Karar No              : 2021/MK-357

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/654549 İhale Kayıt Numaralı “Beton Buz Boru Mal Alım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

 Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 2020/654549 ihale kayıt numaralı “Beton Buz Boru Mal Alım İşi” ihalesine ilişkin olarak Şeyhanlı İnş. Ele. Tek. Tem. Gıd. San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan ve “Yapılan inceleme neticesinde; Bahri Gülel tarafından beyan edilen ve sunulan belgelerde anılan isteklinin faaliyet konusunun “Mucur Ocağı İşletmesi” olduğu görülmüş olup, bahse konu isteklinin faaliyet alanı içerisinde ihale konusu iş olan “Beton Buz Boru Alımı” ile ilgili bir faaliyet konusu yer almadığı, ayrıca ihale tarihinden sonra yayınlanan Ticaret Sicil Gazetesinde yer alan amaç ve konu değişikliğine ilişkin ifadelerden de anılan isteklinin ihale tarihinde ihale konusu alanda faaliyet göstermediği hususunun anlaşıldığı dolayısıyla söz konusu isteklinin ihale konusu alanda faaliyet göstermediği anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır” ifadelerini içeren 24.02.2021 tarihli ve 2021/UM.I-456 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı Bahri Gülel tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 10.İdare Mahkemesinin 22/04/2020 tarihli ve E:2021/476,  K:2021/755 sayılı kararında “Bu durumda ; ihale tarihi itibarı ile ihale konusu alanda faaliyet göstermediği açık olan davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kamu İhale Kurumu Kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı Bahri Gülel tarafından anılan Mahkeme kararının temyizen incelerek bozulması istemiyle açılan davada,  Danıştay Onüçüncü Dairesinin 06.07.2021 tarihli ve E:2021/2814, K:2021/2657 sayılı kararında “6102 sayılı Kanun’a göre, ticaretle uğraşan gerçek kişi tacirlerin ve ticari şirketlerin ana sözleşmelerinde yazılı olan iştigal konuları dışında faaliyette bulunmalarına engel bulunmadığı dikkate alındığında, ihaleye teklif verebileceklerin belirlenmesinde, 4734 sayılı Kanun’un 10. maddesinde yer alan ve ihale dokümanında belirtilecek yeterlik şartları dışında, 4734 sayılı Kanun’un 4. maddesine 5812 sayılı Kanun’un 2. maddesiyle eklenen ve madde gerekçesinde de belirtildiği üzere, başvuru yollarını tüketebilecek kişilerin sınırlanmasına yönelik olarak vazedilen “istekli olabilecek” tanımından hareketle, isteklilerin ihaleye teklif vermelerinin faaliyet alanıyla sınırlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

Bu itibarla, davacının ihale konusu alanda faaliyet göstermediği gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki temyize konu Mahkeme kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 24.02.2021 tarihli ve 2021/UM.I-456 sayılı kararının 3’üncü iddia ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle