Karar No              : 2021/UH.I-1874

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/449020 İhale Kayıt Numaralı “Esenler İlçe Sınırları Dahilinde Kent Temizliği için Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Esenler Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 07.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Esenler İlçe Sınırları Dahilinde Kent Temizliği için Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Hayat Organizasyon ve Danışmanlık Sanayi Ticaret Limited Şirketinin 01.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 20.09.2021 tarih ve 43089 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1552 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) İhale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esas olmasına rağmen, idare tarafından şikayet başvurusuna cevap verilmediği, bu nedenle ihale tarihinde ihaleye teklif verilmediği, bu durumun 4734 sayılı Kanun’un 5’ inci maddesine aykırı olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikayet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında “İdare, şikayet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikayetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.”  hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Şikayet başvurusu üzerine inceleme” başlıklı 10’uncu maddesinin üçüncü fıkrasında “İdare tarafından yapılan inceleme sonucunda on gün içerisinde 11 inci maddedeki kararlardan biri alınarak başvuru sonuçlandırılır. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılması esastır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İtirazen şikayet başvuruları” başlıklı 14’üncü maddesinin birinci fıkrasında “İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “Şikayet başvuru süresi” başlıklı 4’üncü maddesinin sekizinci fıkrasında “İlana veya dokümana karşı şikayet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olması Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulmasını engellemez.”  açıklaması yer almaktadır.

Başvuru sahibi tarafından 01.09.2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, ihale tarihinin 07.09.2021 olduğu, şikâyet başvurusu üzerine idarece şikâyetin verilmesini izleyen on gün içerisinde şikâyet hakkında bir karar alınmadığı, şikayet başvurusunun zımnen reddedildiği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden, idare tarafından şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemelerin yapılarak on gün içinde gerekçeli bir karar alınacağı, ihale dokümanına yönelik şikâyet başvurularının ise ihale veya son başvuru tarihinden önce sonuçlandırılmasının esas olduğu, öte yandan idarenin belirtilen sürelerde karar alma ve cevap verme zorunluluğunun ise bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, yapılan şikâyet başvurusunun idarece zımnen veya alınacak bir gerekçeli karar ile reddedilmiş olmasının isteklinin ihaleye katılımına etki etmeyeceği, kaldı ki dokümana karşı şikâyet başvurusunda bulunulduktan sonra ihaleye teklif verilmiş olmasının Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmasını da engellemediği anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle