Karar No              : 2021/UY.I-1933

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/198667 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü 65.(Yozgat) Şube Şefliği, 68.(Boğazlıyan) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarında Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 04.05.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü 65.(Yozgat) Şube Şefliği, 68.(Boğazlıyan) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarında Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması ile Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İbm İnşaat İth. İhr.  A.Ş.nin 15.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 22.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 01.10.2021 tarih ve 45682 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 01.10.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1619 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, birim fiyat teklif cetvelinin ikinci satırında yer alan “07.006/Kırma Taş Nakli” iş kalemi için verdikleri teklifin İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer alan fiyat dışı unsur puan aralığı olarak belirlenen asgari ve azami oranlar arasında kaldığı, bu oranın %23,99 olduğu, ihale dokümanında teklif oranları hesaplanırken yuvarlama yapılmayacağı şeklinde bir düzenlemeye yer verilmediği,  idarece yapılan hesaplamada çıkan sonuç üzerinden yuvarlama yapılmasının kamu ihale mevzuatına aykırı olmayacağı, dolayısıyla söz konusu kalemde tam puan almaları gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “(1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

…. (9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil

yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “(1) İhale konusu işin özelliği göz önünde bulundurularak işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer, süre gibi unsurlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilir.

(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

(3) Fiyat dışı unsurlar, bir marka veya model esas alınarak rekabeti ortadan kaldırıcı bir şekilde belirlenemez.

(4) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3’üncü maddesinde “53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.” açıklaması,

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü 65.(Yozgat) Şube Şefliği, 68.(Boğazlıyan) Şube Şefliği ve Bölge Dahili Yollarında Konkasörle Kırılmış Asfalt Mıcırı Temini, Nakli, Temel Yapılması İle Sathi Kaplama Yapılması Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 2020E04-152891-152924

d) Kodu:

e) Miktarı:

4.500 da sathi kaplama yapılması, 170.000 ton Bakım malzemesi, 244.320 ton Temel-PMT yapılması ve diğer üstyapı işleri ile 510.000 ton agrega nakli

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: 65.(Yozgat),68.(Boğazlıyan) Şeflikleri ve Bölge Dahili Yolları” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı

Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır

Teklif Fiyat Puanı: 50

…35.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

35.3. Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır. ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Aynı Şartname’nin ekinde ihale konusu işin türü ve miktarına ait tabloda söz konusu kaleme ilişkin bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

İtirazen şikâyete konu ihalede 158 adet ihale dokümanı indirildiği, 04.05.2021 tarihinde yapılan ihaleye 98 isteklinin katıldığı, 06.09.2021 onay tarihli üçüncü ihale komisyonu kararında, söz konusu ihalenin Sarol Mühendislik Müşavirlik İnş. Tic. ve San. A.Ş.-Yücel Dalli İş Ortaklığı üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklifin Msk Mühendislik Taahhüt A.Ş. olduğu, başvuru sahibi İbm İnşaat İthalat İhracat A.Ş.nin teklifi ise sınır değerin altında geçerli bir teklif olduğu görülmüştür.   

Başvuru sahibinin söz konusu iddiasına idarece özetle “Başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının en avantajlı teklif olarak belirlenen isteklinin fiyatından daha düşük olduğu, ancak fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak yapılan hesaplamada bu isteklinin fiyat dışı unsur puanın 40 olduğu ve avantajlı durumunu kaybettiği, bahse konu ihale elektronik olarak yapıldığı, fiyat dışı unsur puanlama hesabının, İdari Şartname ve isteklinin teklif cetveline göre, EKAP platformu üzerinden otomatik olarak yapıldığı, ihale komisyonunun veya idarenin hesaplama üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı, dolayısıyla şikâyet sahibi isteklinin iddiasında yer verdiği iş kaleminden veya herhangi bir iş kaleminden isteklinin kaç puan aldığının komisyonca görülemediği, ayrıca belirtilen iş kalemine verilen fiyat teklifi ve İdari Şartname’de yer alan asgari ve azami oranlar dikkate alındığında, hesaplanan oranın 24,0000000026 olduğu, 23,99 olmadığı, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmadığı” şeklinde cevap verilmiştir.

EKAP üzerinden yapılan incelemede, başvuru sahibinin “07.006/Kırma Taş Nakli” iş kalemine 7.463.960,00 TL teklif ettiği, toplam teklifinin 31.099.833,33 TL,  söz konusu iş kalemi için verilen teklifin toplam teklife oranının ise “24,0000000025724” olduğu, bu iş kalemi için verilen teklifin toplam teklife oranının asgari ve azami oranlar olan %16-%24 arasında kalmadığından,  şikâyete konu iş kaleminde fiyat dışı unsur puanı alamadığı, diğer bir ifade ile bahse konu kalemde fiyat dışı unsur puanının (0) olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan incelemede, şikâyete konu ihalenin e-teklif alınmak suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirildiği, yukarıda aktarılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirmenin EKAP üzerinden yapılacağının hüküm altına alındığı, ayrıca İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde de ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceğinin düzenlendiği,  fiyat dışı unsur puanlamasında yuvarlama yapılacağına ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmediği, “07.006/Kırma Taş Nakli” iş kalemi için verilen teklifin toplam teklife oranının asgari ve azami olarak %16-%24 arasında kalması halinde 10 puan alınacağının düzenlendiği görülmüştür.

Sonuç olarak, söz konusu ihalede fiyat dışı unsur değerlendirme yönteminin “iş kalemleri bazında teklif nitelik puanlaması” şeklinde belirlendiği, bu yöntemde isteklilerin teklif gönderme adımında ilgili kalemlere verilecek parasal teklifler sonucunda fiyat dışı unsur puanının otomatik olarak oluştuğu, EKAP üzerinde yer alan söz konusu sayfada idarenin herhangi bir işlem yapmasının gerekmediği, ihaleye teklif veren tüm isteklilerin fiyat dışı unsur puanının eşit bir değerlendirme yöntemi ile EKAP üzerinden yapıldığı, başvuru sahibi tarafından söz konusu iş kalemi için verilen teklifin toplam teklife oranının “24,0000000025724” olduğu, bu oranın %23,99 olmadığı, bu iş kalemi için verilen teklifin toplam teklife oranının asgari ve azami oranlar olan %16-%24 arasında kalmadığından,  şikâyete konu iş kaleminde fiyat dışı unsur puanının (0) olduğu, dolayısıyla başvuru sahibinin fiyat dışı unsur değerlendirmesine yönelik yapılan hesaplamada çıkan sonuç üzerinden idarece yuvarlama yapılması gerektiğine yönelik iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle