Karar No              : 2021/UY.II-1378

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/283412 İhale Kayıt Numaralı “Elazığ İçme suyu İsale Hattı 2 Kısım” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçme suyu Dairesi Başkanlığı tarafından 08.07.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Elazığ İçme suyu İsale Hattı 2 Kısım” ihalesine ilişkin olarak Ziver İnş. Taah. Mad. Tur. Paz. San. Tic. A.Ş.nin 07.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 17.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 25.12.2020 tarih ve 58802 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur. Kamu İhale Kurulunun 02.06.2021 tarihli ve 2021/MK-222 sayılı Kurul kararı gereğince yapılan incelemeye aşağıda yer verilmiştir.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2131-01 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Özaras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.-Akçadağ İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pay defterleri ile Ticaret Sicil Gazetelerinin uyumsuz olduğu,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhale ilan tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soy ad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır…” açıklaması bulunmaktadır.

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Elazığ İçme suyu İsale Hattı 2 Kısım

b) Yatırım proje no’su/kodu:2010K05-1289

c) Miktarı (fiziki) ve türü:

Elazığ İçme suyu Arıtma Tesisinde arıtılmış suyu il merkezi, Akça kiraz, Yazıkonak, Yurtbaşı, Mollakendi Belediyeleri ile Şahinkaya, Sarıçubuk, Beyyurdu köylerine iletmek için 39 km depo bağlantı hatları ve gerekli içme suyu tesisleri inşa edilecektir

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

ç) Yapılacağı yer:Elazığ

d) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

…” düzenlemesi bulunmaktadır.

Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Akçadağ İnşaat Ticaret ve Taahhüt Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından teklif kapsamında sunulan belgeler incelendiğinde, iş ortaklığını oluşturan özel ortak Akçadağ İnşaat Ticaret ve Taahhüt Limited Şirketi’nin teklif kapsamında farklı tarihlerde yayımlanan Ticaret Sicil Gazeteleri sunduğu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi internet sitesi üzerinde yapılan incelemede özel ortak tarafından sunulan Ticaret Sicili Gazetelerinin şirket ortaklarının ve ortaklık oranlarının son durumlarını gösterir nitelikte olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan ortak girişimi oluşturan pilot ortak Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin anonim şirket niteliğinde olduğu ve anonim şirketlerde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu  gösterip göstermediği hususunun o tüzel kişiliğe ait pay defteri ile belirlenebileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu şirkete ilişkin olarak sunulan belgelerin, tüzel kişiliğin son durumunu yansıtıp yansıtmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması amacıyla tüzel kişiliğinin ortaklarının belirtildiği karar defterinin ilgili sayfaları ile ortaklara ait pay defterinin ilgili sayfalarının SMMM veya YMM tarafından onaylı örnekleri ilgili istekliden istenilmiş, meslek mensubu Gülcan Sivri tarafından gönderilen cevap yazısı 22.10.2020 tarihinde kurum kayıtlarına alınmıştır.

Bahse konu belgeler üzerinden 18.11.2020 tarihli ve 2020/UY.II-1888 sayılı Kurul kararında tespit ve değerlendirmelere yer verilmekle birlikte aynı iddialara ilişkin 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-196 sayılı Kurul kararında Ankara 23. İdare Mahkemesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2020/2028, K:2021/518 sayılı kararında yer alan “…öte yandan ortak girişimi oluşturan pilot ortak Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin anonim şirket niteliğinde olduğu, dava konusu ihale kapsamında anılan şirket tarafından, tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumunu belirtmeye yönelik olarak 06.03.2020 tarih ve 10031 sayılı ve 06.02.2020 tarih ve 10010 sayılı ticaret sicil gazeteleri, Ankara 35. noterliği tarafından 03.04.2020 tarih ve 07224 yevmiye numarası ile onaylı hazirun cetveli ve Ankara 35. Noterliği tarafından düzenlenen 16.06.2020 tarih ve 11310 yevmiye numaralı imza sirkülerinin ihaleyi gerçekleştiren idareye sunulduğu, anılan belgeler Mahkememiz tarafından incelendiğinde; şirket ortaklarının Suat Çiftçi ve Ferdi Çiftçi olduğu, 17.000 adet paydan oluşan şirketin 7.990 adet payının Suat Çiftçi’ye(ortaklık oranı %47), 9.010 adet payın ise Ferdi Çiftçi’ye ait olduğu (ortaklık oranı %53), Suat ve Ferdi Çiftçi’nin 28.02.2023 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak atandığı, ayrıca Suat Çiftçi’nin 28.02.2023 tarihine kadar münferiden temsile yetkili olarak görevlendirildiği, anılan belgelerde ortakların her ikisinin de T.C. kimlik numaraları hanelerinin gizlendiğinin görüldüğü, anonim şirketlerde sunulan belgelerde yer alan ortaklık yapısının son durumu  gösterip göstermediği hususunun o tüzel kişiliğe ait pay defteri ile belirlenebileceği hususları birlikte değerlendirildiğinde, söz konusu şirkete ilişkin olarak sunulan belgelerin, tüzel kişiliğin son durumunu yansıtıp yansıtmadığı hususunun açıklığa kavuşturulması amacıyla tüzel kişiliğinin ortaklarının belirtildiği karar defterinin ilgili sayfaları ile ortaklara ait pay defterinin ilgili sayfalarının SMMM veya YMM tarafından onaylı örneklerinin davalı idare tarafından anılan istekliden istenildiği, meslek mensubu Gülcan Sivri tarafından gönderilen belgeler Mahkememiz tarafından incelendiğinde ise; Suat Çiftçi’nin 02.12.2019 tarihinde toplamda 17.000 adet paydan oluşan şirketin 7.990 adet payına sahip olduğu, 10.02.2020 tarihinde pay devri gerçekleştirildiği, buna göre Suat Çiftçi’nin Ferdi Çiftçi’den 8.500 adet pay devraldığı ve toplamda 16.490 adet pay miktarına sahip olduğu, Ferdi Çiftçi’nin ise 02.12.2019 tarihinde 9.010 adet paya sahip olduğu, 10.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen devir ile Suat Çiftçi’ye 8.500 adet pay devrederek 510 adet pay miktarına sahip olduğu, vaki hisse devirleri sonrasında ortaklarının 16.490 adet pay ile Suat Çiftçi (ortaklık oranı %97) ve 510 adet pay ile Ferdi Çiftçi (ortaklık oranı %3) olduğu anlaşılmıştır.

Uyuşmazlıkta, dava dosyasında bulunan tüm bilgi ve belgeler ile yukarıda yapılan açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; dava konusu ihaleye iş ortaklığı bünyesinde pilot ortak olarak iştirak eden Öz Aras Grup İnş. Taahhüt San. ve Tic. A.Ş’nin son ortaklık durumunun ihale kapsamında tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlilerin son durumunu belirtmek amacıyla beyan edilen ve teyide dayanak gösterilen ticaret sicil gazetelerinde yer alan bilgilerle uyumlu olmadığı, diğer bir ifadeyle şirketin son ortaklık durumunu göstermediği…” gerekçelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

Yukarıda yer verilen Mahkeme kararı da dikkate alındığında Özaras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.-Akçadağ İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağı Özaras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.nin pay defterleri ile Ticaret Sicil Gazetelerinin uyumsuz olduğu, bu bağlamda başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olduğu anlaşılmaktadır.

Bahse konu tespit ve değerlendirmeler çerçevesinde Özaras Grup İnş. Taah. San. ve Tic. A.Ş.-Akçadağ İnş. Tic. ve Taah. Ltd. Şti. İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmakla birlikte 07.05.2021 tarihli ve 2021/MK-196 sayılı Kurul kararıyla “Öz Aras Grup İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi-Akçadağ İnşaat Ticaret ve Taahhüt Limited Şirketi İş Ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,” karar verildiği, dolayısıyla ayrıca düzeltici işlem yapılmasına gerek bulunmadığı anlaşılmıştır. Bu bağlamda anılan iddia yönüyle başvurunun reddine karar verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle