Karar No              : 2022/UH.I-139

Başvuruya Konu İhale:

2021/730798 İhale Kayıt Numaralı “24 Ay Süreyle Evde Bakım Hizmeti” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satınalma Dairesi Hizmet Alımları Şube Müdürlüğü tarafından 16.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Ay Süreyle Evde Bakım Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Mehmet Emin Ektirici’nin 09.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2021 tarih ve 61247 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2175 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Fiyat farkı hesaplamasında, haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı işçiliklerde a1 katsayısının; haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmadığı işçiliklerde ise a2 katsayısının kullanılması gerektiği, başvuruya konu ihalede, çalışacak personel sayısının belirlenmiş olduğu ve haftalık çalışma saatinin tamamının idare için kullanılacağı ve bu nedenle söz konusu işçilikler ile ilgili olarak a1 katsayısının belirlenmesi gerektiği,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

27.06.2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı “4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar” konulu Bakanlar Kurulu kararının “Fiyat farkı hesabı” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Fiyat farkı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır:

c) Diğer hizmet alımlarında;

(2) Formüllerde yer alan;

a) F: Fiyat farkını (TL),

d) a1: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden ve 6’ncı maddeye göre fiyat farkı hesaplanan sabit bir katsayıyı,

e) a2: Haftalık çalışma saatinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

f) b1: Akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

g) b2: Malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

ğ) c: Makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

ifade eder.

 (3) Ağırlık oranlarına ilişkin katsayılar, işin niteliğine ve işte kullanılan girdilere uygun biçimde belirlenen a1, a2, b1, b2 ve c katsayıları toplamı bire (1.00) eşit olacak şekilde belirlenir ve ihale dokümanında gösterilir. Katsayıların belirlenmesinde öncelikle a2, b1, b2 ve c katsayıları belirlendikten sonra bunların toplamı birden çıkarılarak bulunan sayı a1 katsayısı olarak alınır…” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dâhil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.1.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı, yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluştuğu ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımlarını ifade eder…”  açıklaması,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımlarında fiyat farkı” başlıklı 81’inci maddesinde “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesi gerekmektedir.” açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “İşçilik maliyetleri ile ilgili fiyat farkı hesabı” başlıklı 83’üncü maddesinde “83.1. 31/8/2013 tarihli ve 28751 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhalesi Yapılacak Olan Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar kapsamında işçilik maliyetlerine ilişkin geçen brüt maliyet, ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde hesaplanan asgari ücret veya idari şartnamede asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil) ve ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamından oluşmaktadır.

83.2. Anılan Esasların 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası gereğince brüt asgari ücretin belli bir yüzde fazlası oranında ücret alan personel için fiyat farkı, temel asgari ücretin yüzde fazlası ile güncel asgari ücretin yüzde fazlası arasındaki farkın işverene maliyeti kadar hesaplanır. Örneğin ihale tarihindeki temel asgari ücretin 100 TL olması durumunda yüzde 30 fazla ücret alan işçi için yüzde 5’lik asgari ücret artışına göre ödenecek fiyat farkı;

Temel asgari ücret döneminde brüt maliyet= 130 TL (temel asgari ücretin yüzde 30 fazlası) +30 TL (ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamının varsayımsal tutarı)= 160 TL

Güncel asgari ücret döneminde brüt maliyet= 136,5 TL (güncel asgari ücretin yüzde 30 fazlası) +31,5 TL (ilgili sosyal güvenlik mevzuatı gereği işveren tarafından karşılanması gereken primler toplamının varsayımsal tutarı)= 168 TL

Fiyat Farkı= 168 TL-160 TL=8 TL olarak hesaplanır.

83.3. Anılan Esasların 5 inci maddesinin uygulandığı işlerde, a1 olarak belirlenen işçiliğin fiyat farkı 6 ncı maddeye göre hesaplanacak, 5 inci maddeye göre hesaplanan fiyat farkı formülünde a1’e yer verilmekle birlikte formül gereği a1 için herhangi bir artış katsayısı uygulanmayacağından fiyat farkı hesabına herhangi bir etkisi olmayacak ve 5 ve 6 ncı maddeler gereği ayrı ayrı hesaplanacak tutarların toplamı, ödenecek veya kesilecek toplam fiyat farkını oluşturacaktır. İdari şartnamede hem a1 hem de a2 için katsayı belirlenmişse bu durumda toplam fiyat farkı 5 ve 6 ncı maddeye göre hesaplanan fiyat farklarının toplamından oluşacaktır.” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “ 2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 24 Ay Süreyle Evde Bakım Hizmeti Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 24 Ay Süreyle Evde Bakım Hizmeti Alımı (55 Hizmet Kalemi)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İzmir Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İdarenin Belirleyeceği Yerlerde.” düzenlemesi

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dâhil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “ … 25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1.Çalıştırılacak personellerin ücretleri:

20 Hasta Bakım Personeline Asgari ücretin % 30 fazlası,

20 Temizlik Personeline Asgari ücretin % 30 fazlası,

2 Bay Kuaförü Personeline Asgari ücretin % 30 fazlası,

1 Bayan Kuaförü Personeline Asgari ücretin % 30 fazlası,

19 Şoför Personeline Asgari ücretin % 30 fazlası,

2 Mikro Tadilat Personeline Asgari ücretin % 30 fazlası,

2 Psikoloğa Asgari ücretin %75 fazlası

Toplamda 66 personele aylık 22 gün üzerinden günlük brüt 13,00 TL yol ve brüt 22,00 TL yemek bedeli verilecektir.

Evde Bakım Hizmetleri personeli için haftalık çalışma süresi 45 saat olup, 08:00-18:00 veya 08:30-17:30 saatleri arasında planlanacaktır. Haftalık kalan 5 saatlik çalışma o haftaya ait cumartesi günleri yapılacaktır. Cumartesi günlerine ait çalışma saatleri idare tarafından belirlenecektir.

İdare mesai saatlerini, günlerini yasal koşullar içinde istediği gibi değiştirme ve arttırma hakkına sahiptir. Bu çalışmalarda haftalık çalışma süresi 45 saati aşmayacaktır.

Fazla çalışmalar ücretlendirilmeyip karşılığında mesai izini verilecektir. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmayacaktır.

Evde Bakım Hizmet Araçları:

Toplamda 20 araç olacaktır. Bunlardan 19 adet araç 2019 model ve üstü, motor gücü en az 1200 motor veya üstü, klimalı, abs’li ve en az çift hava yastıklı 4+1 hafif ticari olacaktır. 1 adet araç ise 2019 model ve üstü, motor gücü en az 1200 cc veya üstü, klimalı, abs’li ve en az çift hava yastıklı 5+1 Panelvan olacaktır. Tüm araçlar, ilk hizmet başlangıcında 80,000 km üzerinde olmamalıdır.

Her araç günde ortalama 150 kilometre yapacaktır. Hesaplamalar aylık hak edişlerde günlük yapılan kilometre baz alınarak yapılacaktır.

20 adet araç idarenin öngördüğü şekilde giydirilecek olup giderleri yükleniciye aittir. Araçlar üzerinde idarenin belirlediği logolar ve görseller dışında bir şey kullanılmayacaktır. Araçların pvc kaplamaları ihale süresi boyunca yılda bir defadan fazla olmamak üzere idarenin vereceği kararla yüklenici tarafından değiştirilebilecektir. Bunun için yükleniciye ekstra ücret ödenmeyecektir. Genel giderler kapsamındadır.

Akaryakıt ücreti dahil, araçlarla ilgili olan diğer tüm giderler yükleniciye aittir. Akaryakıt fiyat farkı verilecektir.

Bütün araçlarda içerik tanımlamalı ve güncel haritalı navigasyon cihazı bulundurulacaktır.

Yüklenici çalıştıracağı her araç için en fazla 4 saniyede bir görüntü veren araç takip sistemi kuracaktır. Tüm araçlar, tek tip program üzerinden takibi yapılabilmelidir.

Araçların herhangi bir nedenle hizmet dışı kalması halinde, geçen hizmet dışı süre zarfında aracın günlük kira bedeli ödenmeyecektir.

Karayolları Taşıma Yönetmeliği gereği bulundurulması gereken tüm belgelerden (SRC belgesi, K belgesi, Pisiko teknik belgelerinden vs.) yüklenici sorumludur.

Araçlarda, Karayolları Trafik Nizamname ve Mevzuatının öngördüğü tüm malzemeler (takoz, çekme halatı, zincir, ilk yardım seti, yangın söndürme cihazı vb.) ile mevzuatın bulundurulmasını zorunlu kıldığı bilgi ve belgeler (trafik ve tescil belgesi, sürücüye ait belgeler, trafik sigortası) bulundurulacaktır.

Hizmet kapsamında kullanılacak demirbaş malzemeler (hizmet ofisinde kullanılacak bilgisayar, masa vb. hariç) idare tarafından sağlanacaktır.

Hizmet kapsamında kullanılan tüm araç, gereç, ekipmanlar ve demirbaşların bakımı, temizliği ve sterilizasyonundan yüklenici firma sorumludur.

Sözleşme konusu işin gerçekleştirilmesine ve sözleşme konusu hizmetin yerine getirilmesine ilişkin teknik şartnamede belirtilen tüm giderler teklif fiyata dahildir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde “46.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

46.1.1.

27/06/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 31/08/2013 gün 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 5. Maddesi hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

Fiyat farkı hesabında kullanılacak katsayılar aşağıdaki gibidir:

a1=0,00; a2=0,00; b1=0,50; b2=0,35 c=0,15

F=An x B x (Pn-1)

Pn = [a1 + (a2xİn/İo) + (b1xYn/Yo) + (b2xGn/Go) + (cxMn/Mo) ]

5. maddede yer alan fiyat farkı formülünde;

Yo ve Yn endeksleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 23 numaralı Kok ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri sütunundaki sayıları, Go ve Gn endeksleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ÜFE Genel sütunundaki sayıları, Mo ve Mn endeksleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 29 numaralı Makine ve Ekipmanlar b.y.s sütunundaki sayıları kullanılacaktır.” düzenlemesi,

Sözleşme Tasarısı’nın “Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları” başlıklı 14’üncü maddesinde “14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Bu sözleşme kapsamında yapılan işler için fiyat farkı hesaplanacaktır.

27/06/2013 tarihli ve 2013/5215 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, 31/08/2013 gün 28751 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan ” 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre

İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar”ın 5. Maddesi hükümlerine göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

Fiyat farkı hesabında kullanılacak katsayılar aşağıdaki gibidir:

a1=0,00; a2=0,00; b1=0,50; b2=0,35 c=0,15

F=An x B x (Pn-1)

Pn = [a1 + (a2xİn/İo) + (b1xYn/Yo) + (b2xGn/Go) + (cxMn/Mo) ]

5. maddede yer alan fiyat farkı formülünde;

Yo ve Yn endeksleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 23 numaralı Kok ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri sütunundaki sayıları, Go ve Gn endeksleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yılı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun ÜFE Genel sütunundaki sayıları, Mo ve Mn endeksleri için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan 2003=100 Temel Yıllı Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun 29 numaralı Makine ve Ekipmanlar b.y.s sütunundaki sayıları kullanılacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “İşin Tanımı” başlıklı 1’inci maddesinde “İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırlarındaki sosyo-ekonomik yoksulluk ve yoksunluk içinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ve idarenin uygun gördüğü ihtiyaç sahibi kişilere kişisel bakım, ev temizliği, psikolojik destek ve mikro tadilat hizmetlerinin gerekli araç ve gereçler yardımıyla verilmesi işidir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Evde Bakım Hizmetinin Niteliği, Çalışma Şekli ve Görevleri” başlıklı 5’inci maddesinde “5.1.Hasta Bakım Hizmeti: En az okuryazar olan kişilerdir.

5.1.1. Çalışma Şekli ve Sayısı: Tam zamanlı olmalı, hasta bakım personelleri 11 erkek 9 kadın olmak üzere toplam 20 kişi olmalıdır. Hasta veya yaşlı bakımı konusunda en az Milli Eğitim Bakanlığınca sertifika yetkisi verilmiş kuruluşlar ile Üniversitelerin ilgili bölümlerince açılmış olan sertifika programlarından sertifika almış olmalıdır.

5.2. Temizlik Hizmeti: En az okuryazar olan kişilerdir.

5.2.1. Çalışma Şekli ve Sayısı: Tam zamanlı. 7 erkek 13 kadın olmak üzere toplam 20 kişi olmalıdır. Çalışanların îş sağlığı ve güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları Hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak Yüksekte çalışma eğitimi sertifikası olmalıdır.

5.3. Kuaför Hizmeti: En az ilkokul mezunu kişilerdir.

5.3.1. Çalışma Şekli ve Sayısı: Tam zamanlı, 1 kadın 2 erkek olmak üzere toplam 3 kişi.

Kuaförlük alanında ustalık ya da kalfalık belgesi olmalıdır.

5.4. Şoförlük Hizmeti: Şoförler en az 3 yıllık B sınıfı ehliyete sahip olan deneyimli ve görevine engel sağlık sorunları olmayan kişilerdir. Kullandığı araç ile ilgili gerekli evrakların bulunması ve güncel tutulması yüklenici firmaya aittir.

5.4.1. Çalışma Şekli ve Sayısı: Tam zamanlı 19 kişi erkek olmalıdır.

5.5. Mikro Tadilat Hizmeti: Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Ustalık, Kalfalık belgeleri veya bölümlerine uygun en az meslek lisesi diploması olmalıdır. Kendi alanlarında en az 3 yıllık deneyime sahip olmalıdır. Deneyimle ilgili belgeleri istenildiği takdirde idareye sunabilmelidir.

5.5.1. Çalışma Şekli ve Sayısı: Tam zamanlı erkek elektrikçi, erkek sıhhi tesisatçı olmalı, ilgili alanında yeterlilik belgesi olmalı, Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğe uygun olarak Yüksekte çalışma eğitimi sertifikası olmalı, B sınıfı ehliyet belgeleri olmalı, En az 3 yıllık aktif araç kullanma tecrübesi olmalıdır.

5.6.1. Çalışma Şekli ve Sayısı: Tam zamanlı 1 kadın 1 erkek olmak üzere toplam 2 kişi

…” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemeleri uyarınca bir hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı olarak nitelendirilebilmesi için çalıştırılacak personelin ihale dokümanında belirlenmiş olması, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanılacak olması,  yaklaşık maliyetinin en az %70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dâhil işçilik giderinden oluşması ve niteliği gereği süreklilik arz eden hizmet alımı niteliğine sahip olması gerektiği anlaşılmaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemelerinden, ihale konusu işin “24 Ay Süreyle Evde Bakım” hizmet alımı işi olduğu, anılan ihalede 66 personelin idarede tam zamanlı çalışacağı, ayrıca ihale konusu işte 20 aracın da çalıştırılacağı anlaşılmaktadır. Bu itibarla, ihale dokümanında söz konusu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanılacağına ilişkin olarak düzenleme yapıldığı görülmektedir. Diğer yandan, idare tarafından gönderilen yaklaşık maliyetin oluşturulmasına esas belgelerde, toplam yaklaşık maliyetin içerisinde işçilik oranın “0,62”  olduğu, bu itibarla ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı bir iş olmadığı anlaşılmaktadır.

Hizmet alımı ihalelerinde fiyat farkı hesaplamasının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesindeki formüllerde yer alan a1 katsayısı, haftalık çalışma saatlerinin tamamı idarede kullanılan işçiliklerin ağırlık oranını; a2 katsayısı, haftalık çalışma saatlerinin tamamı idarede kullanılmayan işçiliklerin ağırlık oranını, b1 katsayısı, akaryakıtın ağırlık oranını, b2 katsayısı malzeme veya diğer hizmetlerin ağırlık oranını, c katsayısı ise makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil etmektedir.

İdari Şartname’nin “Fiyat farkı” başlıklı 46’ncı maddesinde ihale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında yürürlükte bulunan Fiyat Farkı Kararnamesi’nin Uygulanacağı belirtilmişse de, bahse konu Şartname maddesinde 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’ın 5’inci maddesinde belirtilen b1, b2 ve c1 katsayı değerlerine yer verilmiş, ancak a1 ve a2 katsayılarına ilişkin olarak ise herhangi bir değer öngörülmemiştir.

Yukarıda aktarılan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 81’inci maddesinden, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanıldığı hizmet alımlarında işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının ihale dokümanında belirtilmesinin zorunlu olduğu anlaşılmaktır.

Bu bağlamda, inceleme konusu ihalede 66 adet personel çalıştırılması gerektiği ve ihale dokümanında söz konusu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanacağına ilişkin net ve açık bir düzenlemede bulunulduğu hususları göz önünde bulundurulduğunda; ihale dokümanında a1=0 olarak belirtilen katsayının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar’da haftalık çalışma saatlerinin tamamı idarede kullanan işçiliklerin ağırlık oranı olarak belirtilen a1 katsayısını ifade ettiğinin açık olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan; 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar incelendiğinde, fiyat farkı hesaplama formülünde yer alan girdilere ilişkin katsayıların sıfırdan (0) farklı olmasını zorunlu kılacak herhangi bir hüküm bulunmadığı anlaşılmakla birlikte, inceleme konusu ihalede 66 adet personel çalıştırılması gerektiği ve ihale dokümanında söz konusu personelin haftalık çalışma saatlerinin tamamını idarede kullanacağına ve bu giderin teklif fiyata dâhil olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, fiyat farkı hesaplamasına ilişkin olarak ihale dokümanında belirtilen a1 katsayısına yönelik idarece herhangi bir değer öngörülmediği anlaşıldığından, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.