Karar No              : 2021/UH.II-1833

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/395438 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Çamlıca Gişeler – Edirne Batı Kavşağı Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Arazözlerin, Kamyonetlerin, Ekipmanlı Kamyonların ve Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Çamlıca Gişeler – Edirne Batı Kavşağı Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Arazözlerin, Kamyonetlerin, Ekipmanlı Kamyonların ve Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 19.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.09.2021 tarih ve 40272 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1451 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Teknik Şartname’de istenilen araç, personel giderleri ile diğer tüm gider kalemleri (birim fiyat cetvelindeki miktarlar dâhil) aynı olmasına rağmen idare tarafından 25.05.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021/230714 İhale kayıt numaralı ihalenin yaklaşık maliyetinin 21.494,829,24 TL, 10.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021/395438 İhale kayıt numaralı ihalenin yaklaşık maliyetinin 21.195.910,10 TL olduğu, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endeksleri incelendiğinde iki ihalenin yapıldığı zamanlarda TÜFE oranlarının 17,14’ten 18,95’e arttığının görüleceği, yine Hizmet İşleri 2021 Yılı Fiyat Farkı Endeks Katsayıları incelendiğinde de (akaryakıt) Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri katsayısının 1.210,23’ten 1.497,97’e arttığının görüleceği bu bağlamda iki ihale arasındaki zaman aralığında fiyatlarda artış olmasına rağmen şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin %1 oranında ve 298.919,14 TL tutarında azalmasının yaklaşık maliyetin hatalı tespit edildiğinin göstergesi olduğu,

Diğer taraftan yaklaşık maliyet tutarının güncellenmesi gerektiği, akaryakıt giderleri, işte kullanılacak araç kira veya amortisman giderleri, bakım onarım giderleri, lastik giderleri, personel giderleri ile ilgili verilerin belgeye dayandırılmadan hesaplandığı, iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde yaklaşık maliyet, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak, Katma Değer Vergisi (KDV) hariç olmak üzere hesaplanan ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilen, ihale konusu işin öngörülen bedeli olarak tanımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdareler, yaklaşık maliyetin hesaplanabilmesi için öncelikle ihale konusu hizmeti oluşturan iş kalemlerini veya gruplarını ve bunlara ilişkin miktarları tespit ederler. Bu amaçla, idare tarafından gerek duyulduğunda, aşağıda belirtilen esas ve usuller çerçevesinde miktar araştırması da yapılabilir.

(2) Yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar,

b) İhaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar,

c) İlgili odalarca belirlenmiş fiyatlar,

ç) İhale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması alınmak suretiyle ya da konusunda uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatlar,

d) İhale konusu işe ilişkin olarak Bütçe Uygulama Talimatlarında ve/veya Sağlık Uygulama Tebliğinde yer alan fiyatlardan KDV veya farklı nitelikteki diğer giderler indirilmek suretiyle bulunan fiyatlar, esas alınır.

(3) İdareler yaklaşık maliyete ilişkin fiyatların tespitinde, (a), (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen fiyatların birini, birkaçını veya tamamını herhangi bir öncelik sırası olmaksızın kullanabilirler.

(4) Fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verilir. Fiyat istenecek kişi ve kuruluşlara aynı koşulları taşıyan yazılarla başvurulur ve fiyatlar KDV hariç istenir. İstenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturalar değerlendirmeye alınmaz ve buna ilişkin gerekçeler yaklaşık maliyet hesap cetvelinde gösterilir.” hükümleri,

Aynı Yönetmelik’in “Yaklaşık maliyetin hesaplanması ve güncellenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “ (1) Birim fiyat üzerinden teklif alınan ihalelerde;

a) Her bir iş kaleminin miktarını ve gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde her bir iş kaleminin adı, birimi, birim fiyatı ve bu fiyata dahil olan maliyetler ile varsa diğer unsurlar gösterilir.

b) Birim fiyata dahil olan maliyetler, iş kalemi ile ilgili bütün unsurları içerecek şekilde düzenlenir ve bu iş kalemine dahil olmayan başka giderler öngörülmez.

(2) Götürü bedel üzerinden teklif alınan ihalelerde, işin gerçekleştirilmesine ilişkin şartları gösteren bir cetvel hazırlanır. Bu cetvelde işçilik ile varsa malzeme, ekipman ve diğer unsurlar için belirlenen fiyatlar ve bu fiyata dahil olan maliyetler gösterilir.

(3) Hizmetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan iş kalemlerine veya iş gruplarına ilişkin miktarların tespit edilen fiyatlarla çarpımı sonucu bulunan tutarların toplanması ile elde edilen genel toplam tutar, sözleşme giderleri ve genel giderler ile KDV hariç olarak belirlenir. Bulunan bu tutara işin niteliği dikkate alınarak % 7 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı eklenir. Bu tutar, kâr hariç belirlenen genel toplam tutar üzerinden hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler ile toplanarak yaklaşık maliyet hesaplanır. Buna ilişkin hesap cetveli hazırlayanlarca imzalandıktan sonra, ihale onay belgesinin ekine konularak ihale yetkilisine sunulur. Yüklenici için öngörülen kar tutarının bu cetvelde gösterilmesi zorunludur.

(4) Yaklaşık maliyetin, hesaplandığı tarihten itibaren ihalenin ilk ilan veya davet tarihine kadar güncelliğini kaybettiği durumlarda, işi oluşturan unsurlara ilişkin maliyetler idarelerce, endeks üzerinden güncellenir.

(5) Asgari ücret ve diğer işçilik maliyetlerinde ilgili mevzuatından kaynaklanan değişiklikler nedeniyle yaklaşık maliyetin ihale tarihine kadar geçen sürede değişikliğe uğradığının belirlenmesi durumunda, gerekçesi belirtilmek suretiyle ihale komisyonu tarafından, bu maliyetler dikkate alınarak yaklaşık maliyet güncellenir.” hükümleri yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Çamlıca Gişeler – Edirne Batı Kavşağı Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Arazözlerin, Kamyonetlerin, Ekipmanlı Kamyonların ve Vinçli Kamyonların Çalıştırılması Hizmet Alımı İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

Takriben 447 kilometre uzunluğundaki otoyol, bağlantı yolu ve kavşak kollarında kamyonetler, ekipmanlı kamyonlar, vinçli kamyonlar ve arazözlerin 608 gün süre ile çalıştırılması hizmet alımı işidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: İSTANBUL – TEKİRDAĞ – KIRKLARELİ – EDİRNE” düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan Şartname’nin ekinde ihale konusu işin türü ve miktarına ilişkin cetvel aşağıda yer almaktadır.

11.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen ve personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alımı ihalesi olmadığı anlaşılan başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyete dayanak teşkil eden belgeler incelendiğinde, ihale konusu işin yürütümünde çalıştırılacak şoföre, operatör makinistine, operatör yardımcısına ve düz işçiye ödenecek bedelin 2021 yılında geçerli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işçilik rayiçleri esas alınarak hesaplandığı,

“Giydirilmiş kamyonet için ilave malzemelerin temini ve işçilik fiyat tespit tutanağı” başlıklı belgede 1,48 kat sayısı (Mayıs 2021 endeksi/Ağustos 2020 endeksi = 666,79/449,96=1,48) uygulanarak giydirilmiş 1 adet 10 saatlik ve 24 saatlik kamyonet için gerekli olan malzeme + işçilik günlük bedellerinin güncellendiği,

“Ekipmanlı kamyon için kullanılan tuz serpici ve ön düz kar bıçağı maliyet hesabı” başlıklı belgede 2,10 kat sayısı (Mayıs 2021 endeksi/Aralık 2017 endeksi= 666,79/316,48=2,10) uygulanarak 2018 yılında Selimpaşa Bakım İşletme Şefliğine transfer edilen Tuz serpici ile Ön kar bıçağı fiyatlarının güncellendiği,

İdarece maliyet hesabı yapılan araçların 1 km’lik taşıma bedelleri hesaplanırken Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan  30.06.2021 tarihli kasko değerlerinin ve “Araç Üstü Katlanır Bomlu Hidrolik Vinç” için Hidrokon Konya Hidrolik Mak. San. Tic. A.Ş.den alınan fiyat teklifinin ve “Araç Üzerine 10 Tonluk Tanker” için Tanksan Arazöz Paslanmaz Akaryakıt Tanker Sanayi adlı firmadan alınan fiyat teklifinin esas alındığı, analiz formatlarının;

“Amortisman=A/N1

Yedek Parça=0,53 A/N1

Tamir-Bakım=0,13 A/N1

Sigorta ve Diğer Giderleri=0,08(N+1) A/2N1

Nakil montaj, Demontaj=0,02 A/n” şeklinde olduğu, bu bağlamda araçların 1 km’lik taşıma bedelleri hesaplanırken kullanılan analizin 1 km’lik taşıma bedelinin içeriğinde yer alan girdileri (amortisman, yedek parça, tamir bakım, sigorta, nakil, montaj ve demontaj maliyetlerini) araç edinme maliyetine bağlı formüller aracılığıyla maliyete dahil ettiğinin anlaşıldığı,

Bulunan 1 km’lik taşıma bedelinin günlük ortalama taşıma mesafesiyle çarpıldığı ve günlük akaryakıt maliyeti de dâhil edilerek yaklaşık maliyet hesaplarında kullanılan günlük birim fiyatlara ulaşıldığı,

Bahse konu araçların günlük akaryakıt giderinin ise “taşıtın 1 km’deki yakıt sarfiyatı x yakıt bedeli x günlük yapılacak km” şeklinde hesaplandığı, yakıt bedeli için İstanbul ili Kâğıthane ilçesinde bulunan Petrol Ofisinin 30.06.2021 tarihindeki pompa fiyatının esas alındığı tespit edilmiştir.

Başvuru sahibi tarafından aynı idarenin gerçekleştirdiği 2021/230714 İhale Kayıt Numaralı “Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Sorumluluğundaki Çamlıca Gişeler – Edirne Batı Kavşağı Arasındaki Otoyol Bakım İşletme Şefliklerinin İhtiyacı Olan Arazözlerin, Kamyonetlerin, Ekipmanlı Kamyonların ve Vinçli Kamyonların Çalıştırılması” ihalesi ile şikâyete konu ihale arasında Teknik Şartname ve maliyet açısından hiçbir farklılık bulunmamasına rağmen başvuruya konu edilen 2021/395438 İhale Kayıt Numaralı ihalenin yaklaşık maliyetinin daha düşük olduğu iddia edilmekle birlikte yaklaşık maliyetin her işin kendine özgü koşulları dikkate alınmak suretiyle hazırlanan ihale dokümanı ve bu dokümanda düzenlenen ihtiyacın miktar ve niteliği doğrultusunda tespit edildiği hususu dikkate alındığında farklı tarihlerde düzenlenmiş iki ihalenin yaklaşık maliyeti kıyas edilerek, şikâyete konu ihalenin yaklaşık maliyetinin sıhhatinin değerlendirilemeyeceği sonucuna varılmıştır.

Diğer taraftan yukarıda yer alan tespitler doğrultusunda ihale konusu işin 21.195.910,10 TL tutarında olan yaklaşık maliyetinin 2021 yılı fiyatlarıyla hesaplandığı, tüm dayanaklarının dosya kapsamında mevcut olduğu, gerekli olan güncellemelerin yapıldığı ve idarece gerçekleştirilen yaklaşık maliyet hesabının Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yaklaşık maliyetin hesaplanmasına esas miktar ve fiyatların tespiti” başlıklı 8’inci maddesine uygun olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin bahse konu diğer iddialarının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle