulamada, bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda, sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirme yapılmalıdır.

30.8.7 İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşların EKAP üzerinden iş deneyim belgesi düzenleyebilmeleri için 29 uncu maddede belirtilen işlemlere uygun olarak EKAP’a kayıtlı olmaları gerekmektedir. İlanı veya duyurusu 1/7/2016 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde, İhale Uygulama Yönetmelikleri Ek-1 maddeleri çerçevesinde, EKAP üzerinde kayıt altına alınma zorunluğu olduğu halde bu zorunluğa uygun olmayan iş deneyim belgeleri iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağından dolayı EKAP’a kayıtlı olmayan kurum ve kuruluşların aday ve istekliler açısından bir hak kaybına neden olmamaları bakımından öngörülen tarihlere kadar EKAP’a kayıt olmaları önem arz etmektedir.” açıklamaları,

05.07.2018 tarihli ve 2018/DK.D-156 sayılı Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge’nin “Amaç ve Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde ise “(1) Bu Yönergenin amacı, yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin, yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ederek gerçekleştirdikleri yapım işlerinden elde edilen iş deneyim belgelerinin, Yönetmeliğin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31 inci maddesinde düzenlenen şartları sağladığının tevsiki amacıyla EKAP’a kaydedilmesine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

(2) Yönetmeliğin 43 üncü maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından düzenlenen belgeler bu Yönerge kapsamında EKAP’a kaydedilmez.”  düzenlemesi yer almaktadır.

10.02.2021 tarihinde EKAP üzerinden e-ihale olarak yapılan söz konusu ihaleye 16 teklif verildiği, 03.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararları ile ihalenin 1’inci kısmının Açıkgöz Kardeşler İnş. Tar. Nak. Hayv. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihalenin 3’üncü kısmının Karael Yapı Pet. İnş. Nak. Turz. Tem. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ihalenin 5’inci kısmının geçerli teklif kalmadığından iptal edildiği, 12.03.2021 tarihli ihale komisyonu kararı ile ihalenin 2’nci kısmının Muhammed Ferhat Çelik üzerinde bırakıldığı, şikayete konu edilen kısımlara yönelik alınan ihale komisyonu kararlarında başvuru sahibi Se-Pe-Co İnşaat Taah. Mim. Müh. Dış Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen bilgileri tevsik etmek üzere Taşkent Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından düzenlenen 14.02.2019 tarihli iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgenin sayısının bulunmadığı, idarenin adının “Atayurt İnşaat” olarak belirtildiği, Atayurt İnşaat firmasının gerçek kişi ticaret unvanı mı olduğu, tüzel kişi ise anonim şirket mi yoksa limited şirket mi olduğunun anlaşılamadığı, uygulanan yapı tekniği ifadesinin “Danışmanlık işinin tanımı” olarak değiştirildiği, dolayısıyla söz konusu işin yapım işi olmayıp danışmanlık işi olduğu kanaatinin oluştuğu gerekçeleriyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı hususlarının belirtildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarece 15.03.2021 tarihinde kurumsal e-posta adresinden Taşkent Ticaret Müşavirliğinin kurumsal e-posta adresine gönderilen yazı ile “…İdaremize sunulan 14/02/2019 tarih ve sayısız olarak Başkanlığımıza sunulan Standart form-KİK026. I/Y İş Deneyim Belgesi (Yüklenici İş Bitirme) ile ilgili olarak;

1. Anılan belge Ticaret Müşavirliğiniz tarafından mı düzenlenmiştir?

2. Belge sahibi SE-PE-CO İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik Dış Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. bu işte yapım işi yüklenicisi mi?, Alt Yüklenicisi mi?, Danışmanlık hizmeti veren proje veya kontrollük hizmeti veren firma mıdır?

3. Çünkü KIK026.I/Y Standart formun “4. Uygulanan yapı tekniği” ifadesinin “4. Danışmanlık işinin tanımı” olarak değiştirildiği” görülmüştür. Değişikliğin sebebi nedir?

4. Anılan iş deneyim belgesinde “1. İdare: Atayurt İnşaat” olarak ifade edilmiştir. Atayurt inşaat tüzel kişi midir? gerçek kişi midir? İdarenin tam adının bildirilmesi,

5. Anılan iş deneyim belgesine numara verildiyse numarası,

6. Söz konusu iş deneyim belgesinin yapım işi için mi? Yoksa danışmanlık işi için mi düzenlendiğinin bildirilmesi” hususlarının talep edildiği,

Taşkent Ticaret Müşavirliği’nce gönderilen 16.03.2021 tarihli e-posta ile “SEPE-CO İnşaat Taahhüt Mimarlık Mühendislik Dış Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi tarafından Müşavirliğimize yapılan başvuruya istinaden 14/02/2019 tarihli ve bila sayılı ‘iş deneyim belgesi’ Müşavirliğimizce düzenlenmiştir. Bununla birlikte, mezkur firmanın e-postanızda belirtilen ihale sürecine katılımı ile ilgili olarak Müşavirliğimize ilettiği hususlar akabinde Bakanlığımız ile irtibata geçilmiş ve Bakanlıktan alınan bilgiler çerçevesinde firma temsilcisine, başvurusunu Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 31. maddesinde yer alan belgelerin sunuluş şekli başlıklı maddede yer aldığı şekilde “işveren”den alınan iş bitirme belgesinin Ozbekistan’da apostil veya Konsolosluk mühür tasdiki yapılarak EKAP kaydı için söz konusu belgeyi doğrudan Kamu İhale Kurumu’na sunması gerektiği bilgisi verilmiştir. EKAP kaydı yapılmamış olan 14/02/2019 tarihli ve bila sayılı Müşavirliğimizce düzenlenen iş deneyim belgesinin aslı mezkur firmadan geri talep edilmiştir. Bu durumda, e-postanızda belirtilen ihale süreci kapsamında, Müşavirliğimizce düzenlenen ve EKAP kaydı bulunmayan iş deneyim belgesi ile değil, firmanın Kamu İhale Kurumu’na doğrudan yapacağı başvuruya istinaden EKAP kaydının yapılmasını müteakip işlem tesis edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.” bilgilerinin verildiği,

Şikâyet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, Taşkent Ticaret Müşavirliğinden alınan cevap ışığında isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik gerekçenin değiştirildiği, söz konusu gerekçede; idareye ibraz edilen iş deneyim belgesinin sayısı, idarenin adının eksik, “Uygulanan yapı tekniği” ifadesinin “Danışmanlık İşinin adı” olarak değiştirilmiş olması gibi iş deneyim belgesinin içeriğinin yanında, anılan iş bitirme belgesinin Özbekistan’da apostil veya Konsolosluk mühür tasdiki bulunmaması ve Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı EK 1’inci maddenin beşinci fıkrasında yer alan “…Yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş bitirme belgeleri EKAP’a kayıt edilmedikçe ilanı veya duyurusu 1/7/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamaz. Bu fıkra kapsamında EKAP’a kaydedilen belgeler, ihalelerde Kurum tarafından başvuru sahibine verilen kayıt belgesi sunularak kullanılır.” hükmü gereğince iş deneyim belgesinin EKAP kaydının olmaması hususları ifade edilerek başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği hususlarının belirtildiği,

Yapılan incelemede, başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” satırının “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünün “İşin adı, tanımı (varsa) ihale kayıt numarası ve sözleşme kapsamında yapılan işler” başlıklı kısmında “Navoi TPP Kombine Çevrim Gaz Türbin Ünitesi İnşaat işleri, betonarme, ahşap kalıp ve kalıp iskelesi, gaz türbin jeneratör binası, buhar türbin binası, ısı geri dönüşüm buhar türbin binası, elektrik kontrol binası, 52.000 metrekare kalıp, 40.000 metreküp beton, 3050 ton demir işleri” bilgisine, “Belgenin düzenlenme tarihli/sözleşme tarihi/işin kabul tarihi” başlıklı kısmında “14.02.2019, 21.07.2010, 21.09.2012” bilgisine, “Belge tutarı ve benzer iş tutarı” kısmında “9.209.168 Euro” bilgisine yer verildiği,

İdarenin 11.02.2021 tarihli talebi üzerine başvuru sahibi tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsik etmek üzere, 18.02.2021 tarihinde idareye Taşkent Ticaret Müşavirliği tarafından düzenlenen 14.02.2019 tarihli ve bila sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgeye göre “İşin adı ve varsa ihale kayıt numarası”nın “Navoi TPP Kombine Çevrim Gaz Türbin Ünitesi İnşaat işleri”, “İşin yapıldığı yer”in “Navoi şehri/Özbekistan”, “Danışmanlık işinin tanımı”nın “Betonarme, ahşap kalıp ve kalıp iskelesi, gaz türbin jeneratör binası, buhar türbin binası, ısı geri dönüşüm buhar türbin binası, elektrik kontrol binası, 52.000 metrekare kalıp, 40.000 metreküp beton, 3050 ton demir işleri”, ilk sözleşme bedeli ve toplam sözleşme bedelinin “7.450.000 Euro”, sözleşme tarihinin 21.07.2010, işin kabul tarihinin 21.09.2012, belge tutarının “9.209.168 Euro” olduğu görülmüştür.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümlerine göre, ihale uygulama yönetmeliklerinde yapılan değişiklikler ile iş bitirme belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından 31.08.2014 tarihinden sonra düzenlenecek belgelerin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunluluğunun getirildiği, ilanı veya duyurusu 31.08.2010 tarihinden sonra yapılan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olup EKAP’a kayıt edilmeden 01.09.2014 tarihine kadar düzenlenmiş bulunan iş bitirme belgelerinin asıllarının 01.07.2016 tarihine kadar belgeyi düzenleyen idareye teslim edilmesi gerektiği ve EKAP üzerinden yeniden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, ayrıca EKAP üzerinden kayıt edilme zorunluluğu getirilen iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt edilmedikleri müddetçe ilanı veya duyurusu 01/07/2016 tarihinden sonra yapılan ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı, bu nedenle EKAP üzerinden düzenlenmiş iş deneyim belgesi almaları veya iş deneyim belgesini EKAP üzerinden kayıt altına aldırarak yeniden düzenletmeleri gerektiği halde bu zorunlulukları yerine getirmeyen belge sahiplerinin, belgeyi düzenleyen idareye başvuruda bulunarak, mevcut iş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden kayıt altına alınarak yeniden düzenlenmesi talebinde bulunması gerektiği, bu çerçevede bu konudaki nihai sorumluluğun isteklilere ait olduğu,

İş deneyim belgesinin, bir ihalede iş deneyimini tevsiken sunulması halinde, sunulan bu iş deneyim belgesinin ihale komisyonunca EKAP kaydı ile uyumlu olup olmadığı yönünde kontrole tabi tutulmasının zorunlu olduğu, yapılan sorgulama sonucunda bir uyumsuzluk olduğunun belirlenmesi durumunda sunulan belgenin geçerliğine ilişkin olarak ihale komisyonu tarafından gerekli inceleme ve değerlendirmenin yapılacağı, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliği’nin 30.8.5’inci maddesi uyarınca ihalelerde isteklilerce sunulan ve üzerinde EKAP belge numarası bulunan iş deneyim belgelerinin sorgulanması işleminin, ihale komisyonu tarafından EKAP’ın “İş deneyim belgesi sorgulama” uygulaması vasıtasıyla, belge üzerinde yer alan “belge numarası” esas alınarak yapılacağı,

Ayrıca anılan Yönetmelik’in “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinin 5’inci fıkrasında hüküm altına alındığı üzere yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş bitirme belgelerinin de EKAP’a kayıt edilmedikçe ilanı veya duyurusu 1/10/2018 tarihinden sonra yapılacak ihalelerde iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı,

Öte yandan, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 43’üncü maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti  Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin de iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi bulunduğu, 01.09.2014 tarihinden sonra düzenlenecek iş deneyim belgelerinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin EK 1’inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesinin zorunlu olduğu, bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti  Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından ilgili mevzuat hükümlerine göre iş deneyim belgeleri EKAP üzerinden düzenleneceğinden bu belgelerin, Kamu İhale Kurulu’nun 05.07.2018 tarihli ve 2018/DK.D-156 sayılı Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Etmek Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge’nin 1’inci maddesinin ikinci fıkrasına göre bu Yönerge’de yer alan hükümler doğrultusunda ayrıca EKAP’a kaydedilmeyeceği,

Bu durumda yurt dışında yapım işi gerçekleştiren Türk vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilikler tarafından gerçekleştirilen yapım işlerine ilişkin olarak Türkiye Cumhuriyeti  Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin iş deneyim belgesi düzenleme yetkisinin bulunması halinde, iş deneyim belgesinin Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin EK 1’inci maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti  Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi gerektiği, Türkiye Cumhuriyeti  Ticaret Müşavirlikleri/Ataşelikleri’nin iş deneyim belgesi düzenleme yetkisi bulunmayan hallerde ise istekliler tarafından Yurt Dışında Yapım İşlerinden Elde Edilen İş Deneyim Belgelerinin, Belgelerin Sunuluş Şekline Uygunluğunu Tevsik Etmek Amacıyla EKAP’a Kaydedilmesine İlişkin Yönerge kapsamında Kuruma başvurularak iş deneyim belgesinin EKAP’a kayıt ettirilmesi gerektiği, ancak her koşulda 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde sunulacak iş deneyim belgelerinin EKAP kaydının olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi tarafından sunulan iş bitirme belgesinin sayısı, iş sahibi ve yapım tekniği konusunda ihale komisyonunda oluşan tereddüdün ihale komisyonunun inceleme yetkisi çerçevesinde tamamlatılabileceği anlaşılmış olmakla birlikte, Taşkent Ticaret Müşavirliği tarafından düzenlenen söz konusu belgenin EKAP üzerinden kaydedildiğine ilişkin herhangi bir belge numarasının bulunmadığı tespit edildiğinden, EKAP üzerinden düzenlenmediği anlaşılan ve üzerinde idarece belge sorgulaması yapılabilmesine imkân verecek şekilde bir EKAP kayıt numarası bulunmayan söz konusu iş bitirme belgesinin iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı tespit edilmiştir.

Netice itibarıyla, istekliler tarafından teklif kapsamında mevzuatta öngörülen usule ilişkin şartların (onay, kayıt vb.) bir bütün olarak tamamlanmış olduğu belgelerin sunulması gerektiği, usul şartlarını taşımayan belgelerin sunulmamasından kaynaklanan sorumluluğun isteklilere ait olduğu, idarelerce söz konusu usule ilişkin şartların ise 4734 sayılı Kanun’un 37’nci maddesi uyarınca bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılamayacağı, somut olayda da EKAP üzerinden düzenlenen ve EKAP kayıt numarası bulunan bir iş bitirme belgesi sunulmamasından kaynaklanan sorumluluğun başvuru sahibi istekliye ait olduğu açık olduğundan, başvuru sahibinin iş deneyim belgesinin uygun olmadığı gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında kamu ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Kamu ihale avukatı, ihale avukatıkamu ihale avukatı ankara anahtar kelimeleri bu sitenin temel anahtar kelimelerindendir.

Yorum Ekle