Karar No              : 2021/UY.I-1546

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/664205 İhale Kayıt Numaralı “Kemer Adalet Binası Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 04.01.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Kemer Adalet Binası Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Koçoğlu Mekanik Tesisat İnş. Çevre Tek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 08.06.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.06.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 24.06.2021 tarih ve 29337 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.06.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1098 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve ikinci teklif sahibi istekliler tarafından tüzel kişiliğin son durumunu ve yönetimdeki görevlerini gösteren bilgi ve belgelerin sunulmadığı,

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in 60/A maddesinde “…(5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

(10) Geçerli tekliflerden ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen tekliflerin sahiplerine, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları ile beyan ettikleri bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ile yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan veya yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgelere ilişkin tevsik edici belgeleri ve bunların eklerini, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunmaları için makul bir süre verilir. Yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler yenileri ile veya ihalede istenen şartları sağladığını gösteren başka belgelerle tevsik edilirler. Verilen süre içerisinde beyan edilen bilgi ve belgeleri doğrulayan belgeleri sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Geçici teminat mektubu ve sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır. Bu işleme ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve belirlenecek ise ikinci teklif sahibi tespit edilene kadar devam edilir. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubunu idarenin talebi üzerine sunmayan istekliler hakkında, Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.

(11) İstekliler tarafından beyan edilen bilgiler ile sorgulama sonucu edinilen bilgiler, bu bilgileri tevsik etmek amacıyla sunulan belgeler ya da geçici teminat mektubu arasında farklılık bulunması durumunda; ihalede öngörülen şartların sağlanması kaydıyla tekliflerin geçerliliği etkilenmez. Ancak ihale tarihinden sonra yeterlik sertifikası kapsamındaki belgelere ilişkin şartların değişmesi halinde, isteklinin buna ilişkin belgeleri derhal sunması zorunlu olup, bu durumda ihalede öngörülen şartların sağlanmadığının anlaşılması halinde teklif değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin 2.1’inci maddesinde “İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Kemer Adalet Binası Yapım İşi

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no’su (yapım işlerinde): 1982K15-90

d) Kodu:

e) Miktarı:

1 kat bodrum + 1 kat zemim + 2 normal kat 1kat çatı katı olmak üzere toplam 10.200 m2 1 adet betonarme karkas Adalet Binası yaptırılacaktır.” düzenlemesi,

Anılan Şartname’nin 7.1’inci maddesinde “İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri),” düzenlemesi yer almaktadır.

26.05.2021 tarihli ihale komisyonu kararının incelenmesi neticesinde, elektronik ortamda gerçekleştirilen şikayete konu ihaleye 28 isteklinin katıldığı isteklilerden Ataray Mim. Müh. İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Veysel Demirtaş İş Ortaklığı, Aga Mermer Mad. Müh. İnş. A.Ş., Özsoy İnş. Tur. Tic. ve San. A.Ş., Gentaş End. İnş. A.Ş., Mehmet Ali Oruç – Tire İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Özgür İnş. Tic. Ltd. Şti.-Nenta Yapı İnş. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan tekliflerin yeterlik bilgileri tablosunda belirtmiş oldukları bilgiler doğrultusunda yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda değerlendirme dışı bırakıldığı, yapılan yeterlik değerlendirilmesi sonucunda idare tarafından hesaplanmış olan sınır değerin altında teklif bedeli sunmuş olan isteklilerden aşırı düşük teklif açıklaması talep edildiği, süresi içerisinde açıklamalarını sunmayan Ager Yatırım İnş. San. Tic. A.Ş., Bayındır Tek Yapı Elektrik İnşaat Makina Metal Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alioğlu Gayrimenkul Danışmanlığı İnşaat Müteahhitlik Taahhüt Gıda Sanayi  ve Ticaret Limited Şirketi – Tokat Eymen Yapı Mühendislik İnşaat Taahhüt Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının tekliflerinin reddedildiği, süresi içerisinde açıklama sunan Yunus İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti.nin açıklamasının ihale komisyonu tarafından uygun görüldüğü anlaşılmıştır.

İhale sürecinde ayrıca geçerli teklif sahiplerinden İdari Şartname’nin 24.2’nci maddesi uyarınca teklif ve geçici teminat sürelerinin 120 gün uzatılmasının idarenin 07.05.2021 tarihli yazıları ile talep edildiği, yasal süresi içerisinde yalnızca Yunus İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti., Ada Yapı Taah. Tes. İnş. San. ve Tic. A.Ş., Özsoy İnş. Turz. ve San. A.Ş. ve başvuru sahibi olan Koçoğlu Mek. Tes. İnş. Çev. San. ve Tic. Ltd. Şti. teklif ve geçici teminat sürelerinin uzatıldığı, teklif sürelerini uzatmamış olan diğer isteklilerin tekliflerinin de bu gerekçe ile değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Yapılan değerlendirmeler neticesinde ihalede en düşük iki geçerli teklif bedelini sunmuş olan Yunus İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. ve Ada Yapı Taah. Tes. İnş. San. ve Tic. A.Ş. tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri teyit edecek belgelerin talep edildiği ve süresi içerisinde anılan isteklilerce sunulan belgelerin ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda uygun görüldüğü ve ihalenin Yunus İnşaat San ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı ve Ada Yapı Taah. Tes. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu içerisinde, imza sirküleri satırında noterlik, belge tarihi ve yevmiye numaraları kısımlarının doldurulduğu, ticaret sicil bilgileri satırında ortakların bilgilerine ve yönetimdeki kişilere ayrı ayrı yer verildiği, söz konusu durumları tevsik eden ticaret sicili gazeteleri bilgilerine de yer verildiği anlaşılmıştır. İdarenin talebi üzerine istekli tarafından beyan edilen bilgiler ile belirtilen ticaret sicil gazetelerinin internet üzerinden incelenmesi sonucunda yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgilerin teyit edildiği ve İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde istenilen kriterlerin karşılandığı anlaşılmıştır. 

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, imza sirküleri satırında noterlik, belge tarihi ve yevmiye numaraları kısımlarının doldurulduğu, ticaret sicil bilgileri satırında şirketin tek ortağına ilişkin bilgilerine ve yönetimdeki görevine ayrı ayrı yer verildiği, söz konusu durumları tevsik eden ticaret sicili gazeteleri bilgilerine de yer verildiği anlaşılmıştır. İdarenin talebi üzerine istekli tarafından sunulan imza sirkülerinde yer alan bilgilerin teyit edildiği, bilgileri verilen ticaret sicili gazetelerinin teyitlerinin internet üzerinden yapıldığında bilgilerin uyumlu olduğu anlaşılmış olmak birlikte söz konusu isteklinin anonim şirket olduğu, İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesi gereğince şirketin son ortaklık yapısına ilişkin bilgileri gösteren pay defterine ilişkin bilgilerinde yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmesi ve idarenin talebi halinde sunulması gerektiğinden ve istekli tarafından da anılan bilgilerin beyan edilmediği anlaşıldığından anılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunun İdari Şartname’nin 7.1’inci maddesinde yer alan ölçütlere uygun olarak doldurulmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif vermeye yetkili olunduğuna ilişkin bilgiler ve belgelerin mevzuata ve yeterlik kriterlerine uygun olduğu, ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olan Ada Yapı Taah. Tes. İnş. San. ve Tic. A.Ş.nin pay defterine ilişkin bilgi ve belgelerin sunulmaması gerekçesiyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Yorum Ekle