Karar No              : 2021/UM.I-1642

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/298261 İhale Kayıt Numaralı “Kocaeli Geneli 1 Etap Elektronik Denetleme Sistemi (Eds) Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından 05.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kocaeli Geneli 1 Etap Elektronik Denetleme Sistemi (Eds) Alımı” ihalesine ilişkin olarak İsbak İstanbul Bil. ve Akı. Ken. Tek. A.Ş.nin 26.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.07.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.08.2021 tarih ve 36081 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1323 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, taraflarınca sunulan yeterlik bilgileri tablosunda fiyat teklifini imzalayan vekilin imza beyannamesine ilişkin bilgilere yer verilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususun mevzuata aykırı olduğu şöyle ki; teklifi imzalayan şahsın firmanın 2’nci derece imza yetkilisi olduğu, ilgili şahsın adına düzenlenmiş vekaletnameye ilişkin bilgilerin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edildiği, ilgili vekaletnamenin ekinde vekile ilişkin imza beyannamesinin yer aldığının görüleceği bu haliyle söz konusu vekile ilişkin ayrı bir imza beyannamesi sunulmasına gerek olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun  “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “İhaleye katılacak isteklilerden, ekonomik ve malî yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler istenebilir:

b) Mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için;

1) İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler …” hükmü,

Aynı Kanun’un “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. ” hükmü,

Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İstenecek belgeler” başlıklı 29’uncu maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin değerlendirilmesinde kullanılmak üzere istenecek belgeler aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde, aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur. ” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

(2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.”  hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 58/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez.

(4) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir.

(8) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 24’üncü maddesinde “… (3) İhale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile ilgili değerlendirme, e-teklif kapsamında yüklü olan belgelerin ve EKAP üzerinden ilgili kurum ve kuruluşların sistemlerinden sorgulama suretiyle elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle yapılır.

(4)Yeterlik kriterlerinin istekliler tarafından karşılanıp karşılanmadığına ilişkin değerlendirme ihale dokümanında yer alan hükümler çerçevesinde yapılır. Yeterlik kriterlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu husus gerekçesi de açıkça belirtilmek suretiyle EKAP’a kaydedilir. ” hükmü bulunmaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşme imzalamaya ve sözleşmenin yürütülmesi konusunda yetkili olanlar da dahil olmak üzere; tüzel kişiliği temsile ve yönetime yetkili kişilerin ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası anlaşılır. Ancak, bu bilgileri göstermek üzere teklif ekinde sunulan belgelerde T.C. kimlik numaralarının beyan edilmemesi veya beyan edilen T.C. kimlik numaralarının teyit edilememesi durumunda teklif bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılmaz.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),

b) Bu Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,

c) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar.

ç) Bu Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği ilgili uygulama yönetmeliklerinde düzenlenen yeterlik belgeleri,

d) Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır.

Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 31’nci maddesinde “31.3. İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ve istenilmişse teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İlgili hüküm ve düzenlemelerden vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulmasının, elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde ise bu belgelere ilişkin bilgilere yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmesinin bir yeterlik kriteri olarak düzenlendiği görülmüştür.

İdarece yapılan değerlendirmede, başvuru sahibi İsbak İstanbul Bil. ve Akı. Kent. Tek. A.Ş.nin teklifinin, sunulan yeterlik bilgileri tablosunda vekilin imza beyannamesine ilişkin bilgileri içeren satırın boş bırakıldığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuru sahibi istekli tarafından sunulan teklifin “Ayten Duman Kılıç” tarafından imzalandığı, sunulan yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu şahıs adına düzenlenmiş vekaletnameye ilişkin bilgilere yer verildiği ancak vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesine ilişkin bilgileri içeren satırın boş bırakıldığı görülmüştür.

İlgili yeterlik bilgileri tablosunda tüzel kişiliğin yöneticilerine ilişkin bilgileri gösteren satırlarda vekil “Ayten Duman Kılıç”ın adının yer almadığı görülmüştür.

İdarece Kuruma gönderilen ihale işlem dosyasında, başvuru sahibi istekli tarafından şikayet başvurusunun ekinde ilgili vekaletnamenin ve bu vekaletnameye ek olarak bir takım imza sirkülerinin sunulduğu görülmüş, söz konusu vekaletname ve eklerinden başvuru sahibi istekli adına fiyat teklifini imzalayan Ayten Duman Kılıç’ın başvuru sahibi istekli bünyesinde 2’nci derece imza yetkilisi olarak Yurtiçi Satış Müdürü unvanı altında görev yaptığı ve “5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda  tanımı yapılan güvenli elektronik imza ve/veya  EKAP tarafından verilen kullanıcı adı ve şifresi  kullanılarak yapılacak olan 4734 sayı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu ve ilgili diğer yasalar gereğince gerçekleştirilecek tüm iş ve işlemlerde sınırsız olarak(konu kıstı, parasal sınırlama ve yetki sınırlaması olmaksızın) münferiden  temsil etmek üzere”  vekil tayin edildiği anlaşılmıştır.

İstekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen bilgi ve belgelere, idarece gerek elektronik ortamda gerekse de fiziki ortamda ulaşılabilse dahi, Yeterlik Bilgileri Tablosunda isteklilerin sorgulamanın hangi bilgi ve belgeler kapsamında yapılacağına ilişkin beyanları bulunduğu ve idarece yapılacak değerlendirmede bu beyanların esas alınması gerektiği, idare tarafından yapılması gereken sorgulamanın istekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda beyan edilen sorgulama kriterlerine göre gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, incelemeye konu ihalede ihaleye vekaleten katılma halinde teklif veren vekile ilişkin imza beyannamesine ilişkin bilgilere yeterlik bilgileri tablosunda yer verilmesinin  yeterlik kriteri olduğu, ancak başvuru sahibi istekli tarafından mevzuat gereğince Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinin (d) bendinde vekilin imza beyannamesine ilişkin kritere yönelik olarak bilgi girişinde bulunulmadığı, ilgili kısmın boş bırakıldığı, dolayısıyla söz konusu ihalede yeterlik kriteri olarak belirlenen vekilin imza beyannamesine ilişkin bilgilerinin beyan edilmediği ve söz konusu yeterlik kriterinin sağlanmadığı, isteklinin teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının gerekçesinin, şirket adına yetkili olan ve teklif mektubunu imzalayan Ayten Duman Kılıç’a ait imza beyannamesi bilgilerinin doldurulmaması olduğu, Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun ihalede istenilen kriterleri karşılayacak şekilde doldurulmaması hususundaki sorumluluğun isteklide olduğu anlaşılmış olup, idarece yapılan değerlendirme dışı bırakma gerekçesinin mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Ayrıca başvuru sahibi istekli tarafından şikayet başvurusunun ekinde sunulan vekaletname ve bu vekaletnamenin ekindeki imza sirküleri incelendiğinde söz konusu sirkülerde birden fazla kişinin imzasının karma bir şekilde yer aldığı, ilgili sirkülerden hangi imzanın vekil Ayten Duman Kılıç’a ait olduğunun tespit edilemediği, bu doğrultuda ilgili sirkülerin vekil adına düzenlenmiş imza beyannamesi olarak kabul edilemeyeceği anlaşıldığından iddia bu yönüyle de yerinde bulunmamıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle