Karar No              : 2022/UH.II-348

Başvuruya Konu İhale:

2021/767063 İhale Kayıt Numaralı “18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Bakım Servislerinde Teknik Şartnamede Belirtilen İşlerin 174 Kişi İle 3 Yıl Süreli Yaptırılması Hizmet Alımı” İhalesi

Kurum Tarafından Yapılan İnceleme:

Elektrik Üretim A.Ş Genel Müdürlüğü Satın Alma ve Malzeme Yönetimi Daire Başkanlığı – İç Satın Alma Müdürlüğü tarafından 04.02.2022 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Bakım Servislerinde Teknik Şartnamede Belirtilen İşlerin 174 Kişi ile 3 Yıl Süreli Yaptırılması Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Expert İnşaat Taahhüt Hizmet Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin 31.01.2022 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2022 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.02.2022 tarih ve 6260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2022/169 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) Teknik Şartname’nin 7.49’uncu fıkrasındaki düzenleme ile ihale konusu işte kullanılacak 2020 model ve üzeri 5 adet 4×4 Çift Kabin Pikap araçlarına getirilen 3.000 Km sınırının düşük olduğu; söz konusu Km sınırının idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilebilmesinin mümkün olmadığı; 3.000 Km sınırlaması şartı ile rekabet ilkesinin kısıtlandığı; söz konusu Km sınırının ihalede daha yeni araçların kiralanmasını/satın alınmasını gerekli kılacağı ve bunun da teklif maliyetlerinin yükselmesine sebep olacağı, bu kapsamda, idarece yapılan düzenlemenin bu şartlar altında objektif bir kriter olarak değerlendirilemeyeceği, rekabet ilkesi açısından uygun olmadığı ve ihaleye katılımı kısıtlayıcı nitelikte olduğu,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Şartnameler” başlıklı 12’nci maddesinde “…İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır…” hükmü bulunmaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teknik şartname” başlıklı 16’ncı maddesinin ilk fıkrasında “İşin teknik ayrıntılarını ve şartlarını gösteren bir teknik şartname hazırlanarak ihale dokümanına dâhil edilir. Teknik şartnamelerde belirlenecek teknik kriterlerin, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olması, rekabeti engelleyici hususlar içermemesi ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlaması zorunludur…” hükmü yer almaktadır.

Teknik Şartname’nin “Yüklenicinin çalıştıracağı personelle ilgili hususlar” başlıklı 7’nci maddesinin 49’uncu fıkrasında “Yüklenici, işletmemizde ambar ve santral içi malzeme nakliyesi ile bakım servisinin her türlü ihtiyaçlarında kullanılmak üzere kendi bünyesinde çalıştırılacak 2020 model ve sonrası en az 2200 cc motor hacminde, dizel yakıtlı, her bir pikap en fazla 3.000 km yapmış, çift kabinli beş adet 4×4 pikap bulundurulacaktır. Bu araçlar 24 saat işletme içinde kullanıma hazır olarak bulundurulacaktır. Pikaplar, santral sahası içerisinde, santral kül sahasında yapılacak bakım faaliyetlerinde ve kireçtaşı öğütme tesisi içerisinde kullanılacaktır. Santral sahası dışına çıkışlar yalnızca araçların lastik değişimleri ve bakım, fenni-egzoz muayene durumlarında gerçekleşebilecektir. Bahsi geçen işler için taşıt görev emri düzenlenecektir. Bu pikapların yakıtları işletme tarafından; bakım, onarım, arıza, motorlu taşıtlar vergisi, fenni ve egzoz muayeneleri, zorunlu trafik sigortaları, full kasko ve yazlık-kışlık lastik masrafları yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu pikapların yıllık toplamda her birinin 21.900 km; yani beş pikabın üç yılda toplam 328.500 km yol yapması öngörülmektedir. Aracın bakım ve muayene işleri santral sahası dışına çıkışlarda yapılan kilometre yıllık toplam kilometreden düşülecektir. Bu araçların kullanımından ve bakım takiplerinden firma mühendisleri sorumludur. Bu araçları ehliyetli firma personeli kullanacaktır. Firma, araç kullanmaya yetkili personel listesini ve personelin evraklarını işe başlama tarihinden 15 iş günü içerisinde İşletme Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadır. Yukarıda bahsi geçen araçlar herhangi bir sebeple (kaza veya ağır bakım onarım gibi) çalışamayacak duruma gelir ise yüklenici firma söz konusu araç yerine aynı özellikte aracı 3 iş günü içerisinde İşletme Müdürlüğüne göndermek zorundadır. İşletme Müdürlüğü, 3 iş gününü geçen hallerde teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip araç kiralayabilir. Söz konusu araç kira bedeli tespit edilerek yüklenicinin ilk hakedişinden kesilecektir. Pikapların kullanılmadığı ve 8 saati aşan saatler için yükleniciye para ödenmeyecektir.” düzenlemesi bulunmaktadır. 

Teknik Şartname’nin yukarıda aktarılan “Yüklenicinin çalıştıracağı personelle ilgili hususlar” başlıklı 7’nci maddesinin 49’uncu fıkrasında görüldüğü gibi, idare tarafından, ihale konusu işte kullanılacak araçların 2020 model ve sonrasında üretilmiş olması ve istenen beş adet pikabın her birinin en fazla 3.000 km yol yapmış olması talep edilmekte ve söz konusu araçların her birinin yılda 21.900 km, üç yılda ise 65.700 km yol yapacağı öngörülmektedir.

İhale konusu işin süresinin üç yıl olduğu dikkate alındığında, araçlara ilişkin asgari 2020 model yılı koşulunun araçların amortisman ömürleri ve işin süresiyle orantılı olduğu değerlendirilmekle birlikte, araçların kullanım yeri ve amacı ile yıllık yapacakları toplam Km dikkate alındığında, ihale dokümanında veya idare tarafından başvuru sahibinin şikâyetine verilen cevapta iddia konusu araçlar için neden azami 3.000 Km şartının getirildiğine ilişkin haklı ve gerekçeli nedenlerin tevsik edici belgelerle ortaya konulmaması sebebiyle söz konusu araçlara getirilen 3.000 Km sınırının, makul ölçüde ve idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

Netice itibariyle, ihale konusu işte kullanılacak araçların sahip olması gereken model yılı ve azami kilometrenin tutarlı ve ihtiyaca binaen belirlenmesi hususunun idare tarafından haklı ve gerekçeli nedenlerin ortaya konulmadığı, söz konusu araçlara getirilen 3.000 Km sınırının makul ölçüde ve idarenin kendisine tanınan takdir yetkisi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı ve rekabeti engelleyeceği sonucuna varılarak başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmüştür.