Yönetim Faaliyetleri Nedeniyle Alınan Belge Tutarının Dikkate Alınacağı Oran

Karar No              : 2019/MK-334

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/135266 İhale Kayıt Numaralı “Kömürhan Tüneli Elektrik Ve Elektromekanik İşleri (Enerji Temini, Havalandırma, Aydınlatma, Haberleşme, Yangın, Scada Ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik Ve Elektromekanik Vs) Ve Kömürhan Köprüsü Dekoratif Aydınlatma İşlerinin Yapılması” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 8.  Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/135266 ihale kayıt numaralı “Kömürhan Tüneli Elektrik ve Elektromekanik İşleri (Enerji Temini, Havalandırma, Aydınlatma, Haberleşme, Yangın, Scada ve Diğer Kontrol Sistemlerine İlişkin Elektrik ve Elektromekanik vs.) ve Kömürhan Köprüsü Dekoratif Aydınlatma İşlerinin Yapılması” ihalesine ilişkin olarak Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 18.07.2019 tarihli ve 2019/UY. II-837 sayılı karar ile  “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının kendisiyle ilgili kısmının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Ziver Petrol A.Ş. tarafından açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 23.10.2019 tarihli E: 2019/1492,  K: 2019/1929 sayılı kararında  “Davacı şirketin sunmuş olduğu iş deneyim belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve iş deneyim tutarlarının sağlanmadığı iddiasına ilişkin yapılan değerlendirmede;

2) Dava dışı Siemens Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ikinci iddiasına ilişkin olarak Kamu İhale Kurulu kararı incelendiğinde, davacı şirket tarafından iş deneyimini tevsik etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen davacı şirketin ortağı Sabri Tekin’e ait 06.12.2018 tarih ve 3349-Y-KD-588-1 sayılı iş yönetme belgesinin (devam eden ve iş artışı olan işlerde) sunulduğu, söz konusu belgeye konu işin  “Gebze-Orhangazi-İzmir  (İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dâhil)  otoyolu projesinin yap-işlet-devret modeli ile yapılması, işletilmesi ve devri”, uygulanan yapı tekniğinin “… A-V Grubu: Karayolu işleri (Altyapı + üstyapı)”  ilgilinin görev unvanı ile ilgili olarak E-1 grubuna (benzer iş) ait olarak hissesine düşen belge tutarının 58.383.631,00 TL olduğu, güncellenmiş belge tutarının 145.120.401,86 TL olduğu, kamu ihale mevzuatına göre yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında dikkate alınacağı, belge tutarının 145.120.401,86 TL/5= 29.024.080,37 TL olduğu tespit edildiği, bahse konu iş yönetme belgesine konu işin ihale dokümanında belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu değerlendirilen kısmının güncellenmiş tutarının davacı şirketin söz konusu ihalede sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını (53.000.000×0,8=42.400.000 TL) karşılamadığı belirtildiği, ancak davacı tarafından 17.10.2019 tarihli yazıyla dosyaya ibraz edilen Ankara 56. Noterliği ‘nin 17.10.2019 tarihli ve 13891 yevmiye numarası ile onaylanmış olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Daire Başkanlığı’nın 16.10.2019 tarihli ve E.280456 sayılı yazısına göre, Sabri Tekin için düzenlenen 06.12.2018 tarih ve 3349-Y-KD-588-1 sayılı iş yönetme belgesine konu Gebze-Orhangazi-İzmir (lzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı Yolları Dahil) otoyolu projesinin yap-işlet-devret projesi kapsamında ücret toplama ile tünel işleri kapsamında yapılan Elektrik ve Elektro-Mekanik işlerin toplam tutarının 113.357.515,50-TL olduğunun anlaşıldığı, güncellenmiş belge tutarının ise 281.765.416,93-TL olduğu, kamu ihale mevzuatına göre yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında dikkate alınacağı, belge tutarının 281.765.416,93 TL/5= 56.353.083,38- TL olduğu, davacı şirketin söz konusu ihalede sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarını (53.000.000×0,8=42.400.000 TL) sağlamış olduğunun anlaşılmış olması karşısında Kamu İhale Kurulu kararında bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” gerekçesiyle “1) Dava konusu işlemin benzer iş tutarının sağlanamadığı iddiasına ilişkin kısmın iptaline,

2 ) Davanın, davacı şirketin ihaleye katılamayacağı iddiasına ilişkin kısmı yönünden ise reddine”  karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 18.07.2019 tarihli ve 2019/UY.II-837 sayılı kararının  2’nci iddiasında yer verilen “…ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ziver Petrol A.Ş.nin sunmuş oldukları iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olmadığı ve iş deneyim tutarlarının idare tarafından istenen miktarı karşılamadığı,” iddiasına ilişkin kısmın iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle