Karar No              : 2021/UH.II-1834

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/271568 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Yılı Bir Yıl Süreyle Aşçılık, Garsonluk ve Temizlik İşçiliği” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 13.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022 Yılı Bir Yıl Süreyle Aşçılık, Garsonluk ve Temizlik İşçiliği” ihalesine ilişkin olarak Oska Mühendislik Elektrik İnşaat Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 16.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 19.08.2021 tarih ve 37875 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 19.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1359 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

6) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine uygun olmadığı,

a) İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması ekinde ihale sözleşmelerine ait damga vergisi, ihale karalarına ait damga vergisi, Kamu İhale Kurum Payı, Geçici Teminat Mektubu ile Kesin Teminat Mektubuna ait giderlerin eksik veya yanlış hesaplandığı,

b) İhale konusu işte çalıştırılması öngörülen personel giderlerine ait ücret hesaplarının “https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/IscilikHesaplama” linki üzerinden hesaplanması gerektiği, yapılan hesaplamaların hatalı olduğu, ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı olduğu, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarında ihalede teklif edilmesi gereken % 4 sözleşme ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında teklif sunduğu ve bu nedenle anılan Tebliğ’in 78.29’uncu maddesinde yer alan açıklama gereğince teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

c) İhale üzerinde bırakılan isteklinin işçi personellerinin iş yerine gidiş ev gelişleri ile ilgili olarak kendi araçlarıyla yapacağına dair aşırı düşük açıklama sunulan personel sayılarına uygun hesaplanmadığı, ihale konusu işte çalıştırılacak araçların kendi malı olduğunu, bu araçlara ilişkin isteklinin envanterinde kayıtlı olduğunu tevsik edici amortisman defteri vb. gibi belgelerin sunulmadığı, bu araçlara ait amortisman bedellerinin de araçların edinim bedeli üzerinden ya da resmi kurumlara ait rayiçler üzerinden yapılmadığı, araçların km başına tüketiminin ekspertiz raporlarıyla tevsik edilmediği, araçların lastik giderine ilişkin açıklama yapılmadığı, zorunlu trafik sigortasının Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü alınmadığı, yakıt giderleri için Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.7’inci maddesine uygun açıklama yapılmadığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.6’ncı maddesine göre MTV ile araç muayene giderlerine yer verilmediği ve yapılan hesaplamanın anılan Tebliğ maddesine aykırılık teşkil ettiği, ilgili araçların bakım ve onarım giderlerinin ihale konusu alanda faaliyet gösteren firmalardan alınmadığı ve bu giderlere ilişkin belgelendirme yapılmadığı, araçların sigorta poliçe giderlerinin Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.3.4’üncü maddesine uygun olarak tevsik edilmediği, araçların gündelik olarak gidiş ve geliş km’lerinin doğru hesaplanmadan açıklama yapıldığı ve bu şekilde yapılan açıklamanın kendi lehine fiyat avantajı sağladığı ve anılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırılık teşkil ettiği, 

d) Teknik Şartname’nin “İşin yapılma yeri ve süresi” başlıklı 3’üncü maddesinde “İş yeri Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ceylanpınar /ŞANLIURFA) olup, iş 4 (dört) ayrı yerde (Merkez, Gökçayır, Gümüşsu, Beyazkule) bulunan mutfaklar ile merkezdeki fırında İşletmenin belirlemiş olduğu sayıda ve vardiyalı çalışma sistemine göre yapılacaktır. İşletme iş yerleri arasındaki personel dağılımı ve değişikliği ile sayısını belirlemekte serbesttir.

Yemek ve fırıncılık hizmeti verilecek birimlerin Ceylanpınar ilçe merkezine ortalama gidiş geliş mesafeleri:

a) Merkez İşletme ve Fırın : 10 Km.

b) Beyazkule İşletmesi : 50 Km.

c) Gümüşsu İşletmesi : 90 Km

d) Gökçayır İşletmesi :50 Km.” şeklinde yol güzergahlarının km’lerinin belirtildiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük açıklamalarını bu km’lere göre ayrı ayrı açıklama yapılması gerekirken yapılamadığı ve/veya toplam km’ler üzerinden açıklama yaptığı, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırılık teşkil ettiği,

e) İhale üzerinde bırakılan firmanın işçi personellerinin vardiya yerlerine ilişkin olarak araç kiralama giderlerinin açıklanmasında, kiralama maliyeti için fiyat teklifi alınan firmanın ticari olarak araç kiralama faaliyetinin olmadığı, fiyat teklifinde başvuruya konu ihaleye atıf yapılmadığı, fiyatın sözleşme süresini kapsamadığı, sözleşme süresince fiyatın geçerli olduğu bilgisinin olmadığı, araçların kiralanma süreleri ile sürücülerin çalışma sürelerinin uyumlu olmadığı, fiyat teklifinin teklifi veren firmanın anlaşmalı Serbest Muhasebeci Mali Müşaviri’nce onaylı olmadığı, meslek mensubunun onay yetkisinin bulunmadığı, bulunması gereken meslek mensubu açıklamalarının mevzuattaki düzenleme ile birebir aynı olmadığı, fiyat teklifindeki meslek mensubu açıklamasındaki tutanak tarihi, tutanak sayısı ve döneminin uygun olmadığı, teklif ekinde sunulan (EK-O.5), (EK-O.6), (EK-O.7) tutanak tarihi, tutanak sayısı ve döneminin uygun olmadığı,  (EK-O.5), (EK-O.6), (EK-O.7) tutanağının ihale dokümanında bulunan standart forma uygun olmadığı, (EK-O.5), (EK-O.6), (EK-O.7) tutanağında teklif veren firmanın verdiği teklife ilişkin defter kayıtları ve fatura bilgilerinin eksik beyan edildiği, kiralama hesaplamalarında aritmetik hata bulunduğu, (EK-O.5), (EK-O.6), (EK-O.7) tutanağının ekinde teklif veren firma yetkilisinin imza sirküleri ile belgeyi düzenleyen meslek mensubunun faaliyet belgesinin onaylı olarak sunulmadığı, araç kiralama giderlerinde gelecek yıllara ilişkin artış öngörülmediği, alına fiyat tekliflerinin işçilik, akaryakıt, yağ, bakım onarım, sigorta, vergi ve araç muayene giderlerinin fiyata dahil edilerek fiyat teklifi alındığı, maliyet bileşenlerinin ayrı ayrı gösterilmediği ve bu giderlere ilişkin tevsik edici belgelerin sunulmadığı, söz konusu tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği,

f) İhale üzerinde bırakılan isteklinin işçi personellerinin EK-2’de belirtilen her türlü koruma malzemesi (koruyucu gözlük, maske, yanmaz eldiven, iş elbisesi vs” giyecek giderleri için üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin meslek mensubu tarafından mevzuata uygun şekilde imzalanmadığı, fiyat teklifi üzerine Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesinde yer alan gerekli ibarenin yazılmadığı,  fiyat teklifinin sadece teklif veren firma tarafından imza altına alındığı, fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet göstermeyen firmalar tarafından verildiği, ayrıca giyecek giderlerine ilişkin sunulan fiyat tekliflerinin de teklife  konu alanda faaliyet göstermeyen firmalar tarafından verildiği, söz konusu firmaların varlıklarında  ihale konusu işte verilmesi gereken giyecek malzemelerinin bulunmadığı, fiyat teklifinin dayanağı olan maliyet tespit tutanağı (EK-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (EK-O.6) sunulmadığı, ayrıca tespit tutanaklarının ekinde sunulması gereken belgelerin de bulunmadığı, sunulan fiyat tekliflerinin  maliyet tespit tutanağı (EK-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (EK-O.6) taahhüt edilen oran veya yüzdesel satış tutarları ile uyumlu olmadığı, söz konusu tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmediği ve bu şekilde yapılan açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle ilgili firmaya ait teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

g) İdari Şartname’nin “Teklif Fiyata Dahil Giderler” başlıklı 25.3.4’üncü maddesindeki diğer giderler  “..EK-2 de belirtilen her türlü koruma malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Yanmaz Eldiven, İş Elbisesi vs.) teklif fiyata dahildir. Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri ile işyeri içerisinde taşınmaları Yürürlükteki taşıt kanunu uygun araçlar ile yüklenici tarafından karşılanacak olup, teklif edilen fiyata dahildir.” açıklamasının yer aldığı, isteklilerin basiretli tacir sıfatıyla hareket ederek İdari Şartname’nin 25’inci maddesine uygun olarak teklif fiyatını vermesi gerektiği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bu giderlere ilişkin olarak açıklama getirmediği,

ğ) İhale üzerinde bırakılan istekinin aşırı düşük açıklamalarında aritmetik hata bulunduğu, söz konusu aşırı düşük teklif açıklamaların toplam tutarda virgülden sonra iki haneli olması gerekirken iki haneden fazla rakam ile açıklık getirildiği, söz konusu genel toplamda hata yapıldığı,

h) Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesinde “Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir.” hükmü ve anılan Tebliğ’in 79.2.2.7’inci maddesinde “İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin olarak isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ait fiyatların kullanılması durumunda, istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre aşırı düşük teklif açıklamasına konu mal için düzenlenen maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) ile açıklama yapılabilir.

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.”hükmünün yer aldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarını tevsik etmek üzere mal ve hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) ile (Ek-O.7) maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının güncel mevzuata uygun göre sunulmadığı ve ağırlıklı ortalama birim maliyet/satış tutarı’nın tespitinde esas alınan “fatura bilgileri tablosu” nun bulunmadığı, söz konusu tutanakların mevzuata uygun olmadığı, bu şekilde yapılan açıklamaların Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2’nci maddesine aykırılık teşkil ettiği,

i) İhale üzerinde bırakılan isteklinin Teknik Şartname’nin 5.12’inci maddesinde yer alan “Kişisel Koruyucu Donanımlar TSE Standartlarına ve CE Belgesine uygun olmak zorundadır.” hükmüne uygun olarak koruyucu malzemelerin aşırı düşük teklif açıklamasında sunulması gerekirken sunulmadığı, söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

6) Başvuru sahibinin 6’ncı iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde  “İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder.

78.7. İdarelerce yaptırılacak işin niteliği dikkate alınarak, çalıştırılacak personel için brüt asgari ücret veya brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası ücret belirlenebilecek; ancak “brüt asgari ücretin işverene maliyetinin (%) fazlası” şeklinde bir belirleme yapılmayacaktır. Tekliflerin eşit şartlarda değerlendirilmesi amacıyla, istekliler tarafından yaşlılık aylığı veya emekli aylığı bağlanmış olan personel çalıştırılacağı belirtilmiş olsa dahi işveren paylarının hesabında bu hususlar dikkate alınmaz.

78.11. İsteklilerin tekliflerini ilgili mevzuatına göre idari şartnamede belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim oranını dikkate alarak hazırlamaları gerekmektedir.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında  işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dâhil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dâhil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklamaları,

Aynı Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir.

79.2.2. İstekliler aşırı düşük olarak tespit edilen tekliflerini aşağıdaki yöntemleri kullanarak açıklayabilirler.

79.2.2.1. Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Teklifleri: Teklifi oluşturan maliyet bileşenlerine ilişkin üçüncü kişilerden   fiyat teklifi   alınması durumunda, öncelikli olarak fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.6) düzenlenecektir. Tutanaklar fiyat teklifinin dayanağı olarak düzenlenecek olup, meslek mensubu tarafından muhafaza edilecek ve fiyat teklifinin ekinde idareye verilmeyecektir. Ancak idare veya Kurum tarafından gerekli görülmesi halinde bu tutanaklar meslek mensubundan istenebilecektir.

Maliyet tespit tutanağı dayanak alınarak   fiyat teklifi   sunulabilmesi için, fiyat teklifinin mamul/mala ilişkin olması halinde mamul/malın birim fiyatının, tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması; fiyat teklifinin hizmete ilişkin olması halinde ise bu hizmetin birim fiyatının, tutanakta tespit edilen toplam birim maliyetin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.5) formunda yapılması,   fiyat teklifi   üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı maliyet tespit tutanağındaki ortalama/toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satış tutarı tespit tutanağı dayanak alınarak  fiyat teklifi   sunulabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması, bu tespitin (Ek-O.6) formunda yapılması,   fiyat teklifi   üzerine meslek mensubu tarafından “Bu fiyat teklifindeki birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre tarafımca düzenlenerek onaylanan (…/…/…) tarih ve (…) sayılı satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Üçüncü kişilerden alınan fiyat tekliflerinin teklife konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup, bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.2. Merkezi Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından Ülke Çapında Sunulan Mal ve Hizmetlere İlişkin Fiyatlar:

79.2.2.3. Kamu Kurum ve Kuruluşları Tarafından İlan Edilen Fiyatlar:

79.2.2.4. Ticaret Borsası Fiyatları: …

79.2.2.5. Toptancı Hal Fiyatları: …

79.2.2.6. Özel veya Münhasır Hak Sahibi Kuruluşların Uyguladığı Fiyatlar: …

79.2.2.7. İsteklinin Kendi Ürettiği, Aldığı veya Sattığı Mallara İlişkin Fiyatlar: …

Maliyetler dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olmaması ve isteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alım yapmış olması gerekir.

Satışlar dayanak alınarak yapılan açıklamanın geçerli olabilmesi için teklif edilen birim fiyatın, ilgili tutanakta (Ek-O.7) tespit edilen ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmaması ve malın ticaretinin isteklinin faaliyet alanında olması gerekir.

İsteklinin son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek-O.7) sunulmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, SM,YMM, SMMM ya da vergi dairesince onaylı suretleri ile de belgelendirme yapılabilir.

Kaşeleme işlemi 8.4 üncü maddede belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.2.2.8.İsteklinin Ortağı Olduğu Tüzel Kişiye Ait İşletmeden Mal Çekmesiyle Oluşan Emsal Bedel: …

79.2.3. Meslek mensubu; üçüncü kişilerden alınan  fiyat teklifi   üzerindeki beyanın ve emsal bedel beyanı ile Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanaklardaki bilgilerin doğruluğundan sorumludur. Meslek mensubu ibaresinden Yeminli Mali Müşavirler veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler anlaşılır”

79.2.4. Ek-O.5, Ek-O.6 ve Ek-O.7 numaralı tutanakların son veya bir önceki geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi zorunludur. Son veya bir önceki geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2013”, 15.7.2014 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2014” tür.

 79.2.7. İstekliler tarafından akaryakıt girdisine ilişkin olarak EPDK tarafından il bazında günlük yayımlanan akaryakıt fiyatlarının % 90’ının altında sunulan açıklamalar geçerli kabul edilmeyecektir. Motorin veya benzine yönelik olarak öngörülen tutarın TL/lt cinsinden hesaplanmasında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ilgili düzenlemeleri dikkate alınacaktır.

79.3. İdarelerin aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirilmesine ilişkin aşağıdaki düzenlemeleri de dikkate almaları gerekmektedir.

79.3.1. Teklifi aşırı düşük olarak tespit edildikten sonra yukarıdaki yöntemlere göre usulüne uygun açıklama yapan isteklilerin teklifleri geçerli kabul edilir. Hayatın olağan akışına veya ticari gereklere aykırılık gibi nedenlerle teklifler reddedilemez.

79.3.2. 79.2.2 nci maddede yer alan yöntemlerden herhangi biri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda, istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle, ilgili mevzuatına göre ihale tarihinden önceki son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer bilgi ve belgeler kullanılarak da açıklama yapılabilir.

79.3.3. Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

79.3.4. Hizmet alım ihalelerinde herhangi bir sigorta giderinin aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilmesi durumunda, isteklilerce sigorta acentelerinden alınan poliçe,   fiyat teklifi veya sözleşmelerin ekine ihale dokümanında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla sigorta hizmetini gerçekleştirebileceklerine ilişkin, ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu yazının yetkili kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlükleri tarafından imzalanmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınması zorunlu değildir. Sigorta giderinin tevsiki için sunulan belgenin işin süresinin tamamını kapsaması gerekmektedir. Ancak birden fazla yılı kapsayan işlerde ilk yıl için alınan sigorta teklifinin ihale tarihinin bulunduğu yıldan önceki yılın Aralık ayına ait Yurtiçi Üretici Fiyatları Endeksinin yıllık değişim oranı esas alınmak suretiyle güncellenerek diğer yıllar için kullanılması mümkündür.

7.9.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Yemek, Aşçılık, Garsonluk, Temizlik ve Fırın (Ekmek Yapımı) işçi hizmet alımı. 60 işçi (personel), 2 engelli işçi (Personel) olmak üzere toplam 62 işçi 12 ay süre ile çalıştırılacaktır.

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: Yemek, Aşçılık, Garsonluk, Temizlik ve Fırın (Ekmek Yapımı) işçi hizmet alımı. 60 işçi (personel), 2 engelli işçi (Personel) olmak üzere toplam 62 işçi 12 ay süre ile çalıştırılacaktır.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Ceylanpınar/ŞANLIURFA) olup, iş 4 (dört) ayrı yerde (Merkez, Gökçayır, Gümüşsu, Beyazkule) bulunan mutfaklar ile merkezdeki fırın (ekmek yapımı) yeri” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

S.No Hizmetinn Adı Sayısı Çalışacağı Süre (Ay) Ulusal Bayram-Dini Bayram ve Genel Tatil Günleri Çalışması (Gün) (Toplam) Fazla Mesai (Saat) (Toplam) Ücret Miktarı

1 Yemekhane Sorumlusu 1 12 15,5 150 Brüt Asgari Ücretin %75 Fazlası

2 Usta (Aşçı) 4 12 62 250 Brüt Asgari Ücretin %50 Fazlası

3 Usta Yardımcısı (Aşçı) 9 12 139,5 200 Brüt Asgari Ücretin %25 Fazlası

 4 Kasap 1 12 15,5 100 Brüt Asgari Ücretin %50 Fazlası

5 Kasap Yardımcısı 1 12 15,5 50 Brüt Asgari Ücretin %25 Fazlası

6 Bulaşıkçı 8 12 124 100 Brüt Asgari Ücret

7 Garson 8 12 124 200 Brüt Asgari Ücret

8 Depo Görevlisi 2 12 31 100 Brüt Asgari Ücretin %25 Fazlası

9 Yemek ve Kumanya Sorumlusu+ Servis 7 12 108,5 100 Brüt Asgari Ücret

10 Temizlikçi 6 12 93 50 Brüt Asgari Ücret

11 Doğramacı 4 12 62 50 Brüt Asgari Ücret

12 Gece Sorumlusu 4 12 62 50 Brüt Asgari Ücret

13 Usta (Fırın) 1 12 15,5 180 Brüt Asgari Ücretin %50 Fazlası

14 Usta Yardımcısı (Fırın) 2 12 31 100 Brüt Asgari Ücretin %25 Fazlası

15 Ara Eleman (Fırın) 2 12 31 20 Brüt Asgari Ücret

16 Engelli 2 12 31 0 Brüt Asgari Ücret

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yüklenicinin ihale konusu işte çalıştıracağı işçilere, idare tarafından günlük 1 (bir) öğün ücretsiz yemek verilecektir. Yüklenici yemek bedeli olarak herhangi bir bedeli teklif fiyatına dahil etmeyecektir.

Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri ile işyeri içerisinde taşınmaları yürürlükteki taşıt kanuna uygun araçlar ile yükleniciye aittir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Diğer giderler:

İhale dokümanı ve sözleşmedeki taahhüdün tamamının yerine getirilmesine dair personel özlük haklarına ilişkin her türlü giderler, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereği yapılması zorunlu tüm uygulamalar (portör ve hijyen eğitimi ile muayene ücretleri) ve eğitim giderleri teklif fiyata dahildir. İş sağlığı ve iş güvenliği bakımından yapılacak işin özelliğine göre kullanılması zorunlu olan EK-2 de belirtilen her türlü koruma malzemesi (Koruyucu gözlük, Maske, Yanmaz Eldiven, İş Elbisesi vs.) teklif fiyata dahildir. Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri ile işyeri içerisinde taşınmaları Yürürlükteki taşıt kanunu uygun araçlar ile yüklenici tarafından karşılanacak olup, teklif edilen fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

%2” düzenlemesi yer almaktadır.

 İdarece birim fiyat teklif cetvelinin aşağıdaki şekilde düzenlendiği görülmüştür.

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’inci maddesinde “31.6. İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 33 üncü maddeye göre değerlendirir.” düzenlemesi yer almaktadır,

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından açık ihale usulüyle ve elektronik ortamda yapılan “2021-2022 Yılı Bir Yıl Süreyle Aşçılık, Garsonluk ve Temizlik İşçiliği Alımı” ihalesine ilişkin 03.08.2021 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararına göre; doküman indirenlerin sayısının 24, ihaleye teklif veren istekli sayısının 10 olduğu, 7 kişinin teklifinin sınır değerin altında olduğunun belirlenmesi üzerine söz konusu istekilere gönderilen 16.07.2021 tarihli yazıda “İşletmemizce 13.07.2021 günü saat 14.30’da ihalesi yapılan, 2021 / 271568 ihale kayıt numaralı “2021-2022 Yılı Bir Yıl Süreyle Aşçılık, Garsonluk ve Temizlik İşçiliği” hizmet alım ihalesi ile ilgili olarak, yaklaşık maliyete göre firmanızca verilen teklifinizin Kamu İhale Genel Tebliğine göre belirlenen aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olduğu tespit edilmiş olup, Kanun, Yönetmelik ve Kamu İhale Genel Tebliğinin konuya ilişkin hükümleri uyarınca;

 Sunacağınız yazılı açıklamada yer alan girdilerin fiyatlarını ihale dokümanındaki maliyet bileşenlerini de dikkate alarak,

1-Sözleşme ve Genel Giderler Dahil İşçilik Giderleri,

(İdari Şartnamenin 25.3.2. maddesinde “Yükleniciye ait işçilerin normal ve vardiyalı çalışmalarda işçi sayılarına bakılmaksızın işyerine geliş ve gidişleri ile işyeri içerisinde taşınmaları yürürlükteki taşıt kanuna uygun araçlar ile yükleniciye aittir.” denildiğinden)   

2- Akaryakıt giderleri,

3- Şoför işçilik giderleri,

4- Lastik, yedek parça ve periyodik bakım giderleri.

5- Araç Amortisman giderleri,

6- Fenni Muayene ve Vergiler. (MTV, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Ferdi Kaza Koltuk Kasko sigorta giderleri.)

Olmak üzere; Kamu İhale Genel Tebliğinin 79. Maddesinde düzenlenen usule uygun biçimde açıklamanız ve belgelendirmeniz gerekmektedir.

Ayrıca teklifinize ilişkin olarak varsa;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.

Gerekli görülen belgeler ve açıklamanız için en geç 29/07/ 2021 tarihine kadar tarafınıza süre verilmiş olup, anılan süre içerisinde açıklamalarınızı ve dayanak belgeleri idaremize teslim etmemeniz halinde teklifiniz değerlendirme dışı bırakılacaktır” ifadesine yer verildiği, Şahan Lojistik İnşaat Gıda Trm Ptr Temz .İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti., Çiçek Mert Tarım Temizlik İnşaat Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Seyitoğulları Orman Ürnleri Nakliyat Gıda Tekstil Besicilik Tarım İnşaat Petrol Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Çiçek Merç Petrol Nakliyat İnşaat Turizm Tarım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin asgari işçilik maliyetinin altında teklif verdiğinden aşırı düşük teklif açıklaması idarece uygun bulunmadığından, Aydoğdu Elektronik Enerji Elektrik Temizlik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi ve Fadime Göktaş’ın aşırı düşük teklif açıklaması ile birlikte beyan ettikleri bilgi ve belgeleri tevsik eden belgeleri sunmadığından tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunan Nizip Akgün Petrol Nakliyat Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 3.998.814,87 TL olduğu, anılan isteklinin işçilikle ilgili giderlerinin toplamının 3.998.814,85 TL, servis araçları kiralama bedelinin 40.140,00 TL ve firma kârının ise 4.852,65 TL olduğu, dolayısıyla söz konusu isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması içerisindeki sözleşme ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunduğu tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29.’uncu maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında  işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı düzenlenmiş olup, sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında  işçilik bedeli sunan ihale üzerinde bırakılan Nizip Akgün Petrol Nakliyat Gıda ve Hayvancılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.

Söz konusu isteklinin açıklamalarında sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında  işçilik bedeli sunduğundan, teklif bedelini oluşturan diğer giderler açısından değerlendirme yapılmamıştır.

Yorum Ekle