Karar No              : 2021/MK-398

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/588002 İhale Kayıt Numaralı “Bilecik-Pazaryeri Dereköy Barajı İkmali” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Devlet Su İşleri 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/588002 ihale kayıt numaralı “Bilecik-Pazaryeri Dereköy Barajı İkmali” ihalesine ilişkin olarak KRB Yol Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Evrensel Yol İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-750 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Davacı KRB Yol Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Evrensel Yol İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 11. İdare Mahkemesinin 14.09.2021 tarihli ve E:2021/786, K:2021/1418 sayılı kararında “…5-g) Aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen nakliye pozlarına ilişkin olarak idarece yaklaşık maliyetin hazırlanması aşamasında kullanılan formüllerin verilerek açıklama istenilmesi gerektiği, idarece poz numarası verilerek açıklama istenilmesi durumunda isteklilerce söz konusu poz numarasına ilişkin formülün kullanılmayarak açıklama yapılması durumunda yapılan açıklamanın analiz formatına uygun olmayacağı, aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında açıklama istenilen “Her Türlü Kaya Malzemesi İle Kaya ve Kaya Ufağı Dolgusu (K-Ku) Yapılması İşi İçin Kaya Malzemesinin Taşınması (Ocak Mesafesi 3.150,00 metre)” iş kalemine ilişkin olarak nakliye formülü kullanılarak açıklama yapılması gerekirken fiyat teklifi ile açıklama yapılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

Bakılan davada, açıklama istenilen iş kalemleri içerisinde nakliyeye ilişkin analiz girdilerinin bulunduğu ve nakliye girdilerine ilişkin mesafe bilgisine yer verildiği, ancak açıklamanın taşıma formülleri ile yapılması gerektiğine ilişkin bir belirleme yapılmadığı görülmekte ise de; Söz konusu

Açıklama İstenilen İş Kalemleri Tablosu’nun ilgili kısmı şu şekildedir.

Olayda, Her Türlü Kaya Malzemesi İle Kaya ve Kaya Ufağı Dolgusu (K-Ku) Yapılması İşi İçin Kaya Malzemesinin Taşınması (Ocak Mesafesi 3.150,00 metre) taşıma girdisinin tevsiki amacıyla her iki şirket tarafından başka şirketlerden alınmış fiyat teklifinin sunulduğu, bunun için DSİ Genel Müdürlüğü’nün BDB/08 poz numarasının verildiği, bu poz numarasının verilmesi ile nakliye formülünün verilmiş olmasının kabul edilmesi gerektiği, dolayısıyla Tebliğ’de yer alan açıklamalara göre idare tarafından poz numarası verilerek açıklanması istenen nakliye girdisinin poza ilişkin formül kullanılıp kullanılmadığı tespit edilerek çıkan sonuca göre karar verilmesi gerekirken, taşıma formülünün belirtilmediği ve bu sebeple tekliflerin usulüne uygun olduğu gerekçesiyle itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu kısmında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda ayrıntıları ile yer verildiği üzere, dava konusu Kurul Kararının; davacının iddiaları yönünden incelenmesi neticesinde, davacının 1,2,3,4,5-a, 5-b, 5-c, 5-ç, 5-d, 5-e ve 5-f iddialarının dayanaktan yoksun olması nedeniyle reddine, 5-g iddiası yönünden ise eksik inceleme yapıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar vermek gerekmiştir.” gerekçesiyle dava konusu Kurul kararının, başvuru sahibinin 5-g iddiası yönünden iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Kamu İhale Kurulunun 07.04.2021 tarihli ve 2021/UY.I-750 sayılı kararının 5-g  iddiası ile ilgili kısmının iptaline,

2) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, başvuru sahibinin 5-g iddiasının esasının yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle