Karar No              : 2021/UH.I-1920

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/469940 İhale Kayıt Numaralı “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı tarafından 04.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Malzeme Dahil Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak Eflatun Kurumsal Yemek Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.10.2021 tarih ve 45955 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1632 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2 maddesi ile 16.1.3 maddesinin birbirini kapsar nitelikte olduğu bu durumun aynı fiil için birden fazla yaptırımın öngörülmesine ve tereddüde sebebiyet verdiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşmeye aykırılık halleri, cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde,

“16.1. İhale konusu işin niteliği ve özelliğine göre işin sözleşmesine uygun olmayan haller ve idare tarafından uygulanacak cezalar aşağıda belirtilmiştir:

16.1.1. Sözleşme hükümlerine uyulmaması halinde uygulanacak asgari ceza oranı, sözleşme bedelinin Binde 5,00 dir. Aynı fiilin tekrarı halinde bu oran % 50 artırımlı uygulanır.

16.1.2. Aşağıdaki tabloda yer alan aykırılık hallerinde aynı satırda belirtilen oranda ceza uygulanır. Bu aykırılıkların üçten az olmamak üzere, tabloda belirtilen sayıda gerçekleşmesi halinde, ayrıca 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın, son aykırılığa ilişkin ceza kesilmeden sözleşme feshedilir.

16.1.3. Aşağıdaki aykırılık hallerinden birinin gerçekleşmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme idarece feshedilir.

Yüklenici idari şartname, sözleşme tasarısı ve teknik şartnamede belirtilen tüm maddelere uyarak taahhütlerini yerine getirmek zorundadır. İdari Şartname, Sözleşme Tasarısı ve Teknik şartnamede yer alan hususlara her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere Birden fazla kişinin gıda zehirlenmesine maruz kalması halinde, yemekten alınan numunelerin Samsun İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Gıda Kontrol Laboratuvarı Sonuçlarında üreme tespit edilmesi durumunda

Teknik şartnamede belirtilen ağır ihlal sayılabilecek durumlarda

Yemek hizmetine dayalı çalıştırılan personelin maaşlarının ilgili ayın hakedişini takiben 7. gün içinde yatırılmaması durumunda” şeklinde düzenlemeye yer verilmiştir.

İdarece sözleşmenin ifasında uygulanacak cezaların ve bu cezaların uygulanmasını gerektiren hallerin tereddüde mahal bırakmayacak açıklıkta ihale dokümanında düzenlenmesi gerekmektedir.

İdareye yapılan şikayet başvurusu üzere idarece zeyilname ile 16.1.3 maddesinde protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşmenin feshedilebileceği aykırılık halleri maddeler halinde sıralanmıştır.

Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2 numaralı maddesinde sıralanan ve aykırılık türüne göre üç veya beş defadan az gerçekleşmesi halinde sadece para cezası ve aykırılığa göre üçüncü veya beşinci defa gerçekleşmesi halinde ise para cezası yerine doğrudan sözleşmenin feshini doğuran aykırılık hallerinin, anılan Tasarı’nın 16.3 numaralı maddesinde bir defa gerçekleşmesi halinde dahi sözleşmenin feshini gerektirir haller arasında sayıldığı görülmüştür.  Dolayısıyla 16.1.2 ve 16.1.3 numaralı maddeleri birbirlerini kapsar şekilde ve bunun sonucu olarak sözleşmenin ifasında uygulanacak cezaların ve bu cezaların uygulanmasını gerektiren hallerin uygulayıcılar ile isteklileri tereddüde düşürür nitelikte ihale dokümanında düzenlendiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Yorum Ekle