Karar No              : 2021/MK-290

BAŞVURU SAHİBİ:

Karsan Otomotiv Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı – Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/467778 İhale Kayıt Numaralı “Otobüs Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/467778 ihale kayıt numaralı “Otobüs Alımı” ihalesine ilişkin olarak Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 10.03.2021 tarihli ve 2021/UM.II-587 sayılı karar ile “Başvurunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 4. İdare Mahkemesinin 28.06.2021 tarihli ve E:2021/764 sayılı kararında “… Dava konusu işlemin, davacı şirketin (1) numaralı maddede özetlenen iddialarının görev yönünden reddine ilişkin kısmı yönünden yapılan incelemede;

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartların gerçekleşmediği anlaşıldığından, yürütmenin durdurulması isteminin reddi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Dava konusu işlemin, davacı şirketin (2) numaralı maddede özetlenen iddialarının görev yönünden reddine ilişkin kısmı yönünden yapılan incelemede;

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 53. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde, bu Kanun’a göre yapılacak ihalelerle ilgili olarak, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içerisinde idarece yapılan işlemlerde bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmadığına ilişkin şikâyetleri inceleyerek sonuçlandırmak Kamu İhale Kurumunun görev ve yetkileri arasında sayılmıştır.

Aynı Kanun’un 54. maddesinde, ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, 4734 sayılı Kanun’da belirtilen sekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri kurala bağlanmıştır.

Olayda, dava dışı BMC Otomotiv San. ve Tic. A.S. tarafından yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine, Kamu İhale Kurulu’nca tesis edilen 13.02.2021 tarihli ve 2021/UM.II-97 sayılı Kurul kararında yalnızca davacı şirket tarafından sunulan yerli malı belgesine ilişkin değerlendirme yapıldığı, diğer istekliler tarafından sunulan yerli malı belgelerine ilişkin olarak herhangi bir değerlendirme yapılmadığı görülmektedir.

Bu durumda, Kamu İhale Kurulu’nun 13.02.2021 tarihli ve 2021/UM.II-97 kararında diğer istekliler yönünden herhangi bir değerlendirmeye yer verilmediği, bu doğrultuda davacı şirketin (2) numaralı maddede özetlenen iddialarının, anılan Kurul kararına itiraz niteliğinde olmadığı, öte yandan ihaleyi gerçekleştiren idarece Kurul kararının uygulanması amacıyla tesis edilen İhale Komisyonu kararının, davacının birinci sıradaki yerini kaybetmesi sonucunu doğuracak şekilde hukuki durumunda değişiklik yarattığı anlaşılmakta olup, bu sebeple davalı Kuruma yapılan itirazen şikâyet başvurusunun esasının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiği sonucuna varıldığından dava konusu işlemin, davacı şirketin (2) numaralı maddede özetlenen iddialarının görev yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.…” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 10.03.2021 tarihli ve 2021/UM.II-587 sayılı kararının BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ile diğer isteklilerin yerli malı belgelerine ilişkin iddiasının görev yönünden reddedilmesi ile ilgili kısmının iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin BMC Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ile diğer isteklilerin yerli malı belgelerine ilişkin iddiasının esasının incelenmesine geçilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle