Karar No              : 2021/UY.II-1989

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/474685 İhale Kayıt Numaralı “Karadeğirmen ve Olukbaşı Dereleri 2 Etap Taşkın Koruma İnşaatı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 14.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karadeğirmen ve Olukbaşı Dereleri 2 Etap Taşkın Koruma İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Bahaddin Yılmaz’ın 29.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 01.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.10.2021 tarih ve 46945 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1666 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, tekliflerinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinin (d) ve (g) bendleri ile anılan Kanun’un 17’inci maddesinin (e) bendi gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak kendilerinin ihale konusu işe şahıs şirketi olarak iştirak ettikleri, bu durumda söz konusu maddenin (d) bendine uygun bir gerekçe olmadığı, zira anılan bendin idari personele yönelik bir düzenleme içerdiği, öte yandan anılan maddede “ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar” hükmünün yüklenici ile sınırlandırıldığı, başvuru konusu ihale ile danışmanlık işi kapsamındaki işin aynı iş olmadığı, kendilerinin danışmanlık işinin yüklenicisi konumunda olmadığı, kendilerinin söz konusu işin yüklenicisi olan MBK Altyapı Şirketinin personeli olarak teknik danışmanlık hizmeti sunduğu ve anılan firma ile herhangi bir ortaklık ilişkisi, temsil ve yönetim yetkisinin de olmadığı, dolayısıyla tüm bu gerekçeler dikkate alındığında anılan Kanun’un ilgili maddeleri dayanak gösterilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularını, ”hükmü,

Anılan Kanun’un “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmü,

“İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddenin gerekçesinde “Kamu ihalelerinde şeffaflığın ve tarafsızlığın sağlanabilmesi amacıyla; ihale dokümanı hazırlığı, yaklaşık maliyet tespiti gibi ihale öncesi hazırlık işlemleri yapanlar, ihaleyi yürüten ve sonuçlandıran ihale komisyonları, ihale öncesi ve sonrası onay makamı olan ihale yetkilileri, ihale işlemlerine ilişkin aşamalarda bilgi sahibi olanlar, kamu ihalelerine girmekten geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar ile ilgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenlerin doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına herhangi bir şekilde ihalelere katılmaları önlenmektedir.

İhaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştırılmasını önlemek üzere; ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin o işin ihalesine katılması ve ihale konusu işin yüklenicilerinin o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılması engellenmiştir. Ayrıca, bu yasakların organik bağ içinde bulundukları şirketleri için de geçerli olması düzenlenmiştir.” açıklaması,

Aynı Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’inci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanun’un Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

  “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinde, “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.” hükmü,

 “İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 58’inci maddesinde “17 nci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar, 2’nci ve 3’üncü maddeler ile istisna edilenler dâhil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir…” hükmü,

 “Bilgi ve belgeleri açıklama yasağı” başlıklı 61’inci maddesinde “Bu Kanun’un uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yönlerine ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgelerle işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre 58 ve 60’ıncı maddelerde belirtilen müeyyideler uygulanır.” hükmü,

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

(2) Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı danışmanlık hizmetlerinin kapsamında olup, bu işler aşağıda sayılmıştır:

a) İmar planlarının hazırlanması.

b) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri.

c) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri.

ç) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç).

d) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması.

e) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri.

f) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü.

g) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi.

ğ) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 53’üncü maddesinde “(1) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

(2) İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar ve alt yüklenicisi olamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.” hükmü,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karadeğirmen ve Olukbaşı Dereleri 2. Etap Taşkın Koruma İnşaatı

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 1.2.1.F1

d) Kodu:

e) Miktarı:

15 kalem Karadeğirmen ve Olukbaşı Dereleri 2. Etap Taşkın Koruma İnşaatı – Yapım İşi Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Tekirdağ İli Şarköy İlçesi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir…” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “…10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” düzenlemesi yer almaktadır.

22.09.2021 tarihli ihale komisyonu kararı incelendiğinde; 14.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen ihalede (9) adet ihale dokümanı indirildiği, ihaleye (4) isteklinin katıldığı, başvuru sahibi istekli Bahaddin Yılmaz’ın teklifinin, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinin (d) ve (g) bendleri ile anılan Kanun’un 17’inci maddesinin (e) bendi gerekçe gösterilerek değerlendirme dışı bırakıldığı, ihalenin Kamanlı Özak İnş. Taah. Dış. Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli olarak ise Necdet Atilla’nın belirlendiği anlaşılmıştır.

İdarenin Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İhale İşleri Şube Müdürlüğünün 14.09.2021 tarihli ve 71795 sayılı yazısı ile aynı idarenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğünden “14.09.2021 tarihi saat 10:00’da Karadeğirmen ve Olukbaşı Dereleri 2. Etap Taşkın Koruma İnşaatı ihalesi gerçekleştirilmiştir. İhaleye katılan isteklilerin değerlendirme aşamasında kullanılmak üzere ihale komisyonu tarafından talep edilen, danışmanlık hizmeti almış olduğunuz firmanın sözleşmesi, teknik şartnamesi, anahtar teknik personel bilgileri, şirket yetkilisi veya işi takip eden kişiye ait vekaletname bilgileri, danışman tarafından imzalanan tutanakların veya belgelerin ivedilikle tarafımıza gönderilmesi hususunda…” bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur.

İdarenin Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Akarsu Yapıları Şube Müdürlüğünün 15.09.2021 tarihli ve 72174 sayılı yazısı ekinde gönderilen bilgi ve belgeler incelendiğinde; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile MBK Altyapı Hiz. Müh. İnş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında “2021 yılı içerisinde Yağmursuyu Alt Yapı Kesin Projelerinin Hazırlanması, Hidrolik Hesapları ile Kesit Hesaplar ve Proje Raporlarının Hazırlanmasında, yeterli ve yetişmiş personel bulunmaması nedeni ile belirtilen Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmet Alımı” işine ait 23.02.2021 tarihinde imzalanan sözleşmenin yer aldığı, söz konusu sözleşmede işin süresinin 300 takvim günü olduğu, yüklenicinin sözleşme konusu danışmanlık işi kapsamında haftada üç gün Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü olmak üzere ayda 12 gün danışmanlık hizmeti vereceği,

Diğer yandan sözleşme konusu işe ilişkin “Yağmursuyu Alt Yapı Kesin Projeleri ile Hidrolik Hesapları, Kesit Hesapları ve Proje Raporlarının Hazırlanmasına dair Teknik Destek Hizmet Alımı Özel Teknik Şartnamesi”nin “Personelin Görev Tanımları” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1 Anahtar Teknik Personel: İdarece belirlenen pazartesi, Çarşamba ve Cuma günü haftanın 3 (üç) iş günü idarenin göstereceği yer ya da sahada başkanlık personeline ilgili proje hakkında teknik destek verecek, yaptırılacak her türden çalışmayı (kesin proje ve proje raporları) inceleyip imzalayacaktır.” şeklinde, “Yürütülecek İşler” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1 İdarece hazırlanacak olan her türlü projede; yüklenici kesin projelerin hidrolik hesap ve proje raporlarının hazırlanması çalışmaları ile özel teknik şartname, proje raporu hazırlanması işini yürütecektir. 5.2. Yüklenici, İdarenin sorumluluğunda olan yağmursuyu, dere ıslahları, menfez yapımı gibi her projede gerek sahada gerekse ofis ortamında idareye teknik destek verecektir. 5.3. Yüklenici her ay yapılan çalışmalar ile ilgili rapor hazırlayıp, ödeme gününden önce idareye imzalı olarak sunacaktır.” şeklinde düzenlemelere yer verildiği, söz konusu düzenlemeler uyarınca danışmanlık hizmetini gerçekleştirecek firmanın sözleşme süresi boyunca idarenin hizmetleri kapsamına dahil olan yağmursuyu alt yapı kesin projeleri ile hidrolik hesapları, kesit hesapları ve proje raporlarının hazırlanmasında teknik danışmanlık hizmeti vereceği anlaşılmıştır.

İdarece danışmanlık hizmeti kapsamında sözleşme imzalanan MBK Altyapı Hiz. Müh. İnş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin Tekirdağ 3. Noterliği tarafından 14.04.2021 tarihinde tanzim edilen vekaletname ile söz konusu firma adına her türlü iş ve işlemleri gerçekleştirmek üzere Bahaddin Yılmaz’ın vekil tayin edildiği, teknik danışman sıfatıyla anılan kişi tarafından imzalanan “Olukbaşı Deresi-Taşkın Koruma mansap ve memba kısmı düzenleme projesi”nin yer aldığı,

Vekil tayin edilen Bahattin Yılmaz tarafından 14.04.2021 tarihinde imzalanan “Çalışma Raporu” başlıklı belgede “1- Tekirdağ, Şarköy, Karadeğirmen Deresi; Taşkın Koruma Planlama Raporu hazırlandı. Uygun görüş almak için DSİ 11. Bölge Müdürlüğüne gönderildi. 2-Tekirdağ, Süleyman Paşa, Aydınpınar Deresi; Taşkın Koruma Planlama Raporu hazırlandı. Raporun bilgisayar ortamında çizim çalışmalarına geçildi. 3-Tekirdağ, Kapaklı, Çayır Deresi; Taşkın Koruma Planlama Raporu hazırlandı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden uygun görüş alındı. Uygulama Projeleri, metraj ve keşif çalışmalarına başlanıldı. 4-Tekirdağ, Kapaklı Bahçeağıl Mahallesi, Yoncalı Deresi Menfez Projesi planlama çalışmaları tamamlandı. DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden uygun görüş için yazışma yapıldı.” şeklinde,

Yine Bahaddin Yılmaz tarafından 13.08.2021 tarihinde imzalanan 26.07.2021-13.08.2021 tarihlerini kapsayan “Çalışma Raporu” başlıklı belgede “1-Şarköy Olukbaşı Deresi Taşkın Koruma Raporunun memba ve mansapında iyileştirme çalışmaları yapıldı. Konu ile ilgili çalışmalar ekte verilmiştir. (Ek-1)

2- Karadeğirmen Deresi Taşkın Koruma ve Olukbaşı Dereleri ile ilgili istinat duvarlarının statik, betonarme ve demir donatı projeleri hazırlandı hesaplar ekte verilmiştir. (Ek-2)

3-Çorlu Karaklar Deresi Taşkın Koruma Projesi çalışmalarına başlanıldı.” şeklinde ifadelere yer verildiği, söz konusu çalışma raporu ekinde “Şarköy Karadeğirmen–Olukbaşı Dereleri Projesi”nin yer aldığı görülmüştür.

Yine söz konusu danışmanlık hizmet alımına ilişkin Bahaddin Yılmaz’a ait personel devam-takip çizelgesi isimli belgenin yapılan işler kısmında “Şarköy Karadeğirmen-Olukbaşı Deresi Taşkın Koruma Projeleri Çalışmaları”nın belirtildiği görülmüştür.

İdarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik gerekçeler arasında 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11’inci maddesinin (g) bendine atıfta bulunmak suretiyle belirtilen “…İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar…” hükmün anılan Kanun’un 11’inci maddesinin (g) bendi kapsamında olmadığı, zira söz konusu bendin Anayasa Mahkemesi’nin 14/11/2019 tarihli ve E.: 2018/90, K.: 2019/85 sayılı Kararı ile iptal edilerek mülga edildiği, dolayısıyla bahse konu bendin yürürlükte olmadığı ve bu bent dayanak gösterilerek işlem tesis edilemeyeceği, adı geçen hükmün anılan Kanun’un 11’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında olduğu anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan tespit ve değerlendirmeler neticesinde, ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapanların o işe ilişkin ihaleye katılamaması, Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan temel ilkeler çerçevesinde ihaleye katılacak olanlar arasında eşitliği ve rekabeti sağlamak bakımından önem taşımakta olup bu husus Kanun’un 11’inci maddesinin ikinci fıkrasında ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin bu işin ihalesine katılamayacağı ve bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri, bir başka deyişle organik bağ içinde bulundukları şirketleri için de geçerli olduğu belirtilmek suretiyle hüküm altına alınmıştır. Anılan maddenin gerekçesinde de bu durumun ihaleye katılacak istekliler arasında eşitlik ve rekabeti sağlamak ve ihaleye fesat karıştırmasını önlemek amacıyla olduğu ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile MBK Altyapı Hiz. Müh. İnş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. arasında imzalanan “2021 yılı içerisinde Yağmursuyu Alt Yapı Kesin Projelerinin Hazırlanması, Hidrolik Hesapları ile Kesit Hesaplar ve Proje Raporlarının Hazırlanmasında, yeterli ve yetişmiş personel bulunmaması nedeni ile belirtilen Teknik Destek ve Danışmanlık Hizmet Alımı” işine ait sözleşme kapsamında bahse konu firma tarafından gerçekleştirilen teknik danışmanlık hizmetlerinin başvuru konusu ihaleye ilişkin danışmanlık hizmetlerini de kapsadığı, bu çerçevede MBK Altyapı Hiz. Müh. İnş. ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından her türlü iş ve işlemlerini yapmak üzere vekil tayin edilmek suretiyle yetkilendirilen başvuru sahibi istekli Bahaddin Yılmaz’ın anılan firma adına ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini de kapsayan işlerde teknik danışman sıfatıyla aktif olarak görev yaptığı ve söz konusu hizmetin yerine getirilmesinde adı geçen firma adına gerekli işlemleri tesis ettiği, bu kapsamda ihaleye çıkılmadan evvel Bahaddin Yılmaz’ın başvuru konusu ihaleye ilişkin bilgilere haiz olduğu, bu hususun ihaleye katılan istekliler arasındaki eşitlik ve rekabeti ortadan kaldıracağı dikkate alındığında başvuru sahibi isteklinin teklifinin anılan Kanun’un 11’inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında değerlendirme dışı bırakılmasının yerinde olduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle