Kamu İhale Kurulu tarafından verilen kararda aşırı düşük teklif savunmada %4 sözleşme gideri hakkında karar verilmiştir.

Karar No              : 2022/UH.II-367

Başvuruya Konu İhale: 2021/879948 İhale Kayıt Numaralı “Çankaya Minik Yeteneklerini Keşfediyor Projesi Kapsamında Kısmi Süreli Personel” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme: Çankaya Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından 18.01.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Çankaya Minik Yeteneklerini Keşfediyor Projesi Kapsamında Kısmi Süreli Personel” ihalesine ilişkin olarak Sead Temizlik Yemek Üretim İnşaat Peyzaj Otomotiv Bilişim Spor Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin 09.02.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.02.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 18.02.2022 tarih ve 7557 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/186 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar: Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

Şikayetçi, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede %4 sözleşme gideri hesaplanamayacağını ileri sürmüştür.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, itirazen şikâyete konu ihalede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, idarece yapılan bu işlemin yerinde olmadığı şöyle ki, söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı ihalesi olduğu tekliflerinin asgari işçilik maliyetini karşıladığı, asgari işçilik maliyetinin sözleşme ve genel giderleri hariç 2.830.766,40 TL olarak hesaplandığı, ilgili mevzuat gereğince söz konusu tutar üzerinden sözleşme giderlerinin (KİK payının, sözleşme damga vergisi ve ihale karar pulu gideri) hesaplanması gerektiği ancak idare tarafından teklif ettikleri tutar (2.875.132,80 TL) üzerinden anılan giderlerin hesaplanması sonucunda işçilik maliyetinin 2.875.819,74 TL olarak bulunduğu, idarece yapılan bu işlemin mevzuata uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Kamu İhale Kurumu” başlıklı 53’üncü maddesinde “j) Kurumun gelirleri aşağıda belirtilmiştir:

1) Bu Kanun kapsamında yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmelerden, bedeli yüzmilyar Türk Lirasını (Altıyüzkırkaltıbinsekizyüzyirmibir Türk Lirasını)* aşanlar için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’inci maddesinde “…78.6. Tekliflerin hazırlanmasında ve asgari işçilik maliyetinin hesaplanmasında, ihale tarihinde yürürlükte bulunan asgari ücret dikkate alınacaktır.

78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

…”  açıklaması,

Anılan Tebliğ’in “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde “Hizmet alımı ihalelerinde sınır değer tespiti ve aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi

79.3.3.Kurumca hazırlanan “İşçilik Hesaplama Modülü” ne (www.ihale.gov.tr) adresinden ulaşılabilecek olup, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi bağlamında sözleşme ve genel giderler dahil asgari işçilik maliyeti hesabında işçilik hesaplama modülünün kullanılması zorunludur.

Mevzuat gereği personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalelerde %4 sözleşme gideri hesaplanmaz.

79.3.5. Personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması söz konusu olmayacak, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle açıklama yapılacaktır. …” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın; a) Adı: Çankaya Minik Yeteneklerini Keşfediyor Projesi Kapsamında Kısmi Süreli Personel Hizmet Alımı

b) Türü: Hizmet alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

e) Miktarı:

Çankaya Minik Yeteneklerini Keşfediyor Projesi Kapsamında Birim Fiyatlı Kısmi Süreli Personel Hizmet Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: Çankaya İlçe Sınırları İçerisinde Bulunan 23 Nisan Çocukevi, Mini Adımlar Bebek Kütüphanesi, 12 Adet Gündüz Bakımevi ve Açılacak Olan 2 Adet Gündüz Bakımevi” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde“25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuat gereğince ödenecek ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri teklif fiyatına dahildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Sözleşme Bedeline ilgili mevzuatı uyarınca her türlü ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ile iş sağlığı ve güvenliği giderleri dahildir.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. %2” düzenlemesi,

Teknik Şartname’nin “Amaç ve konu” başlıklı 1’inci maddesinde “1.1.Çankaya Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Oyunevleri, Bebek kütüphanesi ve Çocukevi vb. mekânlarda görevlendirilmek üzere eğitim faaliyetlerini içeren hizmetlerin alımı işidir.” düzenlemesi,

Aynı Şartname’nin “Kısmi Süreli Personel Sayısı ve Çalışma Esasları” başlıklı 4’üncü maddesinde “4.1.3. Hizmet kapsamında görev yapacak personele asgari ücretin % 95 fazlası şeklinde ödeme yapılacak, yol ve yemek ücreti ödenmeyecektir.”

18.01.2022 tarihinde e-ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye 7 istekli tarafından teklif verildiği, 3 isteklinin teklifinin uygun görüldüğü, 14.02.2022 tarihli ihale komisyonu kararıyla başvuru sahibi Sead Temizlik Yemek Üretim İnşaat Peyzaj Oto. Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yusuf Doğruyol ve FSM Kültür sanat Araç kiralama Ltd.Şti. ve Tuana İnşaat ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, Dibo İnşaat Gıda Tarım Petrol Ürünleri Taş. Tem. San. Tic. Ltd. Şti – Taner Sosyal Hizm. İnş. Taş. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. İş ortaklığının teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlendiği, bahse konu ihalede eşit teklif sunan isteklilerden İkra İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti. ile Forcity Ekolojik Kent Yatırımları ve San. ve Tic. A.Ş. için Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 63’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan kriterlere göre puanlama yapılması sonucunda en yüksek puana sahip İkra İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

İhale dokümanının yukarıda yer verilen düzenlemelerinden, şikâyete konu ihalenin, personel çalıştırılmasına dayalı olmayan “Minik Yeteneklerini Keşfediyor Projesi Kapsamında Kısmi Süreli Personel Hizmet Alımı” olduğu, iş kapsamında 13 farklı unvanda olmak üzere 53.280 saat kısmi zamanlı olarak personel çalıştırılacağı, çalıştırılacak personele ilişkin olarak Teknik Şartname’de her bir personel için asgari ücretin ne kadar fazlasının ödeneceğine ilişkin düzenleme yapıldığı,

Ayrıca, ihale konusu işin yaklaşık maliyetinin 3.029.175,79 TL ve idarece hesaplanan sınır değer tutarının 2.226.180,14 TL olduğu, idarenin yaklaşık maliyet hesabı incelendiğinde, yaklaşık maliyetin KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak hesaplandığı, buna göre saatlik asgari ücretin, oranındaki sözleşme ve genel giderler hariç, 53,13 TL olarak belirlendiği, belirlenen tutara sözleşme ve genel gider karşılığı ile yüklenici karı eklenerek toplam yaklaşık maliyetin belirlendiği tespit edilmiştir.

İhale işlem dosyası üzerinde yapılan incelemede, idare tarafından (asgari ücretin %95 fazlası olan) işçilik hesaplama modülü kullanılarak saatlik asgari ücretin sözleşme ve genel giderler hariç 53,13 TL olarak hesaplandığı ve kurs eğitmenlerine saat ücreti olarak ödeneceği kabul edilen asgari işçilik maliyet tutarının 2.830.766,40 TL olması gerektiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda, başvuru sahibi Sead Temizlik Yemek Üretim İnşaat Peyzaj Oto. Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde, anılan istekli tarafından 13 iş kaleminde çalıştırılacak personel için teklif edilen saatlik asgari ücretin anılan cetvelin ilk 11 kısmında 53,96 TL ve son 2 kısmında 53,97 TL olmak üzere bahse konu ihaleye 2.875.132,80 TL tutarında teklif sunulduğu tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin yukarıda yer verilen açıklamaları gereğince inceleme konusu ihalenin  personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı   niteliğinde olduğu ve sözleşme giderlerinin ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle tekliflerin değerlendirileceği anlaşılmıştır. Sözleşme giderlerinin hesaplanmasında 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun “Akitlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünde “A. Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar: 1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler” için sözleşme bedelinin binde 9,48 oranında damga vergisi alınacağı, “II. Kararlar ve mazbatalar” başlıklı bölümünde “2. İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları” için sözleşme bedelinin binde 5,69 oranında karar pulu ücreti alınacağı ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince ödenmesi gereken Kamu İhale Kurumu payı oranının %0,05 olduğu hüküm altına alınmıştır.

Şikayetçinin teklifi, %4 hesabı üzerinden değil, tüm teklif üzerinden oransal vergiler alındığı halde yeterli gelmediği için değerlendirme dışı bırakılmıştır.

Bu çerçevede ilgili mevzuat uyarınca, başvuru konusu ihale açısından ihale kararı ve sözleşme damga vergileri ile Kamu İhale Kurumu payı olmak üzere, başvuru sahibi isteklinin teklif fiyatının (2.875.132,80 TL) % 1,567’sine tekabül eden 45.053,33 TL tutarında sözleşme giderleri hesaplanmasının gerektiği tespit edilmiştir. Söz konusu ihalede teklif edilmesi gereken sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik tutarı olan 2.830.766,40 TL’lik tutara 45.053,33 TL sözleşme giderleri ilave edilmesi sonucunda hesaplanan asgari teklif tutarının 2.875.819,73 TL olduğu ve anılan isteklinin teklif fiyatının (2.875.132,80 TL ) bu tutarı sağlamadığı görülmektedir.

Yapılan tespit ve incelemeler neticesinde başvuru sahibi Sead Temizlik Yemek Üretim İnşaat Peyzaj Oto. Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunulan teklif tutarının, ihale konusu işte eğitmenlere ödeneceği kabul edilen söz konusu sözleşme ve genel giderler dâhil asgari işçilik maliyetini karşılamadığı, sözleşme giderlerini oluşturan KİK payının, sözleşme ve ihale kararı damga vergisi giderlerinin teklif bedeli üzerinden hesaplanması gerektiği bu itibarla anılan istekliye ait teklifin ihale dokümanına uygun olarak verilmediği anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.