BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/442286 İhale Kayıt Numaralı “Tedaş Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Tesislere Ait Hizmet Binalarının Ve Açık Alanların Temizlik Ve Destek Hizmetlerinin 387 Personel İle Karşılanması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/442286 ihale kayıt numaralı “TEDAŞ Genel Müdürlüğü Sorumluluğundaki Tesislere Ait Hizmet Binalarının ve Açık Alanların Temizlik ve Destek Hizmetlerinin 387 Personel ile Karşılanması İşi” ihalesine ilişkin olarak Tekten Grup Taah. A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 13.01.2021 tarihli ve 2021/UH.II-113 sayılı karar ile “İdarenin ihalenin iptali kararının iptaline” karar verilmiştir.

Davacı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 18.03.2021 tarihli ve E:2021/325, K:2021/54 sayılı kararında “…Uyuşmazlık konusu olayda; dava konusu ihalede yaklaşık maliyetin 107.049.431,70 TL (İhalenin yaklaşık maliyetinin 111.166.717,53 TL olduğu, mahkeme tarafından yaklaşık maliyetin sehven hatalı yazıldığı) olduğu, ihaleye sekiz istekli tarafından teklif verildiği, bu tekliflerden 111.038.038,38 TL tutarlı müdahil şirket tarafından sunulan teklifin ihalede tek geçerli teklif olarak kaldığı, bu teklifin yaklaşık maliyete %99,88 oranında yakın olduğu, teklifi daha düşük olan isteklilerin değerlendirme dışı kaldığı, ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı ve tekliflerin değerlendirme aşamasında ihtiyaçtan kaynaklı işin niteliklerinde değişiklik olacağı belirtilerek ihalenin iptaline karar verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, 4734 sayılı Kanun hükümleri uyarınca ihaleyi yapan idarenin, anılan Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ilkeleri gözetmek zorunda olduğu ve söz konusu ilkelere uygun sonuçlanmayan ihalelerde kanunla idareye tanınan ihaleyi iptal etme yetkisini kullanabileceği dikkate alındığında, sekiz teklif verilen ihalede geçerli kabul edilen tek teklifin de yaklaşık maliyete yakın olduğu ve yeterli rekabetin oluşmadığı gerekçesiyle ihale komisyonunca ihalenin iptaline karar verilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, ihalenin iptaline dair karara karşı yapılan itirazen şikâyet başvurusunun kabulüne ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Nitekim, Danıştay 13. Dairesi’nin 15.09.2020 tarih ve E:2020/1655, K:2020/2104 sayılı kararı da bu doğrultudadır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 13.01.2021 tarihli ve 2021/UH.II-113 sayılı kararının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle