Karar No              : 2021/UH.II-1879

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/420200 İhale Kayıt Numaralı “Bingöl ili MEMMEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yön Taşıma Kapsamına Alınan Bingöl Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2179 Öğrencinin 11 Taşıma Merkezi Okula 178 Hat (Araç) İle 182 İş Günü Taşımalı Eğitim İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Bingöl ili MEMMEB Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yön Taşıma Kapsamına Alınan Bingöl Merkeze Bağlı Köy ve Köy Altı Yerleşim Birimlerindeki 2179 Öğrencinin 11 Taşıma Merkezi Okula 178 Hat (Araç) İle 182 İş Günü Taşımalı Eğitim İşi” ihalesine ilişkin olarak Emir Tur Taşımacılık Hayvancılık Gıda İnşaat Yakıt Medikal Temizlik Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 03.09.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.09.2021 tarih ve 41989 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1509 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

18) Teknik Şartname’nin 3.12’nci maddesinde araçların altı ayda bir bakımlarının yaptırılacağının düzenlendiği, ayrıca periyodik muayenelerinin yaptırılacağı, amortisman tespit payı tutanağına ve kiralama fiyat teklifine konu edilen araçlar ortadayken firmanın bu araçlar yönünden bakım onarım maliyetini ortaya koyması gerektiği, bu araçların özelliklerinin bakım onarım fiyat tekliflerinde tam olarak yer almadığı, bu çerçevede işin gerçekleştirileceği araçlar ile bakım onarımı yapılacak araçların farklı olduğu ve bakım onarım maliyetlerinin tevsik edilmediği,

19) Firmanın savunmasında açıklamaya konu 10-14 koltuk kapasiteli araçlar yönünden periyodik bakım onarım aralığını tevsik eden hiçbir belgenin yer almadığı, söz konusu belgenin yetkili servis ya da satıcılardan alınması gerektiği, araçların kaç km. de bir bakıma gireceklerine ilişkin hiç bir yetkili servis yazısı alınmadığı,

20) Bakım onarım fiyat teklifi yönünden Tebliğ’in 79.2.2.1’inci maddesine aykırı şekilde beyan yazılmaksızın fiyat tekliflerinin alınmış olduğu ve kabul edilmemesi gerektiği,

21) Alınan bakım onarıma ilişkin fiyat tekliflerinin ilgili meslek mensupları tarafından kaşelenip imzalanmadığı, serbest muhasebeciler tarafından imzalandığı,

22) Kiralama ve bakım onarım için alınan fiyat tekliflerinin faaliyet alanları arasında bakım ve onarım işlerinin bulunmadığı,

23) Bakım onarım fiyat tekliflerinde yağ, akü, benzin, yedek parça, tamir-bakım giderlerine ilişkin maliyet kalemlerinin tek bir satırda fiyatlandırıldığı, her girdinin ayrı ayrı fiyatlandırılmadığı,

24) Minibüs olarak çalıştırılacak araçların periyodik bakım onarım aralığının 10.000 km olduğu, taşımaların araç başı toplam değeri üzerinden bir hesaplama yapıldığında araçların toplam bakım adedinin 11 olduğunun anlaşıldığı, bu çerçevede 11 adetten daha az sayıda bakım adetleri üzerinden yapılan açıklamaların reddedilmesi gerektiği,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4) Başvuru sahibinin 18, 19, 20, 21, 22, 23 ve 24’üncü iddialarına ilişkin olarak:

Belit Sosyal Hizmetler Madencilik İnş. Bilişim San. Ltd. Şti.nin açıklamaları kapsamında çalıştırılacak 11 aracın iş süresi boyunca 40.040 km yapacağı, buna göre her bir aracın iş süresince 40.040/11= 3.640 km yol katedeceği, minibüs araçlara her 10.000 km. de bir bakım yapıldığından çalıştırılacak olan araçlar için işin süresi boyunca 1 bakım yaptırılacağı ifade edilmiştir.

Bakım onarım maliyetlerinin tevsiki için araç kiralama fiyat teklifi alınan aynı firmadan aynı fiyat teklifi kapsamında açıklama yapılmıştır. Özkentur Taşımacılık Sos. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifinin ilgili SMMM tarafından kaşelendiği ve imzalandığı, fiyat teklifinin üzerinde mevzuat uyarınca satış tutarı tespit tutanağı esas alınarak açıklama yapılması durumunda bulunması gereken ifadenin bulunduğu belirlenmiştir.

Fiyat teklifinin alanında faaliyet gösteren firmadan alındığı, fiyat teklifi üzerinde bakım onarım maliyetleri belirtilen araçların marka ve kapasite bilgisinin yer aldığı ve 1 bakım için 500,00 TL bedel belirtildiği, istekli tarafından 11x 500,00 = 5.500,00 TL bedelin teklif icmaline yansıtıldığı görülmüştür.

Ancak Belit Sosyal Hizmetler Madencilik İnş. Bilişim San. Ltd. Şti.nin fiyat teklifinin ekinde fiyat teklifine dayanak olan satış tutarı tespit tutanağının eklenmediği tespit edilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler neticesinde, 30/09/2020 tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.2.2.1’inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında bir bileşen için üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınması durumunda, fiyat teklifini veren kişiyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından ilgisine göre teklife konu mal veya hizmet için düzenlenen maliyet tespit tutanağı (Ek-O.5) veya satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) fiyat teklifinin ekinde açıklamalar kapsamında sunulması gerekmektedir.  Ancak Belit Sosyal Hizmetler Madencilik İnş. Bilişim San. Ltd. Şti.nin fiyat teklifinin ekinde söz konusu tutanağı sunmadığı belirlendiğinden, araçların bakım onarımına ilişkin açıklamalarının kabul edilmeyerek anılan isteklinin teklifinin reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle