Karar No              : 2022/UH.II-7

Başvuruya Konu İhale:

2021/644463 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde ve Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde Personel Nakli Servis Hizmeti Alımı İşi” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü İzmir tarafından 30.11.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 2 Bölge Müdürlüğü Sınırları Dahilinde ve Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği Emrinde Personel Nakli Servis Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak İzkars Araç Kiralama Servis Karoser Oto Yedek Parça Lastik Oto Boya Oto Dizayn Oto Aksesuar Araç Kiralama Nakliye Reklam Organizasyon İnşaat Emlak Akaryakıt Dış Tic. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 23.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 30.11.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 10.12.2021 tarih ve 58172 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2055 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Başvuru sahibinin dilekçesinde özetle, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 2021/644463 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sınırları dahilinde ve Makine ve İkmal Başmühendisliği, Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ve İşletmeler Başmühendisliği emrinde personel nakli servis hizmeti” alımı ihalesinin 30.11.2021 tarihinde yapıldığı, söz konusu ihaleye ilişkin ihale dokümanında bazı düzenlemelerde aykırılıklar tespit edildiği,

3) İhale dokümanında araç ve mesafe artışları hususunda yapılan düzenlemenin belirsizlik yarattığı ve teklif oluşturulmasına engel teşkil ettiği, ihaleye ait Teknik Şartname’nin 5.16, 5.20, 5.23’üncü maddelerinde bir ödeme yapılmayacağı yönünde yapılan düzenlemenin hukuka aykırı olduğu ve teklif oluşturulmasına engel teşkil edeceği, öte yandan her bir güzergahta günlük 8 km’ye kadar yapılacak artışa ilave hiç bir bedel ödenmeyeceği düzenlemesinin bulunduğu, bütün bu hususlar bir arada değerlendirildiğinde idarenin ek araç çalıştırmasına ve ek km hesaplamasına dönük düzenlemesinin niteliği ve niceliği önceden belirli olmayan fiyat öngörülmesine neden olacağı, ayrıca söz konusu düzenleme ile iş artışı oluşacağından buna ait bedel ödenmemesinin belirsizlik yarattığı ve mevzuata aykırı olacağı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Teknik Şartname’nin “İşin Yürütülmesi ve Kontrolü” başlığı altında “… 5.16. Personel servis araçları yol yapımı, kaza gibi sebeplerle geçici olarak güzergâh değiştirebilirler. Belediye, İl Trafik Komisyonu ve Karayolları Şube Şefliklerince yol, alt-üst geçit, köprü yapımı nedeniyle güzergâhlarda meydana gelebilecek mesafe artışlarından dolayı yüklenici ilave ücret talebinde bulunamaz.

5.20. İdare önceden haber vererek 4 km ye kadar güzergâhı uzatabilir. Bunun için Yükleniciye herhangi bir ilave ücret ödemesi yapılmaz.

5.23 İdare, yükleniciye yazılı olarak bildirmek şartı ile servis araçlarının gideceği semtlerde ve hareket saatlerinde değişiklik yapabilir. Yüklenici, bu değişikliği derhal uygulamakla yükümlüdür. Servis güzergâhlarında her bir güzergâh için, 8 kilometreye kadar olan (gidiş-dönüş toplamı) değişiklikler için yüklenici ilave ücret talebinde bulunamaz. 8 kilometreden daha fazla olan değişikliklerin bedeli,  yüklenicinin teklifinde sunduğu birim fiyat teklif cetvelindeki fazla km. bedelleri üzerinden her bir araç grubu için hesaplanarak ödenecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdarenin yükleniciye yazılı olarak bildirim yapma koşulu ile servis güzergahlarında her bir güzergah için 8 km’ye kadar (gidiş-dönüş) ilave ücret ödemeyeceği yönünde düzenleme yaptığı belirlenmiştir.

Teknik Şartname’nin ilgili maddesinde yer alan “8 kilometreye kadar olan (gidiş-dönüş toplamı) değişiklikler için yüklenici ilave ücret ödenmeyeceği” düzenlemesinin sefer artışı veya ilave servis aracı gerektirmesine ilişkin olmadığı, anılan düzenlemede ihaledeki güzergahlar bakımından bir ayrım yapılmadığı görülmekle birlikte 70-200 km’ye sahip güzergahlar yönünden sabah-akşam servislerinde 8 km’ye kadar gidiş-geliş artışının makul karşılanabileceği, sektörde faaliyette bulunan basiretli tacirlerin bu durumu öngörebileceği, ayrıca anılan güzergahlardaki km artışının Teknik Şartname’deki mesafeyi aşması halinde, her kısımda birim fiyat teklif cetvelinde son üç kalem olarak fazla km. ödemesi durumu için iş kalemi açıldığı görüldüğünden, fazla mesafe ödemelerinin bu kalemlerden yapılacağı tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, başvuru sahibinin iddiası uygun bulunmamıştır.

Yorum Ekle