Karar No              : 2021/UY.II-1903

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/342413 İhale Kayıt Numaralı “İstanbul İli Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesi 1637 Ada 4 Parsele 32 Derslikli Ortaokul, 32 Derslikli Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “İstanbul İli Esenler İlçesi 15 Temmuz Mahallesi 1637 Ada 4 Parsele 32 Derslikli Ortaokul, 32 Derslikli Anadolu Lisesi ve Kapalı Spor Salonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Murat Çilesiz İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin 20.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.09.2021 tarih ve 44543 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1580 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) 20.06.2021 tarih ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’ndeki değişiklik ile “KİK033.0/y numaralı “Tüzel kişilerde ortaklık bilgilerine ve yönetimdeki görevlilere ilişkin son durumu gösterir belge” yürürlükten kaldırılmış olduğundan söz konusu form nedeniyle firmalarının değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin  “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur…”  hükmü 19.08.2021 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Yerine aynı maddede 20.06.2021 tarih ve 31517 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklik ile “(b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin, teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmü getirilmiştir.

Kamu ihale mevzuatı aksi bir hüküm getirilmediği takdirde ilanı yapıldığındaki yürürlükte bulunan mevzuata göre işlem tesis edilmesini gerektirmektedir. Başvuruya konu ihalenin ilanı 23.06.2021 tarihli Kamu İhale Bülteni’nde yayımlanmış olup, bu tarihte yürürlükte bulunan mevzuata göre “Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge’nin sunulması gerekmektedir. Dolayısıyla başvuru konusu iddia yerinde görülmemiştir.

Yorum Ekle