Karar No              : 2021/MK-272

BAŞVURU SAHİBİ:

Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (İdari Merci Tecavüzü)

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bölge Müdürlüğü-1.Bölge İstanbul Diğer Özel Bütçeli Kuruluşlar Karayolları Genel Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/610659 İhale Kayıt Numaralı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.12.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen 2020/610659 İhale Kayıt Numaralı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kısmi Süreli Hizmet Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 29.01.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarece 05.02.2021 tarihinde tebliğ edilen yazı ile reddi üzerine, idare mahkemesine başvurulduğu, İstanbul 10. İdare Mahkemesi tarafından idari merci tecavüzü kararı ile başvuru sahibinin dilekçesinin Kurum’a tevdi edilmesine karar verildiği, mahkeme kararı ve eklerinin 19.02.2021 tarihinde Kurum kayıtlarına alındığı ve Kurulca alınan 03.03.2021 tarihli ve 2021/UH.IV-494 sayılı karar ile “Başvurunun görev yönünden reddine” karar verildiği anlaşılmıştır.

Davacı Ege Gökmen İnşaat Araç Kiralama Ortak Sağlık Güvenlik Birimi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, İstanbul 10. İdare Mahkemesinin 18.02.2021 tarih ve E:2021/199, K:2021/245 sayılı idari merci tecavüzü kararına karşı temyiz yoluna başvurulmuştur.

Temyiz incelemesi sonucunda, Danıştay Onüçüncü Dairesinin 06.04.2021 tarihli ve E:2021/826, K:2021/1232 sayılı kararı ile “Davacı tarafından ihale sürecine ilişkin olarak 04/01/2021 tarihinde ihaleyi gerçekleştiren idareye şikâyet başvurusunda bulunulduğu, başvurunun reddine ilişkin kararın 06/01/2021 tarihinde davacıya bildirilmesi üzerine itirazen şikâyet yoluna gidilmediği, bilahare ihale üzerinde kalan yüklenici ile sözleşme imzalanmasıyla sona eren ihale sürecinin tamamlanmasını müteakiben 4734 sayılı Kanun’da öngörülen zorunlu idari başvuru yollarından bağımsız olarak olarak söz konusu ihalenin ve akdedilen sözleşmenin iptali istemiyle 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında münferit bir başvuruda bulunulduğu, söz konusu başvurunun reddi üzerine de işbu davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Dolayısıyla dava konusu uyuşmazlık açısından davacının ihaleyi gerçekleştiren idareye yaptığı idari başvuru her ne kadar ihale sürecine ilişkin olsa da başvurunun ihale sözleşmesinin imzalanmasından sonraki bir aşamada yapıldığı, 4734 sayılı Kanun’un 56. maddesi gereğince Kurul’un inceleme yetkisi sözleşme imzalanmadan önceki aşamaya münhasır olup 2577 sayılı Kanun’un 10. maddesi kapsamında ihaleyi gerçekleştiren idareye yapılan başvuruya ilişkin olarak Kurul’un inceleme yapma ve karar verme yetkisinin bulunmadığı anlaşıldığından, işbu davada idarî merci tecavüzü bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Bu itibarla, davacı tarafından ihalenin ve ihale sonucu akdedilen sözleşmenin iptali istemiyle yapılan idari başvurunun reddi üzerine açılan işbu dava hakkında bir karar verilmesi gerekirken, davacının ihalenin ve sözleşmenin iptali istemli başvurusunun 4734 sayılı Kanun kapsamında “şikâyet” olarak değerlendirilerek şikâyetin reddi üzerine, Kamu İhale Kurumu’na itirazen şikâyet yolu tüketilmeden davanın açıldığından bahisle idari başvuru yolları tüketilmeden davanın esasının incelenmesine hukuken imkân bulunmadığından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 15/1-e maddesi uyarınca dilekçenin itirazen şikâyet başvurusunu inceleyecek idari merci olan ve re’sen hasım mevkiine alınan Kamu İhale Kurumu’na tevdii yönünde verilen temyize konu Mahkeme kararında usûl kurallarına uygunluk bulunmamaktadır.

Ayrıca, Mahkemece yapılan değerlendirmeye istinaden dava konusu ret işlemini tesis eden idarenin hasım mevkiinden çıkarılarak Kamu İhale Kurumu’nun hasım mevkiine alınmasında da usûl hükümlerine uygunluk bulunmadığından, uyuşmazlığın dava konusu ret işlemini tesis eden idare hasım mevkiine alınmak suretiyle karara bağlanması gerektiği de açıktır.

Açıklanan nedenlerle;

1 .Davacının temyiz isteminin kabulüne;

2. 2577 sayılı idari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca İstanbul 10. İdare Mahkemesi’nin 18/02/2021 tarih ve E:2021/199, K:2021/245 sayılı kararının BOZULMASINA,

3. …

4. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine” karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Kamu İhale Kurulu’nun 03.03.2021 tarihli ve 2021/UH.IV-494 sayılı kararının hukuken geçerliliğini koruduğuna,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle