Ynı IP Adresinden İhale Dökümanı İndirmesinin Ve E-Teklif Vermesinin Tek Başına Bu İsteklilerle İrade Birliği İçerisinde Hareket Ettiği Ve Teklifinin Değerlendirme Dışı Bırakılması İçin Yeterli Olmadığı

Karar No              : 2021/MK-163

BAŞVURU SAHİBİ:

Rmr İnşaat İç Ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İHALEYİ YAPAN İDARE:

İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İski) Genel Müdürlüğü

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/292396 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı Avrupa 1 Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa Ve Esenler İlçeleri Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi Ve Görüntülenmesi İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 2020/292396 ihale kayıt numaralı “2020 Yılı Avrupa 1 Bölge Abone İşleri Dairesi Başkanlığı Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa ve Esenler İlçeleri Atıksu Altyapı Sistemlerinin Temizlenmesi ve Görüntülenmesi İşi” ihalesine ilişkin olarak RMR İnşaat İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 14.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1671 sayılı karar ile “4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmiştir.

Davacı FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davada, Ankara 17. İdare Mahkemesinin 02.02.2021 tarihli E: 2020/2280, K: 2021/122 sayılı kararında “Uyuşmazlıkta, aynı IP adresinden döküman indirildiği ve e-teklif verme işleminin aynı IP adresi üzerinden yapıldığından bahisle davacının diğer isteklilerle aynı ihaleye katılmasının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olduğu yönünde “kuvvetli karine” teşkil ettiği sonucuna varılarak davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiğinden, öncelikle isteklilerin irade birliği içerisinde birlikte hareket edip etmediklerinin somut olarak idarece ne şekilde ortaya konulması gerektiği hususu açıklanmalıdır.

İsteklilerin, aynı ihaleye katılmalarının rekabeti ve ihale kararını etkileyebilecek davranış olarak değerlendirilebilmesi için, birbirlerine ait teklif bilgilerinden haberdar olduklarına ilişkin; fiyat teklifinin aynı ya da çok yakın olması, ihaleye teklif veren isteklilerin adreslerinin, telefon numaralarının aynı olması, ihaleye sunulan bilgi ve belgelerdeki benzerlikler (geçici teminat mektubunun aynı bankanın aynı şubesinden alınması gibi) şirketler arasında organik bağ bulunması, döküman indiren kişiler arasında hukuki ve fiili bağ gibi başkaca ek ve somut delillerin de bulunduğunun ortaya konulması gerektiği, dolayısıyla yukarıda sayılanların ve aynı IP adresinden döküman indirilmesi, e-teklif verilmesi hususlarının her birinin tek başına isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettiği ve birbirlerinin tekliflerinden haberdar olduklarına ilişkin kuvvetli karine teşkil etmeyeceği kuşkusuzdur.

Bu itibarla, davacı şirketin, Korkmaz Kanal Su İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Turgut Yeniçeri ve Bay-Taş İnşaat Mühendislik Tesisat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile ihale doküman indirme işlemini aynı IP adresinden gerçekleştirdiği ve Korkmaz Kanal Su İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile e-teklif verme işlemini aynı IP adresinden yapması dışında, bu isteklilerle davacının irade birliği içerisinde hareket ettiğini ortaya koyan ve davacının bu isteklilere ait teklif bilgilerinden haberdar olduğuna ilişkin başka bir inceleme yapılmadığı, davalı idare tarafından eksik inceleme yapılmak suretiyle düzeltici işlem belirlenerek davacının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin dava konusu Kurul kararında hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Öte yandan, Mahkememizin bu kararı davacının söz konusu isteklilerle aynı IP adresinden ihale dökümanı indirmesinin ve e-teklif vermesinin tek başına bu isteklilerle irade birliği içerisinde hareket ettiği ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması için yeterli olmadığına ilişkin olup, idarece bu konuda gerekli ve yeterli inceleme yapılarak yeniden bir işlem tesis edilebileceği de açıktır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 14.10.2020 tarihli ve 2020/UH.I-1671 sayılı kararında FTK İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğine  yönelik değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, davaya konu isteklilerin irade birliği içerisinde hareket ettikleri iddiasına yönelik olarak idarece ilave araştırma ve değerlendirme yapılması yönünde 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

   Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle