Karar No              : 2021/UH.I-1770

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/441322 İhale Kayıt Numaralı “500000 Öğün Malzemeli Yemek” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından 07.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “500000 Öğün Malzemeli Yemek” ihalesine ilişkin olarak İsa Araç Kiralama Hizm. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 01.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.09.2021 tarih ve 41457 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1490 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde yüklenicinin yaptırması gereken sigorta bedellerinin açıklamalarına yer verildiği, büyük gider kalemi olarak yer tutan sigorta giderlerinin işin maliyetini etkileyeceğinden bu tür gider kalemlerinin teklif cetvelinde gösterilmesi işin sağlıklı bir şekilde yapılabilirliği açısından önem arz ettiği,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun temel ilkeler başlıklı 5’inci maddesinde yer alan hükümlerden idarelerin sorumlu olduğu, ihaleye katılımı engelleyici düzenlemelere yer verilmemesi gerektiği, ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 76’ncı maddesinde “76.1. Hizmet alımı ihalelerinde iş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin düzenleme Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi ile tip idari şartnamelerin “teklif fiyata dahil olan giderler” maddesi ve tip sözleşmenin 21 inci maddesinde yer almaktadır.

76.1.1 Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği” hükme bağlanmıştır.

76.1.2 Tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dahil olan giderler” maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek … sigorta … teklif fiyatına dahildir.” ifadesine yer verilmiştir.

…76.4. İstekliler tarafından ilgili mevzuatı gereğince yapılması gereken sigorta giderleri, tip idari şartnamelerin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesi kapsamında teklif fiyatına dâhil edilecektir. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasının ayrıca istendiği durumlarda sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmesi gerekmektedir.

Sigorta türleri belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiği kabul edilecektir. Sigorta türü veya türlerinin belirlenmediği hallerde ise, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği kabul edilmek suretiyle teklifler değerlendirilecektir.

76.5. İhale dokümanında iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilerek sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlendiği ihalelerde, isteklilerden ihale aşamasında sigortaya ilişkin herhangi bir belge (taahhütname, sigorta poliçesi vb.) sunmaları istenmeyecektir. Bu durumda, sözleşmenin yürütülmesi aşamasında yüklenici tarafından sigorta poliçesi sunulacağına ilişkin düzenleme teknik şartnamede yapılacaktır.” açıklaması,

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19’uncu maddesinde “İşyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenici sorumludur.

Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve kontrol teşkilatı tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır.

Yüklenici, işin devamı süresince iş yerinde yapılacak çalışmalarda her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan ekipmanın neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlara öğretmek zorundadır. Bu konularda gerek kontrol teşkilatı tarafından istenen ve gerekse yüklenicinin kendi arzusu ile uyguladığı güvenlik ve koruma önlemlerine ilişkin giderlerin tümü yükleniciye aittir.

Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” düzenlemesi,

İdari Şartname’nin  “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.

Teknik şartname hükümlerine göre yemeklerin hazırlanması ve dağıtılmasında kullanılacak

a) Her türlü yiyecek ve içecek malzemesi,

b) Temizlikte kullanılacak malzemeler, İlaçlama giderleri.

c) Yemek üretim-servis malzemesi, makine ekipman giderleri,

d) Elektrik, doğalgaz, su giderleri,

e) Demirbaş malzemelerin bakım onarım giderleri, (Asansör bakım vb)

f) Personel Giderleri.( maaş, fazla mesai ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatının kendi dönemini kapsayan kısmı, Yol gideri, yemek, giyim, portör muayene ücretleri vb.)

g) Yüklenici tarafından yapılacak her türlü sigorta giderleri,

h) Yemek taşıma içinde kullanılan taşıtların işletme giderleri,

ı) Su ve et tahlil ücretleri,

i) Teknik Şartnamede yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İş ve işyerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 21’inci maddesinde “21.1. İş ve işyerlerinin korunması ile işin ve/veya işyerlerinin sigortalattırılmasına ilişkin sorumluluk Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

21.2. Sigorta türleri ile teminat kapsamı ve limitleri: 

21.2.1.

Yüklenici, işin yapıldığı mutfak ve yemekhaneleri kapsayacak şekilde (bina, makine teçhizat, diğer ekipman, dahili dekorasyon vb.) yangın, infilak, dahili su, duman, deprem, hırsızlık, savaş-terörden (vb.) kaynaklanan sorumluluklar için YANGIN PAKET SİGORTASI yaptıracak olup, teminat limiti üretim alanı (mutfak) 900.000,00.-TL.(Dokuzyüzbin.) makine ve ekipmanlar 700.000,00 TL(yediyüzbin) ve her dağıtım alanı için Şehir Kampüsü Yemekhane binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL (Ellibin), Diş Hekimliği Yemekhane binası 600.000,00.-TL.(Altıyüzbin.) makine ve ekipmanlar 350.000,00 TL (Üçyüzellibin), Rektörlük Yemekhanesi 50.000,00.-TL.(Ellibin.) makine ve ekipmanlar 30.000,00 TL(Okuzbin), Gerede MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL (Ellibin), Teknik Bilimler MYO Yemekhanesi binası 40.000,00.-TL.(Kırkbin.) makine ve ekipmanlar 30.000,00 TL (Otuzbin), Mudurnu MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL (Ellibin), Mengen MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL (Ellibin), Yeniçağa Yaşar Çelik MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL, (Ellibin) Seben MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL(Ellibin) olacaktır. 

Yüklenici ayrıca verilen yemekten kaynaklı gıda zehirlenmelerine karşı 3. Şahıs sorumluluk sigortası yaptıracak olup teminat limiti 6.000.000,00 TL (Altımilyon) olacaktır. Ölüm halinde kişi başına 300.000,00 TL.- (Üçyüzbin) üzerinden sigorta yaptırmak ve sigorta poliçelerini sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 iş günü içinde İdareye ibraz etmek zorundadır. Sigorta poliçelerinin süresi iş bitimi tarihine kadar olacaktır. Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalıdır.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin 57’nci maddesinde “İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir. Yüklenici, işin yapıldığı mutfak ve yemekhaneleri kapsayacak şekilde (bina, makine teçhizat, diğer ekipman, dahili dekorasyon vb.) yangın, infilak, dahili su, duman, deprem, hırsızlık, savaş-terörden (vb.) kaynaklanan sorumluluklar için YANGIN PAKET SİGORTASI yaptıracak olup, teminat limiti üretim alanı (mutfak) 900.000,00.- TL.(Dokuzyüzbin.) makine ve ekipmanlar 700.000,00 TL(Yediyüzbin) ve her dağıtım alanı için Şehir Kampüsü Yemekhane binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL (Ellibin), Diş Hekimliği Yemekhane binası 600.000,00.- TL.(Altıyüzbin.) makine ve ekipmanlar 350.000,00 TL (Üçyüzellibin), Rektörlük Yemekhanesi 50.000,00.-TL.(Ellibin.) makine ve ekipmanlar 30.000,00 TL(Otuzbin), Gerede MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL (Ellibin), Teknik Bilimler MYO Yemekhanesi binası 40.000,00.-TL.(Kırkbin.) makine ve ekipmanlar 30.000,00 TL (Otuzbin), Mudurnu MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL (Ellibin), Mengen MYO Yemekhanesi binası 70.000,00,-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL (Ellibin), Yeniçağa Yaşar Çelik MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL, (Ellibin) Seben MYO Yemekhanesi binası 70.000,00.-TL.(Yetmişbin.) makine ve ekipmanlar 50.000,00 TL(Ellibin) olacaktır.

Yüklenici ayrıca verilen yemekten kaynaklı gıda zehirlenmelerine karşı 3. Şahıs sorumluluk sigortası yaptıracak olup teminat limiti 6.000.000,00 TL (Altımilyon) olacaktır. Ölüm halinde kişi başına maddi manevi 300.000,00 TL.- (Üçyüzbin) üzerinden sigorta yaptırmak ve sigorta poliçelerini sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 iş günü içinde İdareye ibraz etmek zorundadır. Sigorta poliçelerinin süresi iş bitimi tarihine kadar olacaktır. Düzenlenen sigorta poliçelerinde, idare işveren sıfatıyla, yüklenici ise işi gerçekleştiren sıfatıyla yer almalıdır.”   düzenlemesi yer almaktadır.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesinde iş yerinin korunması ve sigortalattırılması ile ilgili olarak işyerinde, işin başlamasından kabul belgesinin verilmesine kadar her türlü araç, malzeme, ihzarat, makine ve taşıtlar ile sözleşme konusu hizmet işinin korunmasından yüklenicinin sorumlu olduğu, hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtileceği hükme bağlanmıştır. Diğer taraftan Tebliğ’in aktarılan açıklamaları uyarınca idarece Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde yükleniciden sigorta yaptırması istenmekte ise İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesinde sigorta giderinin de teklif fiyata dâhil olduğunun belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede, idarece yüklenici tarafından iş ve/veya işyerinin sigortalattırılması isteniyorsa Sözleşme Tasarısı’nın 21.1’inci maddesinde iş ve işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğunun mutlaka belirtileceği, ayrıca Sözleşme Tasarısı’nın 21.1’inci maddesinde iş ve/veya işyerlerinin sigortalanmasına ilişkin yükümlülüğün yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen, İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” maddesinde sigorta giderine yer verilmediği ve/veya sözleşme Tasarısı’nın 21.2’nci maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlenmediği hallerde, iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının istenmediği ve sigorta giderinin de teklif fiyata dahil giderler arasında yer almadığı kabul edilmek suretiyle tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait Sözleşme Tasarısı’nın 21’inci maddesinde, iş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluğun Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 19’uncu maddesinde düzenlenen esaslar dâhilinde yükleniciye ait olduğunun belirtildiği, İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderler kapsamına yüklenici tarafından yapılacak her türlü sigorta giderleri ile Teknik Şartname’de yüklenici tarafından karşılanacağı belirtilen tüm giderlerin teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği, Teknik Şartname’de ve Sözleşme Tasarısı’nın 21.2’nci maddesinde sigorta türü veya türleri ile sigorta teminatının kapsam ve limitinin belirlendiği ve ayrıca İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde teklif fiyata dâhil giderler kapsamına yüklenici tarafından yapılacak her türlü sigorta giderlerinin de teklif fiyata dahil olduğunun düzenlendiği tespit edilmiştir.

Şikâyete konu ihalenin 500.000 öğün malzemeli yemek alımı işi olduğu, işin konusu ve yerinin ise idareye bağlı yemekhanelerde personelin öğlen, öğrencilerin öğlen ve II. öğretim öğrencileri için akşam yemeğinin yapımı, servis yapılacak yerlerde tüketime hazırlanması ve servis sonrası temizlik hizmetleri olarak tanımlandığı, idarece hazırlanan birim fiyat teklif cetvelinde tek bir kalem olarak 500.000 öğün malzemeli yemek alımı olduğunun belirtildiği, İdari Şartname’nin 25.3.1’inci maddesinde yer alan yüklenici tarafından yapılacak her türlü sigorta giderlerine ilişkin ayrı bir satır açılmadığı görülmüştür.

Sonuç olarak, ihaleye konu işin malzeme dâhil yemek hazırlanması ve dağıtımı olduğu, yemek hizmeti alım ihalelerinde istekliler tarafından sağlıklı ve objektif bir fiyat teklifi verilebilmesi için, yemeklere ilişkin toplam öğün sayısı ve bu öğünlerde yer alan yemeklerin içerikleri ile çiğ girdi miktarlarının(gramajlarının) belirtilmesi gerektiği, bu çerçevede birim fiyat teklif cetvelinde toplam öğün sayısının belirtildiği, bunun yanında istekliler tarafından Teknik Şartnameye uygun ve ekli listede yer alan yemek listesi ve gramajlara göre maliyetler bulunup teklif fiyata dâhil edileceğinin anlaşıldığı, tekliflerin öğün adedi üzerinden oluşturulacağı, ihale konusu iş kapsamında yapılması istenilen iş ve işyerinin korunması ve sigortalanması giderinin ihale dokümanında belirlenen esaslar dâhilinde hesaplanacak öğün maliyetine dâhil edilmek suretiyle teklif birim fiyatlarının oluşturulabileceğinin açık olduğu, dolayısıyla, İdari Şartname’de düzenlenen bahse konu giderlere ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmasına gerek bulunmadığı, dolayısıyla söz konusu düzenlemenin eşit koşullar altında ve sağlıklı bir şekilde fiyat teklifi hazırlanmasına engel teşkil etmediği anlaşıldığından,  başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle