Karar No : 2021/UY.I-1627

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/284256 İhale Kayıt Numaralı “5 Adet Döner Köprü Altyapısı Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Stok Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından 02.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “5 Adet Döner Köprü Altyapısı Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak Li-Ma İnş. Tem. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 05.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.08.2021 tarih ve 37930 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1362 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden tüzel kişiliğin yönetimindeki görevliler bakımından son durumun görülemediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, hâlbuki adı geçen Tablo’da beyan ettikleri imza sirkülerinden şirketin yöneticisinin görülebildiği, yine beyan ettikleri Gazete bilgilerinden faydalanılarak diğer tüm gazetelere de ulaşılabileceği, bu eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmadığı, sonuç olarak tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmaması gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri)… ” düzenlemelerine,

Söz konusu Şartname’nin “İhalenin karara bağlanması” başlıklı 36’ncı maddesinde “36.1. Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyenler ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları, ayrıca ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları için makul bir süre verilir. Aşırı düşük teklif sorgulamasının yapılacağı ihalelerde ise teklif fiyatı sınır değerin altında olan tüm isteklilerden; aşırı düşük teklif açıklamaları ile birlikte yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlar ve yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeler ile bunların eklerini sunmaları, ayrıca, ihale dokümanında öngörülmesi halinde numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerini vermeleri/kurulumlarını yapmaları istenir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler.

36.2.      İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen ya da bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgelerde yer alan bilgiler arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez ancak ihalede öngörülen şartların sağlanamadığının anlaşılması durumunda, bu isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklifdeğerlendirme dışı bırakılır.

36.3.      Aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan veya açıklamaları yeterli görülmeyen isteklilerin teklifleri reddedilir. Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan istekliler ile numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan istekliler ve numune ve/veya demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin ise teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir… ” düzenlemelerine yer verilmiştir.

İhale komisyonu kararından, başvuru sahibi Li-Ma İnş. Tem. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin, yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen 03.01.2020 tarihli ve 9986 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durum ile ilgili bilgi bulunmadığı, yeterlik bilgileri tablosundaki “diğer belgeler” satırlarında da bu hususun teyidine yönelik ayrıca bir bilgi veya belge beyan edilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

Başvuru sahibi Li-Ma İnş. Tem. Nak. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde yöneticilere ait bilgiler satırında Aydın Sezgin’in müdür olarak beyan edildiği, Ticaret Sicili Gazetesi satırında ise sadece 03.01.2020 tarihli ve 9986 sayılı Gazete’nin belirtildiği, bahse konu bölümün Ticaret Sicili Gazetesi haricindeki belgeler kullanılarak belgelendirme yapılıyor olması halinde doldurulan satırının ise boş bırakıldığı, yine yeterlik bilgileri tablosunun en son satırı olan “Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” satırının da doldurulmadığı görülmektedir.

Bahse konu tabloda “Teklif Vermeye Yetkili Olunduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünde ayrıca Adana 11. Noterliği tarafından 19.09.2017 tarih ve 26772 sayı ile düzenlenmiş imza sirkülerinin beyan edildiği tespit edilmiştir.

03.01.2020 tarihli ve 9986 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nden, bilgileri beyan edilen ortaklar teyit edilmekle birlikte, Aydın Sezgin’in müdür olup olmadığı hususu teyit edilememektedir.

Öte yandan, yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilmiş olan ve şikâyet başvuru dilekçesi ekinde sunulan imza sirküleri incelendiğinde, Aydın Sezgin’in şirket müdürü olduğu bilgisinin teyit edilebildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda alıntılanan İdari Şartname düzenlemeleri uyarınca, tüzel kişi isteklilerin ortakları ile yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri veya diğer belgelere ilişkin bilgileri ihaleye katılımda beyan etmeleri, beyan edilen bu bilgilerin/belgelerin idarece ya EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilmesi ya da istekliden talep edilerek temin veya teyit edilmesi gerekmekte, bu şekilde teklifler değerlendirilerek isteklilerin tekliflerinin geçerliliği kontrol edilmektedir.

Bahse konu düzenlemeler çerçevesinde tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun Türkiye Ticaret Sicili Gazeteleri üzerinden gösterilmesi zorunluluğu bulunmadığı, başka belgeler üzerinden de bu bilginin gösterilmesinin mümkün olduğu, imza sirkülerinin de bu belgeler kapsamında değerlendirilebileceği anlaşılmıştır.

Bu doğrultuda, başvuru sahibince yeterlik bilgileri tablosunda bilgileri beyan edilen imza sirkülerinden tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumun görülebildiği dikkate alındığında, idarece imza sirküleri üzerinden bu bilgi teyit edilerek başvuru sahibinin teklifinin değerlendirilmesi gerektiği neticesine ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda belirtilen mevzuata aykırılıkların düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, başvuru sahibinin yönetimindeki görevlilere ilişkin son durumunu gösterir belge kapsamında bilgileri beyan edilen imza sirküleri esas alınarak yeterlik bilgileri tablosundaki bilginin teyit edilmesi ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi

Yorum Ekle