Karar No              : 2021/UM.II-1862

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/460272 İhale Kayıt Numaralı “Haşera İlaç Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Siirt Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından 06.09.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Haşere İlaç Alımı” ihalesine ilişkin olarak Maksoyoğlu Tar. Müh. Hay. İnş. Tem. Gıda San. Dış Tic. Ltd. Şti.nin 25.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibince 13.09.2021 tarih ve 42114 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1518 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 06.09.2021 tarihinde gerçekleştirilen başvuruya konu ihaleye ait ihale dokümanı düzenlemelerinin mevzuata aykırı olması nedeniyle ihale dokümanında değişiklik yapılması gerektiği, şöyle ki;

2) Başvuruya konu ihalenin kısmı teklife kapalı olmasının rekabeti daralttığı, şöyle ki; kısmı teklife kapalı söz konusu ihalede ihale konusu iş kapsamında alımı yapılacak 4 farklı ilacın hepsi için teklif sunmayacak isteklilerin ihaleye katılımının engellendiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Temel ilkeler” başlıklı 5’inci maddesinde “İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. …” hükmü,

 Anılan Kanun’un “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.

h) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, ihale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, …” hükmü, 

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı maddesinde “ 20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir. …” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Ek” bölümünde

düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan ihale dokümanı düzenlemeleri incelendiğinde; başvuruya konu ihale kapsamında alımı yapılacak malların tamamına teklif verilmesine izin verildiği, bahse konu ihalenin kısmi teklif verilmesine kapalı olduğu tespit edilmiştir.

Yapılan inceleme neticesinde; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 27’nci maddesinde hüküm altına alınan ve İdari Şartname’de bulunması zorunlu hususlar arasında sayılan ihalede kısmi teklif verilip verilemeyeceği hususunun, Kanun’da belirtilen temel ilkeler gözetilerek ve ihtiyaçlar göz önünde tutularak idarenin takdir yetkisini kullanılmak suretiyle belirleyebileceği bir husus olduğu, bu çerçevede, ihalenin tamamına teklif verilmesinin söz konusu olduğu ihalelerde rekabet ortamının oluşmadığından söz edilemeyeceği anlaşıldığından, başvuruya konu ihalenin kısmi teklife kapalı olmasına ilişkin düzenlemenin mevzuat hükümlerine aykırılık oluşturmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle