BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/67712 İhale Kayıt Numaralı “Sürücüsüz Ve Yakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Sarıyer Belediye Başkanlığı tarafından yapılan  2021/67712 ihale kayıt numaralı “Sürücüsüz ve Yakıtsız Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Halil Çalık tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.I-728 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Meltem Turizm Nakliyat Oto Alım Satım ve Yedek Parça Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından açılan davada, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 01.07.2021 tarihli ve E: 2021/905, K: 2021/1212 sayılı kararı ile “…Aktarılan mevzuatın değerlendirilmesinden, 4734 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen temel ilkelerin idarelerce sağlanıp sağlanmadığına ilişkin olarak yapılacak itirazen şikâyet başvurularının “başvuru sahibinin iddiaları” kapsamında incelenip sonuçlandırılmasında Kanunla yetkili kılınan davalı idarenin, yalnızca “şikâyet başvurusunda yer alan hususlara” yönelik inceleme yapmasını öngören İhalelere İlişkin Başvurular Hakkında Yönetmelik hükmüyle yasal yetkisinin sınırlanamayacağı, davacının itirazen şikâyet başvurusunun Kanun’a aykırı düzenleme içeren Yönetmelik hükmüne göre değil, Kanun hükmü esas alınarak değerlendirilmesi gerektiği, şikâyet başvurusunda değinilip değinilmediğine bakılmaksızın itirazen şikâyet başvurusunda yer alan tüm iddiaların değerlendirilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, dava dışı başvurucu tarafından itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen, 3.1, 3.2 ve 3.3 numaralı iddiaların “şikâyet başvurusunda söz konusu iddialara yer vermediği” gerekçesiyle şekil yönünden reddine karar verdiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklama kapsamında, dava konusu Kurul kararının, davacı şirket tarafından itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen 3.1, 3.2 ve 3.3 numaralı iddiaların şekil yönünden reddine ilişkin kısmında hukuka uygunluk bulunmamaktadır.

Öte yandan dava dışı başvurucu tarafından itirazen şikâyet başvurusunda ileri sürülen, 3.1, 3.2 ve 3.3 numaralı iddiaların süre yönünden de reddine karar verildiği görüldüğünden, dava konusu işlemin bu yönüyle incelenmesinden;

İhale dokümanının ihale ilanına yansımayan düzenlenmelerine yönelik söz konusu iddiaların, ihale dokümanının edinildiği tarihi izleyen 10 gün içinde ve her durumda ihale gününden 3 iş günü öncesine kadar ileri sürülme zorunluluğu bulunduğu, dolayısıyla süresinde ileri sürülmeyen iddiaların da süre aşımı sebebiyle Kurum tarafından incelenmesi mümkün bulunmadığı, bu itibarla, başvuru sahibinin ihale dokümanının ihale ilanına yansımayan düzenlenmelerine yönelik bahse konu iddialarını uyuşmazlığa konu hususu öğrendiği 08.03.2021 tarihini izleyen günden itibaren on gün içinde ve her durumda ihale gününden 3 iş günü öncesine kadar yazılı şekilde ileri sürmesi gerekirken, bu süre geçtikten sonra 19.03.2021 tarihinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının süre yönünden reddine yönelik kısmında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır…” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin, birinci ve ikinci iddiaya ilişkin kısmı yönünden davanın reddine, üçüncü iddianın şekil yönünden reddine ilişkin kısmı yönünden iptaline, üçüncü iddianın süre yönünden reddine ilişkin kısmı yönünden ise reddine karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 31.03.2021 tarihli ve 2021/UH.I-728 sayılı kararının, 3’üncü iddianın şekil yönünden reddine ilişkin değerlendirmenin yapıldığı kısmının iptaline,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle