Karar No              : 2021/UH.I-1692

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/409677 İhale Kayıt Numaralı “Marmara Üniversitesi Yemekhanelerine 15 Aylık Malzeme Dâhil 4 Kap Yemek Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 17.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Marmara Üniversitesi Yemekhanelerine 15 Aylık Malzeme Dâhil 4 Kap Yemek Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Elpa Tem. Sos. Hizm. Bilg. İnsan Kaynakları Sağ. Hizm. İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 11.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 13.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 20.08.2021 tarih ve 38200 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1370 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2)  Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer Hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinin (d) bendinde “İhale tarihinden önce, son 3 ay (90 gün) içerisinde il veya ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden alınmış, 4 çeşit yemekten oluşan Numune Muayene Analiz Raporu sözleşme imzalanacak yükleniciden sözleşme aşamasında sunması gerekmektedir.” düzenlemesinin yer aldığı, bu düzenlemede ihale kararından sonra idare ile yapılacak olan sözleşme aşamasında Numune Muayene Analiz Raporu’nun idareye verilmesinin zorunlu olduğunun belirtildiği, ancak kamu ihale mevzuatı gereğince söz konusu analiz raporunun sözleşme imzalama aşamasında sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Sözleşme Tasarısı’nın “Diğer Hususlar” başlıklı 36’ncı maddesinin (d) bendinde “İhale tarihinden önce, son 3 ay (90 gün) içerisinde il veya ilçe tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden alınmış, 4 çeşit yemekten oluşan Numune Muayene Analiz Raporu sözleşme imzalanacak yükleniciden sözleşme aşamasında sunması gerekmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, Sözleşme Tasarısı’nın 36’ncı maddesinin (d) bendinde belirtilen 4 çeşit yemekten oluşan numune muayene analiz raporunun ihale kararından sonra idare ile yapılacak olan sözleşme aşamasında idareye verilmesi gerektiğinin düzenlendiği görülmektedir.

Kamu ihale mevzuatında sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerin ve bu belgelerin sunulmaması halinde hangi yaptırımların uygulanacağının belirli olduğu, iddia konusu olan belgenin de sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgeler arasında yer almadığı anlaşılmış olup, söz konusu düzenlemenin bu haliyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle