Karar No              : 2021/UH.I-2270

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/624189 İhale Kayıt Numaralı “Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Hatay Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama” ihalesine ilişkin olarak Fayat Grup Atık Yönetimi Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 15.10.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.10.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.11.2021 tarih ve 50896 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.11.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1802 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhale konusu iş kapsamında çalıştırılacak araç parkının farklı tür ve uzmanlıklar kapsamındaki araçlardan (binek, hafif ticari, ağır vasıta, akaryakıt tankeri, iş makinesi, minibüs, otobüs vb.) oluştuğu, ancak ihalenin kısmi teklife kapalı olarak yapıldığı, ihale konusu işin kısımlara bölünmesi mümkün iken kısmi teklife kapalı olarak ihale edilmesi nedeniyle yeterlik kriterlerindeki (ciro/bilanço oranları, iş deneyim belgesi tutarı, teminat mektubu tutarı vb.) tutarların teklif edilen bedele bağlı olarak yükseleceği, bu şekilde ihaleye katılımın azaldığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2. Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur.” hükmü,

Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

h) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, …” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Kısmi tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 16.4’üncü maddesinde “16.4.1. İhalelerde, ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kısmi teklif verilebilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak, kısmi teklif verilebilen ihalelerde isteklilerce her bir iş kısmına ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin tamamına teklif verilebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bazılarına da teklif verilebilecektir.

16.4.2. Kısmi teklif verilmesine imkan tanınan ihalede; aday veya isteklinin yeterlik değerlendirmesi, başvuruda bulunduğu veya teklif verdiği her bir kısım için ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli, teklif ettiği kalemlerin/kısımların toplam bedeli üzerinden geçici teminat sunacaktır.Ancak isteklinin teklif verdiği kısımlardan birinde veya birkaçında, geçici teminatının gelir kaydedilmesi gereken hallerden biri ortaya çıktığında, ilgili kısım veya kısımlara ilişkin teklif fiyatları esas alınarak gelir kaydedilecek geçici teminat tutarı belirlenecektir.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama

b) Miktarı ve türü:

Muhtelif cins ve miktarda, toplam 166 adet Sürücülü ve Sürücüsüz Araç Kiralama İşi.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Hatay İl sınırları ve İdarenin Belirleyeceği Yurtiçi Yerler

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Kısmi teklife ilişkin açıklamalar

20.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “İşin süresi” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. İşe başlama tarihi 01.01.2022; işi bitirme tarihi 31.12.2022

9.2. Bu sözleşmenin uygulanmasında sürelerin hesabı takvim günü esasına göre yapılmıştır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Ayrıca, ihale konusu hizmet alımı kapsamında çalıştırılacak araçların adet ve teknik özelliklerine Teknik Şartname’nin “C-Yüklenicinin Sorumlulukları” başlıklı bölümünün 11’inci maddesinde yer alan tabloda ayrıntılı olarak yer verildiği görülmüştür.

Başvuruya konu ihalenin açık ihale usulü ve teklif birim fiyat alınmak suretiyle gerçekleştirileceğinin, ayrıca ihalede işin tamamı için teklif verileceğinin düzenlendiği, dolayısıyla kısmi teklif sunulmasına imkân tanınmadığı görülmüştür.

Yapılan incelemede, başvuruya konu ihale kapsamında çalıştırılması öngörülen 166 adet aracın; binek otomobil, pikap, minibüs, otobüs, akaryakıt tankeri, damperli kamyon, kombine kanal açma ve temizleme aracı, vidanjör tip kanal aracı, minibüs tipi kanal açma aracı, tamir bakım aracı, su tankeri ve sepetli vinç araçlarından oluştuğu, bu bağlamda söz konusu araçların her birinin farklı faaliyet alanlarında kullanıldığı ve her bir aracın ayrıntılı teknik özellikleri haiz olduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesinde, ihalelerde kısmi teklif verilip verilmeyeceğinin ihalenin İdari Şartname’sinde belirtilmesinin zorunlu olduğunun hüküm altına alındığı, ancak kamu ihale mevzuatında idarelerin hizmet alımı ihalelerini kısmi teklife açmalarının zorunlu olduğuna ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı, dolayısıyla ihalelerde kısmi teklif verilmesine izin verilip verilmeyeceği noktasında idarelerin takdir yetkisi bulunmakla birlikte söz konusu takdir yetkisinin söz konusu Kanun kapsamındaki bütün idareler için uyulması zorunlu kurallar olan ve anılan Kanun’un 5’inci maddesinde düzenlenen temel ilkelere uygun olarak kullanılmasının hukuki bir zorunluluk olduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri, ihale dokümanı düzenlemeleri ve tespitler bir arada değerlendirildiğinde, başvuruya konu ihalenin konusu işin niteliği, büyüklüğü, iş kapsamında çalıştırılacak araçların sayısı ve çeşidi ile farklı faaliyet alanlarında kullanılacak nitelikte olduğu hususları dikkate alındığında, söz konusu ihalenin kısmi teklife açık olarak yapılmamasının ihaleye katılımı engelleyici nitelikte olduğu ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle