Karar No              : 2021/UH.II-1912

VEKİLİ:

Av. Tarık DEMİREL

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/405594 İhale Kayıt Numaralı “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Özel Eğitim Okulları ve Özel Eğitim Sınıflarındaki 1575 Öğrenci ve Velinin 131 Okul Servis Aracıyla 131 Rehber Personel Eşliğinde Taşınması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 13.08.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Özel Eğitim Okulları ve Özel Eğitim Sınıflarındaki 1575 Öğrenci ve Velinin 131 Okul Servis Aracıyla 131 Rehber Personel Eşliğinde Taşınması İşi” ihalesine ilişkin olarak Yakoss Turizm A.Ş.nin 26.08.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.09.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 07.09.2021 tarih ve 41014 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.09.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1478 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, EKAP’tan 16.08.2021 tarihinde gönderilen aşırı düşük teklif açıklaması talep yazısında, açıklamaların 18.08.2021 tarihine kadar idareye sunulmasının talep edildiği, ancak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79’uncu maddesi açıklamaları uyarınca aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması için idarece 3 iş gününden az olmamak üzere süre tanınması gerektiği, idarenin hukuka aykırı işlemi neticesinde ihalenin 3, 5, 9 ve 10’uncu kısımlarında aşırı düşük teklif açıklamalarını sunmadıkları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece aşırı düşük teklif açıklamalarının sunumu için verilen sürenin hukuka aykırı olduğu, idarece yeniden süre verilerek aşırı düşük teklif açıklamalarının teslim alınması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 65’inci maddesinde “Aday, istekliler ve istekli olabileceklere yapılacak her türlü bildirim ve tebligatlarda aşağıdaki hususlara uyulması zorunludur:

a) Tebligatlar idareler veya Kurum tarafından aşağıdaki yöntemler kullanılarak yapılabilir:

1) İmza karşılığı elden.

2) İadeli taahhütlü mektupla.

3) Elektronik ortamda.

4) Faksla.

b) İdareler veya Kurum tarafından elektronik ortamda veya faks ile yapılan tebligatlar ile çerçeve anlaşmaya dahil olan istekliler tarafından elektronik ortamda sunulan fiyat tekliflerinin aynı gün teyit edilmesi zorunludur. Elektronik ortamda veya faks ile yapılan bildirimlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.

Ancak, idareler veya Kurum ile aday, istekli ve istekli olabilecekler tarafından, elektronik imza kullanılarak yapılan işlemlerde ve şikayet başvurularına ilişkin işlemler dahil Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden yapılacak ihale sürecine ilişkin işlemlerde teyit aranmaz…” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 5’inci maddesinde “(1) Kurum tarafından idarelere, Kurum ve idareler tarafından aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yüklenicilere EKAP üzerinden yapılacak tebligatlarda, teyit aranmaz ve tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konusu ve içeriği gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır. Bu kapsamda, her türlü bilginin muhafazası ve bildiriminde; veri bütünlüğünün, kolay erişilebilirliğin, uyumluluğun ve eşit muamelenin sağlanması zorunludur.

(2) EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın  ilgililere ait EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir. EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günü ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak, tebligatın EKAP tarafından ilgililere bildirimi her koşulda iş günlerinde ve 9.00-18.00 saatleri arasında yapılır.

(3) Aday, istekli ve istekli olabilecekler ile yükleniciler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda, EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;

a) İlana yönelik başvurularda ilk ilan tarihini,

b) Ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan hükümleri için dokümanın EKAP üzerinden e-imza kullanılarak indirildiği tarihi, zeyilnameye yönelik başvurularda ise zeyilnamenin bildirildiği tarihi,

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

ç) Şikayet üzerine idare tarafından verilen kararın bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi, on gün içerisinde karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini,

d) İhalenin iptali kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurularında ise iptal kararının bildirildiği veya bildirilmiş sayıldığı tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.

(2) Tatil günleri sürelere dahildir. Sürenin son gününün tatil gününe rastlaması halinde, süre tatil gününü izleyen ilk iş gününün bitimine kadar uzar. Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayet başvurularının, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılması zorunludur.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aday, istekli ve istekli olabileceklere EKAP üzerinden bildirim” başlıklı 30.9.3’üncü maddesinde “EKAP üzerinden yapılacak tebligatlar; tebligatın konusu, zamanı ve içeriği gibi bilgileri de kapsayacak şekilde EKAP’ta kayıt altına alınır. EKAP üzerinden yapılan tebligatlarda bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın ilgililere ait EKAP’da yer alan bildirim kutusuna ulaştığı tarih, bildirim tarihi olarak kabul edilir.

EKAP üzerinden tebligat işlemleri iş günleri ve mesai saatlerine bağlı kalınmaksızın idareler tarafından her zaman gerçekleştirilebilir. Ancak tebligat işleminin iş günleri içinde ve 09.00 – 18.00 saatleri arasında yapılmaması durumunda; tebligatın içeriği, yapıldığı tarih ve saat bilgisi ile birlikte EKAP üzerinde kayıt altında tutulur. Bu tebligat, kayıt edildiği tarihi takip eden ilk iş günü içerisinde ilgililere ait EKAP’da yer alan bildirim kutusuna, 09.00 – 18.00 saatleri arasında ulaştırılır. Sürelerin hesabında bu durum göz önünde bulundurulur.” açıklaması,

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “…79.2. İhale ilanında ve dokümanında teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden açıklama isteneceği belirtilen hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında aşağıdaki düzenlemelere göre işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

79.2.1. Aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, isteklilerin yapacakları açıklamalara esas olacak önemli teklif bileşenlerinin, bütün istekliler için aynı unsurları içerecek şekilde belirtilmesi zorunludur. Aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere uygun bir süre verilir…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Özel Eğitim Okulları ve Özel Eğitim Sınıflarındaki 1575 Öğrenci ve Velinin 131 Okul Servis Aracıyla 131 Rehber Personel Eşliğinde Taşınması İşi

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): Bu madde boş bırakılmıştır.

d) Kodu:

e) Miktarı: 1575 Özel Eğitim Öğrenci ve Velinin 131 Okul Servis Aracıyla 131 Rehber Personel

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Özel Eğitim Okulları Ve Özel Eğitim Sınıfları Bulunan Okullar” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “İhaleye ilişkin bilgiler” başlıklı 3’üncü maddesinde “3.1. a) İhale kayıt numarası: 2021/405594

b) İhale usulü: Açık ihale.

c) İhale (son teklif verme) tarihi ve saati: 13.08.2021

Saat: 10:00

ç) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ – Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur. İhale (son teklif verme) saatine kadar EKAP’a yüklenemeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Bildirim ve tebligat esasları” başlıklı 6’ncı maddesinde “6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere yapılacak bildirim ve tebligatlar, EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz. EKAP üzerinden yapılan bildirim ve tebligatlarda bildirim tarihi, tebliğ tarihi sayılır. Bu yolla yapılan bildirim ve tebligatlar, bildirim tarihi, zamanı ve içeriğini de kapsayacak şekilde EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.2. EKAP üzerinden bildirim ve tebligat, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usuller çerçevesinde gerçekleştirilir.

6.3. Bildirim ve tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle 6.1 inci maddede belirtilen yöntemler kullanılarak yapılamaması halinde Kanunun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere yapılacak bildirim ve tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile istekliler tarafından idare ile yapılacak yazışmalarda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi teklif verilmesi” başlıklı 20’nci maddesinde “20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 11 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 33’üncü maddesinde “33.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister. İhale komisyonu;

a) Verilen hizmetin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifi reddedilir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İhale işlem dosyası incelendiğinde, ihale konusu işin adının “2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında Küçükçekmece İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Resmi Özel Eğitim Okulları ve Özel Eğitim Sınıflarındaki 1575 Öğrenci ve Velinin 131 Okul Servis Aracıyla 131 Rehber Personel Eşliğinde Taşınması İşi” olduğu, 11 kısımdan oluşan ihalenin 13.08.2021 tarihinde gerçekleştirildiği, ihale komisyonunca gerçekleştirilen değerlendirmeler neticesinde, Yakoss Turizm A.Ş. tarafından ihalenin 3, 5, 9 ve 10’uncu kısımlarına sunulan teklifinin aşırı düşük teklif olarak değerlendirildiği anlaşılmıştır.

EKAP üzerinden gerçekleştirilen incelemede, idarece 13.08.2021 tarihli ve 2 sayılı yazının Yakoss Turizm A.Ş.ye EKAP üzerinden gönderildiği ve yazının 13.08.2021 tarihinde istekliye tebliğ edildiği görülmüştür.

13.08.2021 tarihli ve 2 sayı incelendiğinde, anılan yazıda “Bu mektup 13.08.2021 tarihinde tarafınıza EKAP üzerinden gönderilmiştir.

2021/405594 İKN ihalenin 3. 4.9. ve 10. kısmına vermiş olduğunuz teklif aşırı düşükte kalmıştır. Konuya ilişkin açıklamanın3 işgünü içinde sunulmasını rica ederim.” ifadelerine yer verildiği ve Yakoss Turizm A.Ş.den ihalenin 3, 4, 9 ve 10’uncu kısımları için aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, ihalenin 5’inci kısmı için aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmediği anlaşılmıştır.

Ayrıca 14.08.2021 tarihli ve 3 sayılı yazının EKAP üzerinden Yakoss Turizm A.Ş.ye gönderildiği ve anılan yazının 16.08.2021 tarihinde istekliye tebliğ edildiği görülmüştür.

14.08.2021 tarihli ve 3 sayılı incelendiğinde, anılan yazıda “2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI RESMİ ÖZEL EĞİTİM OKULLARI VE ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINDAKİ 1575 ÖĞRENCİ VE VELİNİN 131 OKUL SERVİS ARACIYLA 131 REHBER PERSONEL EŞLİĞİNDE TAŞINMASI İşine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, aşırı düşük teklif açıklamalarınız ile birlikte beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 18.08.2021 tarihine kadar İdaremize sunmanız numune/demonstrasyon değerlendirmesi için teklif ettiğiniz ürüne/ürünlere ilişkin örnekleri aşağıdaki tabloda belirtilen adrese ulaştırarak, yine aşağıdaki tabloda belirtilen tarih ve adreste değerlendirme için hazır bulunmanız gerekmektedir.

AÇIKLAMA:

2021/405594 İKN Özel Eğitim Öğrencilerinin Ücretsiz Taşınması İşi İhalesine İlişkin Beyan Edilen Bilgileri Tevsik Eden Belgelerin Sunulmasının yan ısıra 3.5.9.ve 10 kısımlara verdiğiniz tekliflerin “Sınır Değer”in altında kalması nedeniyle Aşırı Düşük Teklif açıklamanızla birlikte gönderilmesi rica olunur.” ifadelerine yer verildiği ve Yakoss Turizm A.Ş.den ihalenin 3, 5, 9 ve 10’uncu kısımları için aşırı düşük teklif açıklamalarının 18.08.2021 tarihine kadar sunulmasının talep edildiği anlaşılmıştır.

İhalenin 3, 9 ve 10’uncu kısımları için 13.08.2021 tarihli ve 2 sayılı yazı ile talep edilen aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak mevzuat hükümleri gereği yapılan gün hesabı aşağıdaki gibidir.(13.08.2021 tarihi Cuma günü olduğu için cumartesi ile pazar günleri iş günü hesabına dahil edilmemiştir.)

1.Gün: 16.08.2021 (Pazartesi İş Günü)

2.Gün: 17.08.2021 (Salı İş Günü)

3.Gün: 18.08.2021 (Çarşamba İş Günü)

Yapılan inceleme neticesinde, tebliğ tarihi olan 13.08.2021 Cuma gününden itibaren üç iş gününün 16.08.2021 Pazartesi günü, 17.08.2021 Salı günü ve 18.08.2021 Çarşamba günü olduğu görülmektedir. Bu itibarla,  ihalenin 3, 9 ve 10’uncu kısımlarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının 18.08.2021 Çarşamba iş günü sonuna kadar idareye sunulabileceği, ancak başvuru sahibi tarafından anılan kısımlar için aşırı düşük teklif açıklamalarının idareye sunulmadığı ve idarenin süreye ilişkin belirlediği üç iş günü koşulunun sağlandığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, ihalenin 3, 9 ve 10’uncu kısımlarına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının idarece öngörülen süre içerisinde idareye sunulmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddialarının ihalenin 3, 9 ve 10’uncu kısımlarına ilişkin kısmının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Diğer yandan 13.08.2021 tarihli ve 2 sayılı yazıda ihalenin 5’inci kısmı için aşırı düşük teklif açıklaması sunulmasının istekliden istenilmediği(İhalenin 4’üncü kısmı için istenildiği) dikkate alındığında, ihalenin 5’inci kısmı için mevzuat hükümleri gereği yapılan gün hesabının 14.08.2021 tarihli ve 3 sayılı yazının tebliğ edildiği, 16.08.2021 tarihi dikkate alınarak gerçekleştirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

İhalenin 5’inci kısmı için 14.08.2021 tarihli ve 3 sayılı yazı ile talep edilen ve 16.08.2021 tarihinde tebliğ edilen aşırı düşük teklif açıklaması talebine ilişkin olarak mevzuat hükümleri gereği yapılan gün hesabı aşağıdaki gibidir.

1.Gün: 17.08.2021 (Salı İş Günü)

2.Gün: 18.08.2021 (Çarşamba İş Günü)

3.Gün: 19.08.2021 (Perşembe İş Günü)

Yapılan inceleme neticesinde, tebliğ tarihi olan 16.08.2021 Pazartesi gününden itibaren üç iş gününün 17.08.2021 Salı günü, 18.08.2021 Çarşamba günü ve 19.08.2021 Perşembe günü olduğu görülmektedir. Bu itibarla,  ihalenin 5’inci kısmına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının 19.08.2021 Perşembe iş günü sonuna kadar idareye sunulabileceği, ancak 14.08.2021 tarihli ve 2 sayılı yazıda açıklamaların 18.08.2021 tarihine kadar idareye sunulmasının talep edildiği, diğer bir deyişle istekliye ihalenin 5’inci kısmına ilişkin aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması için 2 iş günü süre tanındığı anlaşılmış olup ihalenin 5’inci kısmına ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için Yakoss Turizm A.Ş.ye tanınan sürenin mevzuat hükümlerine uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve tespitler dikkate alındığında, 13.08.2021 tarihli ve 2 sayılı ve 14.08.2021 tarihli ve 3 sayılı yazılar ile ihalenin 3, 9 ve 10’uncu kısımlarına ilişkin olarak iki defa aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği görüldüğünden  ihalenin 3, 9 ve 10’uncu kısımlarına ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için Yakoss Turizm A.Ş.ye tanınan sürenin mevzuat hükümlerine uygun olduğu, ancak 14.08.2021 tarihli ve 3 sayılı yazı ile ihalenin 5’inci kısmı için ilk defa aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği görüldüğünden ihalenin 5’inci kısmına ilişkin olarak aşırı düşük teklif açıklaması sunulması için tanınan sürenin 2 iş günü olması sebebiyle mevzuata uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Öte yandan, ihalenin şikâyete konu 3, 5, 9 ve 10’uncu kısımlarının yaklaşık maliyeti dikkate alındığında 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi uyarınca ödenmesi gereken itirazen şikâyet başvuru bedelinin 15.373,00 TL olduğu, başvuru sahibi tarafından toplam yaklaşık maliyet üzerinden 23.060,00 TL’nin Kurum hesaplarına yatırıldığı, bu nedenle fazla ödendiği tespit edilen 7.687,00 TL’nin yazılı talebi halinde başvuru sahibine iadesinin gerektiği anlaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin 5’inci kısmı için Yakoss Turizm A.Ş.den mevzuat hükümlerine uygun olarak yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 5’inci kısmına ilişkin olarak  düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince  ihalenin 3, 9 ve 10’uncu kısımlarına ilişkin olarak itirazen şikayet başvurusunun reddine,

3) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle