Karar No              : 2022/UH.II-240

Başvuruya Konu İhale:

2021/784544 İhale Kayıt Numaralı “36 Ay Süreli Personel Taşımacılığı Hizmeti” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Merkez tarafından 11.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “36 Ay Süreli Personel Taşımacılığı Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Koç Grup Kurumsal Hizmetler Organizasyon Ltd. Şti. nin 05.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 10.01.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.01.2022 tarih ve 2755 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/78 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4- İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde trafik cezalarının teklif fiyata dahil edileceğinin belirtildiği, 36 aylık iş sürecinde hangi konudan hangi güzergahtaki araç veya araçların ne tür bir ceza ödemek zorunluluğu ile karşılaşılacağının önceden bilinmesinin mümkün olmadığı, idare tarafından da teyit edildiği üzere önceden bilinmesi hesaplanması mümkün olmayan trafik ceza giderinin teklif fiyata dahil giderler arasında sayılmasının teklif fiyatının sağlıklı oluşturulmasını engellediği, idare açısından kendi kusurundan kaynaklanmayan bir bedel nedeniyle kamu zararı doğacağı, aşırı düşük tekliflerin objektif kriterlere göre değerlendirilemeyeceği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 4’üncü iddialarına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.İstekliler, teklif fiyatına işçilik giderleri, araç, malzeme-teçhizat, araçlara ait her türlü giderler (akaryakıt, yedek parça, bakım onarım, yağ, lastik, akü vb. her türlü sarf malzemesi, amortisman, araç takip sistemine ilişkin giderler, trafik ve karayolu taşıma mevzuatı kapsamında gerekli tüm plaka, belge ve bilgiye ait masraflar, fenni ve egzoz muayenesi giderleri, zorunlu mali sorumluluk sigortası, koltuk ferdi kaza sigortası, trafik sigortası ile vergi vb. masraflar, trafik cezaları) vb., 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereğince yerine getirilmesi gereken eğitim, İSG uzmanı, işyeri hekimi ve sağlık muayeneleri ve denetim vb. giderler…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen İdari Şartname’nin 25.3’üncü maddesinden ihale konusu iş kapsamında kullanılacak araçlara ilişkin trafik cezalarının da teklif fiyata dahil edildiği anlaşılmış olup, belirtilen giderin personel taşıma işi olan söz konusu hizmet işinde ihtimal dahilinde olduğu, yüklenicinin işi gerçekleştirilmesi aşamasında üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi halinde bahse konu durumun ortaya çıkmayacağı, ancak ihale konusu alanda faaliyet gösteren ve basiretli tacir olma yükümlülüğünü haiz isteklilerin bu konudaki olasılıkları ve dolayısıyla yükümlülükleri de göz önünde bulundurarak teklif hazırlaması gerektiği ve bu durumun teklif hazırlanırken istekliler arasında eşitsizliğe yol açmayacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.