Karar No              : 2022/UH.I-282

Başvuruya Konu İhale:

2022/1882 İhale Kayıt Numaralı “Edirne İl Göç İdaresi Malzemeli Yemek ve Kumanya” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Edirne Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından 14.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Edirne İl Göç İdaresi Malzemeli Yemek ve Kumanya” ihalesine ilişkin olarak Onur Yemekçilik Turizm İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 21.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.01.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.02.2022 tarih ve 5320 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/146 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2 ) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde istenen iş deneyim belgesi tutarının teklif edilen bedelin asgari %50’si olarak mevzuattaki en yüksek limitten belirlendiği, bu durumun rekabet ortamının oluşmasına engel teşkil ettiği, bahsi geçen oranın %25-%50 aralığında yeniden belirlenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

a) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer usullerle gerçekleştirilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan işleri, tanımlar” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;…

(3) İş deneyiminin belirlenmesi amacıyla;

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c) ve (f) bentlerine göre yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin % 25’i ile % 50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere,

b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle ve Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerde, yaklaşık maliyetin %25’i ile % 50’si aralığında, idarece belirlenecek parasal tutardan az olmamak üzere,

ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması istenir…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde “7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir…

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Resmi ve Özel kuruluşlarda gerçekleştirilen yemek yapımı, servis ve sonrası hizmetler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İtirazen şikâyet başvurusuna konu ihalenin yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde, isteklilerden teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmasının istenildiği görülmüştür.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde, teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında idarece belirlenecek bir orandan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ile teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulmasının istenilebileceği hükme bağlanmıştır. Anılan Yönetmelik hükmü doğrultusunda idarenin teklif edilen bedelin %25’i ile %50’si aralığında iş deneyim tutarı istemek konusunda takdir hakkının olduğu, idarenin iş deneyim oranını en alt sınırdan belirleme yetkisi olduğu gibi Yönetmelik ile kendisine tanınan takdir hakkı kapsamında en üst sınırdan belirleme yetkisinin de olduğu açık olduğundan idarece belirlenen oranın mevzuatın kendisine tanıdığı sınırlar içerisinde olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin söz konusu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.