Karar No              : 2021/UH.I-1639

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/355127 İhale Kayıt Numaralı “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Personel Taşıma” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Personel Taşıma” ihalesine ilişkin olarak Ülkü Tur Taşımacılık Akaryakıt Temizlik İnşaat Güvenlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 28.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.08.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.08.2021 tarih ve 36581 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.08.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1333 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale tarihinde (27.07.2021) son teklif verme saati olan 11:00’den önce teklif vermek için taraflarınca EKAP’a giriş yapıldığı, ancak sistemin donmuş olması sebebiyle tekliflerinin sunulamadığı, söz konusu hususun önce idareye sonra da Kurum’a iletildiği ve saat 11:00’de gerçekleştirilecek ihalelerin sistemdeki arıza nedeniyle aynı gün saat 16:00’ya ertelendiği bilgisinin edinildiği, ihale saatinin revize edildiğinin ihale arama ekranında da görüldüğü, e-imzalarında ya da e-tekliflerinde herhangi bir sorunlarının bulunmadığı, saat 16:00’da teklif vermek için sisteme girdiklerinde söz konusu ihalenin yer almadığının görüldüğü, konuya ilişkin olarak Kuruma yazdıkları yazıya verilen cevaptan idarenin teklif açma işlemini başlatması sebebiyle ihale saatinin tekrar 11:00’e çekildiğinin ve bu aşamadan sonra teklif verilemeyeceğinin öğrenildiği, yaşanan sistem arızası nedeniyle bazı ihalelerde teklif açma işlemlerinin başlatılamadığı için 16:00’ya ertelendiği bilgisinin alındığı, 10:30-11:44 saatleri arasında EKAP’ın teklif vermeye kapalı olduğu, idarenin bu durumu bildiği halde ihale işlemlerine devam ettiği, son teklif verme saatinden sonra sadece bir teklif verildiğinin idarece görülmesine rağmen ihalenin iptal edilmediği, rekabetin engellendiği dolayısıyla ihalenin iptal edilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur…” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinde “ (1) İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

(2) Bu maddede hüküm bulunmayan hallerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa bu Yönetmelik hükümleri uygulanır. Ancak e-anahtarlar teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar gönderilir ve teklifler ihale tarih ve saatinde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır.

(3) Bu ihalelerde, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin ekinde bulunan “Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde Uygulanacak Tip İdari Şartname” ve ilgili yönetmelikler ekinde bulunan diğer standart formlar kullanılır ve EKAP üzerinden gönderilmeyen teklifler kabul edilmez…” hükmü,

Elektronik İhale Yönetmeliği’nin  “İhalelerde uyulması zorunlu hususlar” başlıklı 4’üncü maddesinde “(1) İhale sürecine ilişkin aşağıdaki işlemler EKAP üzerinden gerçekleştirilir:

h) Başvuru ve tekliflerin kaydı.

ı) Başvuru ve teklif değerlendirme işlemlerinin kaydı.

5) EKAP üzerinden yapılan erişimler ve Kurum tarafından belirlenen işlemler EKAP’ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde, bu kayıtlar esas alınır. e-imza kullanılarak EKAP üzerinden oluşturulan belgeler ve kayıtlar, aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

(8) İdareler ile aday ve isteklilerin, mevzuatın uygulanması amacıyla EKAP üzerinden Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerekmektedir. İstenen veri girişlerinin eksik veya hatalı yapıldığının anlaşılması halinde, eksiklik veya hata giderilinceye kadar, EKAP’ın ilgililer tarafından kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli görülen kısıtlamalar yapılabilir.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “E-tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 19’uncu maddesinde “(1) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlanır. İlan ve ihale dokümanında, EKAP üzerinden sorgulanması mümkün olmayan katılım ve yeterlik belgelerinin Kurum tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde bilgisayarda taratılarak e-teklif kapsamında sunulacağı yönünde düzenleme yapılır.

(2) e-teklifler, istekliler tarafından EKAP üzerinden hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortak girişim ortaklarının tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. EKAP, e-imza ile imzalanmış e-teklifi Kuruma göndermeden önce şifreleme işlemi yapar. Şifreleme sonucunda EKAP tarafından oluşturulan e-anahtar, istekli tarafından kaydedilir. e-teklifin ihale dokümanında belirtilen tekliflerin açılma saatine kadar EKAP üzerinde Kurum tarafından belirlenecek şifreleme ve saklama yöntemleri ile saklanarak açılmaması sağlanır. Teklife ilişkin e-anahtar ihale tarih ve saatinden sonra, tekliflerin açılacağı saate kadar EKAP üzerinden gönderilir. Tekliflerin açılacağı saate kadar e-anahtarları gönderilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(3) e-teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP’a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

(4) İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır…” hükmü bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin  “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “ 3.1. …

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 27.07.2021

Saat: 11:00” düzenlemesine,

Anılan Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “… 22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.” düzenlemesine yer verilmiştir.

İhale işlem dosyası kapsamında gönderilen belgelerden başvuruya konu ihalenin “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Personel Taşıma”  işine ilişkin olduğu, ihalede 4 adet ihale dokümanı indirildiği, e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalenin son teklif verme tarihinin 27.07.2021 ve saatinin 11:00 olduğu, ihaleye 1 istekli tarafından teklif verildiği ve ihalenin tek teklif sahibi BT Baki Turizm Tur. Şehirler Arası Yolcu Taşıma Pers. Öğr. Taş. Org. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Ülkü Tur Taşımacılık Akaryakıt Temizlik İnşaat Güvenlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihaleye teklif vermediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyete konu ihaleye teklif verilememesine ilişkin olarak ihale günü (27.07.2021) Kamu İhale Kurumu Elektronik İhale Daire Başkanlığı’na yazılan yazıda “ Firmamızın teklif hazırlamış olduğu, tüm evraklarını eksizsiz bir şekilde EKAP a yüklediği ve teminatını yatırdığı bahse konu ihaleye saat 10:30’da EKAP üzerinden teklif verirken sistem arızası nedeniyle sistemin donması sonucu teklif verilememiştir. İhale yetkilisi N.Ç. Beyi aradığımızda EKAP’ı aramamızı ve arıza kaydı almamız durumunda, arıza firmamızdan kaynaklı değilse teklif verebileceğimizi söylemiştir. EKAP’ı aradığımızda saat 11:00’de olan ihalelerin sistem anzası nedeniyle saat 16:00’a çekildiği bilgisine ulaştık. Tekrar teklif vermeye çalıştık fakat EKAP’taki teklif verme kısmında ihale gözûkmemiştir. Bununla alakalı olarak EKAP’ı aradık. Tüm ihalelerin saatinin değiştiği, bu ihalenin saatinin de 16:00 olduğu fakat saat 11:00’de İdare teklifleri açtığı için ihale saatinin tekrardan 11:00 a çekildiği ve artık teklif veremeyeceğimizi, konuyu idareye bildirmemizi ve ihalenin iptal olması durumunda teklif verebileceğimizi söylediler, idareyi aradığımızda Kamu İhale Kurumundan saat 11:00’daki ihalelerde sistemsel sorun yaşandığı ve ihalelerin ileriki saatlere ertelendiğine dair bir yazı almamız durumunda ihalenin iptal edilebileceğini öğrendik. Sistemin çökmesinden kaynaklanan mağduriyetimizin giderilmesini ve ihalenin iptal edilmesini istiyoruz. İhalenin saat 16:00’a ertelendiğini gösteren EKAP Ekran Görüntüsü Ek’te sunulmuştur.” ifadelerine yer verildiği ve yazı ekinde ihale tarihinde alınmış ekran görüntüsünün sunulduğu görülmüştür.

Söz konusu yazıya ilişkin olarak Elektronik İhale Daire Başkanlığı tarafından yazılan 28.07.2021 tarihli yazı ile“ İlgide kayıtlı dilekçenizde özetle, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından elektronik ihale yöntemiyle yapılan 2021/355127 İKN’Ii “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün İhtiyacı Olan Personel Taşıma” ihalesine tarafınızca EKAP üzerinden e-teklif vermek için hazırlık yapıldığı ancak e-teklif verilmesi aşamasında sistemsel sorunlar sebebiyle teklif verilemediği, EKAP etkileşim merkezi ile irtibat kurulduğunda önce teknik sorunlar nedeniyle ihale saatinin 16:00’a ertelendiği bilgisinin alındığı ve EKAP’ta ihale saatinin 16:00 olarak göründüğü, sonrasında ise ihalede tekliflerin açılmış olması sebebiyle ihale saatinin tekrar 11:00’a çekildiği ve bu aşamadan itibaren söz konusu ihaleye teklif verilemeyeceğine, ancak ihalenin iptal edilerek yeni bir ihale yapılması durumunda teklif verilebileceğine ilişkin bilgilerin alındığı, idare ile görüşüldüğünde ise Kurumumuzdan saat 11:00’daki ihalelerde teknik sorun yaşandığı ve bu saatteki ihalelerin ileri bir tarihe ertelendiği yönünde bir yazı alınması hâlinde ihalenin iptal edilebileceği bilgisinin alındığı belirtilerek, mağduriyetinizin giderilmesi ve sistemsel sorun sebebiyle tarafınızca teklif verilemediği belirtilen ihalenin iptal edilmesi talep edilmektedir.

İlgide kayıtlı dilekçenizde bahsedilen 2021/355127 İKN’Ii ihalenin idare tarafından belirlenen ihale tarihinin 27.07.2021 saat 11:00 olduğu görülmektedir. 27.07.2021 tarihinde saat 10:30 ile 11:44 saatleri arasında EKAP’ta teknik sorunlar yaşanmış olup bu saat aralıklarında bazı e-tekliflerin gönderilemediği tespit edilmiştir. Bu tespitin yapılmasından sonra Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinin 4’üncü fıkrasında yer alan “İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır” hükmüne ve ilgili ihalelerin idari şartnamelerinin 22.5’inci maddesinde aynı yönde yer alan düzenlemeye istinaden Kurumumuzca 27.07.2021 tarihinde saat 11:00 ve 11:30‘da yapılması planlanan ihaleler aynı gün saat 16:00’a ertelenmiştir. Ancak bu ihalelerden ihale saati geçmiş ve idareler tarafından teklif değerlendirme ekranına girilerek verilen tekliflerin açılmış olduğu ihalelerde, bu aşamadan itibaren yeni teklif verilmesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5‘inci maddesinde yer alan temel ilkelere aykırı olacağından, bu ihalelerde ihale saatinin ötelenmesi işlemi geri alınmıştır.

İlgide kayıtlı dilekçenizde bahsedilen 2021/355127 İKN’Ii ihaleye ilişkin durum incelendiğinde, söz konusu ihalede de ihale saatinin Kurumumuz tarafından 16:00’a ötelendikten sonra, ihaleye verilen teklifin/tekliflerin idare tarafından açılmış olduğu görüldüğünden, bu aşamadan İtibaren ihaleye yeni teklif verilmesinin uygun olmayacağı gerekçesiyle, ihale saatinin ötelenmesi işleminin Kurumumuzca geri alındığı tespit edilmiştir.

Diğer yandan, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta ihalenin iptaline ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu düzenlemelere göre ihalenin durumu dikkate alınarak ihalenin iptal edilip edilmemesi ile ilgili değerlendirme ve sorumluluk bu aşamada ilgili idareye ait olup, Kurumumuzca ihalenin iptaline karar verilebilmesi için Kurumumuza usulüne uygun şekilde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması ve itirazen şikâyet incelemesi sonucunda Kamu İhale Kurulunca alınan kararda, ihale sürecinin devam etmesine engel oluşturacak ve düzeltici işlemle giderilemeyecek hukuka aykırılığın tespit edilmesi gerekmektedir.” şeklinde cevap verildiği görülmüştür.

Başvuru sahibi tarafından ihale tarihinin ertesi günü (28.07.2021) ve 03.08.2021 tarihinde idareye şikâyet başvurularında bulunularak ihaleye teklif verememelerinin sebebinin sistemin çökmesinden kaynaklandığı, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi ve ihalenin iptal edilmesi taleplerinde bulunulduğu görülmüştür.

Başvuru sahibinin şikâyet başvurularına ilişkin olarak idarece 11.08.2021 tarihinde gönderilen cevap yazısında “… Genel Müdürlüğümüze bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan personel taşıma hizmet alımı işi için, İhale Yetkilinsin Onayına istinaden Kamu İhale Kurumun internet sitesinde yer alan Elektronik Kamu Alım Platformu (EKAP) marifetiyle tekliflerin elektronik ortamda alınması izin verecek şekilde dokümanlar hazırlanmış, 2021/355127 nolu ihale kayıt numarası alınmış ve ihalenin 27.07.2021 tarihinde saat 11:00’da yapılması planlanmıştır.

Söz konusu ihale yukarıda belirtilen tarih ve saatte hazır bulunan İhale Komisyonunca başlatılmıştır.

İhale Komisyonunca belirlenen tarih ve saatte EKAP modülü marifetiyle başlatılan ihalede 1 (bir) teklif olduğu görülmüş ve yaklaşık maliyetin üzerinde mevcut olan şifre de çözülmüştür. İhale Komisyonunca ilk oturumda yapılması gereken iş ve işlemler tamamlanana kadar oturum süreci kapatılmamış ve EKAP modülleri üzerinden gerekli olan iş ve işlemler mevzuatın öngördüğü şekilde yürütülerek teklifin değerlendirilmesine işlemlerine geçilmiştir.

Başvurunuza istinaden, Kamu İhale Kurumunu bünyesindeki EKAP Etkileşim Merkezi ile yapılan görüşmelerde, sistemsel sorunların olduğu ancak teklif açma işlemlerini başlatan İdarelerin EKAP üzerinden iş ve işlemlerini devam ettirecekleri, teklif açma işlemlerini başlatamayan İdarelere ait ihalelerinin aynı gün saat 16:00’ya ertelendiği, teklif açma işlemlerinin başlatıldığı için bu ihalenin başlangıç saatinde bir değişiklik yapılmadığı ve ihale sürecine devam edilebileceği hususları tarafımıza iletilmiştir.

Yukarıda yapılan izahatlar çerçevesinde, ihale kayıt numarası 2021/35512 olan Genel Müdürlüğümüze bağlı Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı personel taşıma hizmet ilişkin ihalenin değerlendirme aşamaları ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verilerek şikâyet başvurusunun uygun bulunmadığı anlaşılmıştır.

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 4’üncü maddesinden EKAP üzerinden yapılan erişimlerin ve Kurumca belirlenen işlemlerin EKAP’ta kayıt altına alındığı, EKAP üzerinden yapılan ihale işlemlerinde de bu kayıtların esas alındığı, idareler ve isteklilerin EKAP üzerinden Kurumca belirlenen yönlendirmelere uymaları ve istenen her türlü veri girişini eksiksiz, doğru ve güncel olarak yapmaları gerektiği, istenen veri girişlerinde hata bulunması durumunda bu hata veya eksiklikler giderilinceye kadar EKAP’ın kullanımına ilişkin Kurum tarafından gerekli kısıtlamaların yapılabileceği, anılan Yönetmelik’in yukarıda yer verilen 19’uncu maddesinden ihale sürecinde teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesini teminen Kurumun ihale işlemlerini durdurma erteleme, yenileme ya da iptal etme yetkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen inceleme ve tespitler neticesinde, idare tarafından belirlenen tarih ve saatte ihale işlemlerinin sorunsuz başlatıldığı, başvuru sahibi tarafından ihaleye teklif verilemediği yönünde idareye yapılan başvuru üzerine idarece EKAP Etkileşim Merkezi ile iletişime geçildiği ve yapılan görüşme doğrultusunda 27.07.2021 (ihale günü) sistemsel sorunların bulunduğu, bu nedenle saat 11:00 de yapılması planlanan ihalelerin saat 16:00’ya ertelendiği, ancak ihale işlemlerini başlatarak teklifleri açan idarelerin ihalelerinde bu aşamadan sonra yeni teklif sunulamayacağı gerekçesiyle işlemlerin devam ettirilmesi amacıyla ihale saatinin ötelenmesi işleminin yine Kurum tarafından geri alındığı bilgisinin edinildiği anlaşılmıştır.

İhale dokümanında incelemeye konu ihalenin 27.07.2021 tarihinde saat 11:00’de gerçekleştirileceği düzenlenmiş olup anılan tarihte Kurum tarafından 10:30 ile 11:44 saatleri arasında EKAP’ta teknik sorunlar tespit edilmiş, bu nedenle bu saat aralığında yapılacak ihaleler Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesi uyarınca Kuruma tanınan yetki dahilinde ertelenmiştir. Başvuruya konu ihalede idarece sistem üzerinde sorun yaşanmadığı ve tekliflerin açılarak yaklaşık maliyet şifresinin çözüldüğü gerekçesiyle Kurumun ihale saatini öteleme işlemi yine bu yetki dahilinde geri alınarak, ihale saati ihale dokümanında öngörülen saate (11:00) çekilmiştir.

İdarece tekliflerin açılması ve ihale işlemlerinin devam ettirilmesinde herhangi bir teknik sorun yaşanmamış olmakla birlikte, ihale tarihi olan 27.07.2021 günü başvuruya konu ihale saatinin de içinde bulunduğu saat aralığında sistemde oluşan teknik sorun nedeniyle başvuru sahibi istekli tarafından ihaleye teklif verilemediği, bu durumun belirtilen saat aralığında başvuru sahibi istekli tarafından sistem üzerinde oluşan arıza nedeniyle işlem yapılamamasından kaynaklandığı, gelinen aşamada başvuru sahibinden kaynaklanmayan bir durumun teklif verilmesine engel teşkil ettiği görülmektedir.

Elektronik ortamda teklif alınan ihalelerde, e-teklif verilebilmesi için isteklilerin sistem tarafından istenen teknik altyapıya uygun donanım ve yazılıma sahip olması ve e-teklif verilmesi ile ilgili kontrollerin yapılması gerektiği gibi sistemin de tüm isteklilerin son teklif verme saatine kadar ihaleye teklif vermesine olanak sağlaması gerekmektedir. Somut durumda sistem üzerinde oluşan teknik arıza belirli bir zaman aralığı ile sınırlı olmakla birlikte bu sürenin ihale saatinin içinde bulunduğu süre içerisinde olduğu ve bu süreçte teklif sunulamadığı anlaşıldığından, söz konusu durumun Kanun’un 5’inci maddesindeki temel ilkelere aykırılık teşkil ettiği ve başvuruya konu ihalenin iptal edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

B) Başvuruya konu ihalede eşit muamele yönünden incelenecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle