Karar No              : 2021/UH.II-2103

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/563866 İhale Kayıt Numaralı “102 Adet Sürücüsüz İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Belka Ank. Katı Atık. Ayk. Ener. De. Bil. İnş. Nak.ve Taah. Yem. San. ve Tic. A.Ş. tarafından 20.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “102 Adet Sürücüsüz İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Halil Çalık’ın 14.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.11.2021 tarih ve 50867 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1795 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanındaki düzenlemelerin mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, şöyle ki;

1) Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin 20’nci maddesinin 2.1’inci fıkrasında düzenlenen ve ihale konusu işte kullanılması öngörülen araç sayısı ile birim fiyat teklif cetvelinde yer alan araç sayısının birbirinden farklı olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 102 Adet Sürücüsüz İş Makinesi Kiralanması Hizmet Alımı İşi

b) Miktarı ve türü: 102 Adet Sürücüsüz İş Makinesi Kiralaması Hizmet Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Ankara …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. 1. Grup Araçlar – 51 adet

2. Grup Araçlar – 39 adet

3. Grup Araçlar – 7 adet

4. Grup Araçlar – 2 adet” düzenlemesi,

Bahse konu Şartname’nin “Ek” başlıklı bölümünde

düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin kısımları” başlıklı 5’inci maddesinde “1. GRUP İŞ MAKİNELERİ

düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde; 20.10.2021 tarihinde elektronik ortamda gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye ilişkin 29 adet ihale dokümanı indirildiği, 02.11.2021 onay tarihli ihale komisyonu kararı ile anılan ihalenin “1. Grup İş Makineleri” başlıklı 1’inci kısmı ile “2. Grup İş Makineleri” başlıklı 2’nci kısmının Dimaks Tur. İnş. Ener. Akar.t Nak. ve Taş. Gıd. Tem. Oto. Oto Kir. İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., “3. Grup İş Makineleri” başlıklı 3’üncü kısmı ile “4. Grup İş Makineleri” başlıklı 4’üncü kısmının Aksoyman Tek. Gıd. İnş. Oto. San.ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı tespit edilmiştir.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden; idare tarafından başvuruya konu ihalenin “1. Grup İş Makineleri” başlıklı 1’inci kısmında 9 adet “Paletli Ekskavatör 1”, 20 adet “Paletli Ekskavatör 2”, 15 adet “Greyder-1”, 7 adet “Greyder-2” istendiği, ihale konusu işin “2. Grup İş Makineleri” başlıklı 2’nci kısmında 39 adet kazıcı yükleyici, “3. Grup İş Makineleri” başlıklı 3’üncü kısmında 7 adet loder, “4. Grup İş Makineleri” başlıklı 4’üncü kısmında ise 5 adet lastik tekerlekli ekskavatör istendiği anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde; anılan ihalenin her bir kısımda kullanılacak araçlar için ayrı satır açıldığı, söz konusu birim fiyat teklif cetvelinin “Birimi” sütununun “Gün” olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Yapılan tespitler çerçevesinde; başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde, ihalenin “4. Grup iş makineleri” başlıklı 4’üncü kısmı için istenilen araç sayısının “2 adet” olarak düzenlendiği, ancak anılan Şartname’nin “Ek” başlıklı kısmı ve Teknik Şartname’nin “İşin kısımları” başlıklı 5’inci maddesinde yer alan düzenlemelerden, bahse konu kısım için istenilen araç sayısının 5 adet olduğunun anlaşıldığı, bu çerçevede, başvuruya konu edilen düzenlemeler arasında çelişki olduğu görülmekle birlikte, söz konusu hususa ilişkin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; İdari Şartname’nin 20.1’inci maddesinde ihalenin 4’üncü kısmı için yapılan düzenlemenin maddi hata niteliği taşıdığının anlaşıldığı, kaldı ki, idarenin ihale tarihinden önceki bir tarihte EKAP üzerinden başvuru sahibine tebliğ ettiği şikayete cevap yazısında isteklilerce birim fiyat teklif cetvelindeki adet ve birimlere göre teklif verilmesi gerektiğini açıkça ifade ettiği göz önüne alındığında; söz konusu hususun isteklileri tekliflerin hazırlanmasında tereddüde düşürecek bir nitelik taşımadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle