Karar No              : 2022/UH.I-336

Başvuruya Konu İhale:

2022/17390 İhale Kayıt Numaralı “2 Kalem Puan Karşılığı Laboratuar Hizmeti Alımı” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Baştabipliği tarafından 08.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2 Kalem Puan Karşılığı Laboratuar Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Force Medikal San. Tic. Ltd. Şti.nin 02.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 03.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.02.2022 tarih ve 6850 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/178 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Sözleşme Tasarısı’nın 12.1’inci maddesinde faturanın idareye ulaştığı tarihten itibaren 110’uncu günde işletmenin nakit durumuna göre ödeme yapılacağının ve Tasarı’nın 12.1.1’inci maddesindeki düzenlemenin ödeme gününe etkisinin bulunmadığının düzenlendiği; 12.1.1’inci maddede ise hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanacağının, bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılacağının düzenlendiği; 110’uncu günde ödeme yapılmasına ilişkin düzenlemenin mevzuata uygun olmadığı, ayrıca söz konusu düzenlemeler arasında çelişki bulunduğu; bu durumun teklif verilmesine engel nitelikte olduğu ve ihalenin iptal edilmesi gerektiği iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin “Hakediş ödemeleri” başlıklı 42’nci maddesinde “…Hakediş raporlarının düzenlenmesi aşağıdaki esaslara göre yapılır.

1- Toplam Bedel Üzerinden Birim Fiyat Sözleşmelerde;

Geçici hakediş raporları yüklenicinin başvurusu üzerine, sözleşme veya eklerinde aksine bir hüküm bulunmadıkça ayda bir defa düzenlenir. Gelecek yıllara sari olmayan sözleşmelerde yaptırılan işler için, son hakediş raporu bütçe yılının sonuna rastlayan ayın yirminci (20.) günü düzenlenir.

…Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere en geç sözleşmesinde yazılı sürenin sonunda, eğer sözleşmede bu hususta bir kayıt yoksa otuz gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır.” düzenlemelerine,

Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12’nci maddesinde ‘’12.1. Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi Döner Sermaye Saymanlığınca ve Genel Şartnamenin hatalı, kusurlu ve eksik işlere ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir:

*Sipariş sonrası teslimi yapılan mal/hizmet alımlarının teslimine müteakip faturanın kuruma ulaştığı tarihten itibaren (Faturanın kuruma teslim tarihi fatura arkasına kayıt düşülecektir) 110. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir. (12.1.1. de belirtilen ödeme süresi sistem tarafından otomatik işlendiğinden değiştirilmesi ve ödeme gününe etkisi bulunmamaktadır)

*Her hakediş tutarına, eğer sözleşmede öngörülmüşse eklenecek miktar dahil edilir. Bulunan miktardan, bir önceki hakediş tutarı çıkarılarak bulunan miktara, ilgili mevzuata göre hesaplanacak Katma Değer Vergisi (KDV) eklenir. Bu miktardan sözleşmede yazılı kesintiler, varsa yüklenicinin idareye olan borçları ve cezalar ile kanunen alınması gereken vergiler kesilir. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren 110. günde işletmenin nakit durumuna göre ödenecektir.

12.1.1. Hakediş raporu, yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanır. Bu tarihten başlamak üzere otuz gün içinde de ödeme yapılır…’’ düzenlemelerine yer verilmiştir.

Yukarıda alıntılanan Sözleşme Tasarısı düzenlemeleri incelendiğinde; 12.1.1’inci maddede hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere 30 gün içinde tahakkuka bağlanacağı ve bu tarihten başlamak üzere 30 gün içinde de ödemenin yapılacağı düzenlenmiş olmakla beraber; 12.1’inci maddede sipariş sonrası teslimi yapılan hizmet alımlarına ilişkin olarak, faturanın idareye ulaştırıldığı tarihten itibaren 110’uncu günde nakit durumuna göre ödemenin yapılacağı ve 12.1.1’inci maddedeki ödeme süresinin ödeme gününe etkisinin bulunmadığı hususlarına yer verildiği; yine 12.1’inci maddede, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren 110’uncu günde işletmenin nakit durumuna göre ödeneceğinin de ifade edildiği; dolayısıyla Sözleşme Tasarısı’nın bahse konu maddesinde hakediş ödemelerine ilişkin üç farklı sürenin öngörüldüğü tespit edilmiştir.      

Yukarıda aktarılan hususlar çerçevesinde; Hizmet İşleri Genel Şartnamesi uyarınca hakediş raporunun tahakkuka bağlandığı tarihten başlamak üzere otuz gün içinde ödeme yapılması gerektiği; öte yandan Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 07.03.2009 tarihli ve 27162 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29 sıra numaralı Genel Tebliği’nde “Harcama Birimlerince Yapılması Gereken İşlemler” başlığı altında ödeme emri ve kanıtlayıcı belgeler ile giderlerin tahakkuk edeceğinin belirtildiği; bu doğrultuda faturanın idareye ulaştırıldığı tarihten itibaren 110’uncu günde nakit durumuna göre ödemenin yapılacağına dair 12.1’inci maddedeki düzenlemenin, tahakkuk tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde ödeme yapılması gerekliliğinin karşılanıp karşılanmayacağı hususunda belirsizliğe yol açtığı; ayrıca 12.1.1’inci maddeye göre hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten başlamak üzere otuz gün içinde tahakkuka bağlanacağı dikkate alındığında, hakediş raporunun yüklenici veya vekili tarafından imzalandığı tarihten itibaren 110’uncu günde işletmenin nakit durumuna göre ödeneceğine dair 12.1’inci maddedeki diğer düzenlemenin de tahakkuk tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde ödeme yapılması gerekliliğine aykırılık teşkil ettiği; Tasarı’nın 12.1.1’inci maddesi ise mevzuata uygun şekilde düzenlenmiş olmakla beraber, 12.1’inci maddede açık bir şekilde 12.1.1’inci maddenin ödeme gününe etkisinin bulunmadığının belirtildiği; netice itibarıyla hakediş ödemelerine ilişkin üç farklı düzenlemenin mevzuata aykırılık, belirsizlik ve çelişkiler barındırdığı ve bu durumun sözleşmenin uygulanması aşamasında sorunlara neden olabileceği anlaşılmış; bu nedenlerle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.