İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 25.04.2024

Karar No : 2024/UH.II-618

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2024/135489 İhale Kayıt Numaralı “Üniversitemiz Personel ve Öğrencilerinin 2024 Yılı İçerisinde Türkiye Genelinde Yapacakları Şehiriçi ve Şehirlerarası Teknik Gezileri ile Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından 06.03.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Üniversitemiz Personel ve Öğrencilerinin 2024 Yılı İçerisinde Türkiye Genelinde Yapacakları Şehiriçi ve Şehirlerarası Teknik Gezileri ile Sosyal, Kültürel ve Sportif Faaliyetler İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Seba Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 15.03.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.03.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.03.2024 tarih ve 138046 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 20.03.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/396 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından 2024/135489 İKN numaralı “Üniversitemiz Personel ve Öğrencilerinin 2024 Yılı İçerisinde Türkiye Genelinde Yapacakları Şehiriçi ve Şehirlerarası Teknik Gezileri ile Sosyal, Kültürel ve Sportif faaliyetler İçin Araç Kiralama Hizmet Alımı” ihalesinin 06.03.2024 tarihinde yapıldığı, 11.03.2024 tarihli kesinleşen ihale komisyonu kararı bildirim yazısında ihalenin Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının bildirildiği, Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde sunulması istenen belgenin uygun şekilde sunulmadığı ve teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında anılan istekli tarafından bu şirket adına düzenlenmiş TÜRSAB üyelik belgesi ve A grubu seyahat acentesi işletme belgesinin sunulduğunun, ancak İdari Şartname’nin 7.1.ı bendinde belirtilen “İstekli adına düzenlenmiş olması gereken B2 yetki belgesinin” Barış Atasoy adına olduğu ve bu belgenin sunulduğunun açıkça ifade edildiği, bu kişinin Atasoy Selinus şirketinin tek yetkili ortağı olduğu, şirketi temsile yetkili tek kişi olması ve şirketin faaliyeti çerçevesinde bu işi daha önce de gerçekleştirmiş olması ve ayrıca ikinci avantajlı teklif sahibinin teklifinin 280.000,00 TL. daha yüksek olması nedenleriyle kamu yararı gözetilerek söz konusu isteklinin teklifinin en uygun olarak kabul edilerek mevzuata aykırı bir durum bulunmadığına karar verildiğinin belirtildiği, bu kararın hukuka aykırı olduğu, İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde sunulması istenilen D2 veya B2 maddesinin istekli adına düzenlenmiş olması gerektiğinin açık olarak düzenlendiği, anılan istekli adına düzenlenmiş bir B2 yada D2 belgesi sunulmamış olduğundan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale dokümanında yer alan düzenlemelerden şikâyete konu ihalenin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından üniversite öğrencilerinin ve personelinin Türkiye genelinde yapacakları şehir içi ve şehirlerarası teknik gezileri ile sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler için idarece bildirilecek zamanlarda ve yerde, istenilen sayıda sürücülü araç kiralama hizmet alımı işi olduğu, işin süresinin işe başlama tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay olduğu, söz konusu ihalenin 06.03.2024 tarihinde elektronik teklif alınmak suretiyle birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirildiği, 4 adet ihale dokümanının EKAP üzerinden indirildiği, ihaleye 2 isteklinin teklif verdiği, ihale komisyonunca ihalenin ilk oturumunda teklif mektubu ve geçici teminat mektubu uygun olduğu belirlenen isteklilerin teklif fiyatları esas alınarak aşırı düşük teklif sınır değerinin 1.765.200,00 TL olarak belirlendiği, iki isteklinin de teklifinin hesaplanan aşırı düşük teklif sınır değerinin üzerinde olduğu, daha sonra idarenin 06.03.2024 tarihli yazısı ile her iki istekliden beyan edilen, ancak teyidi ve temini yapılamayan yeterlik belgelerinin 11.03.2024 tarihine kadar sunulmasının istenildiği, her iki isteklinin de süresi içerisinde istenilen belgeleri sunduğu, idarece sunulan belgelerin incelendiği ve geçerli kabul edildiği, 11.03.2024 tarihli kesinleşen ihale kararı ile Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Seba Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin de ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği tespit edilmiştir.

Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin yeterlik bilgileri tablosunda, diğer belgeler satırı karşısında “B2 yetki belgesi (ANT.U-NET. B2.32.884) Barış Atasoy B2 yetki belgesi” bilgisine yer verildiği, daha sonra idarenin 06.03.2024 tarihli yazısı ile söz konusu belgenin 11.03.2024 tarihine kadar idareye sunulmasının istenildiği, söz konusu belgenin süresi içerisinde idareye sunulduğu, adı geçen belgenin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından düzenlendiği, veriliş tarihinin: 07.12.2022, geçerlilik tarihinin: 17.10.2027, belge numarasının: ANT.U-NET. B2.32.884 olduğu ve Barış Atasoy adına düzenlendiği belirlenmiştir.

EKAP üzerinden Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin ihale tarihi itibarıyla ticaret sicili bilgileri sorgulandığında Barış Atasoy’un Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin % 100 ortaklık oranı ile tek ortağı olduğu, adı geçen şahsın 07.03.2019 ile 07.03.2039 yılları arasında şirketi münferiden temsile yetkisi bulunduğu, teklif mektubunun da Barış Atasoy tarafından imzalandığı belirlenmiştir.

İnternet üzerinden http://www.ticaretsicil.gov.tr adresinden yapılan incelemede Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin kuruşunun 13.03.2019 tarih ve 9786 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edildiği, 03.07.2019 tarih ve 9861 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde pay değişikliğinin yayınlandığı ve şirket ortaklarının Mehmet Yücedağ ve Barış Atasoy’un olduğu, 12.02.2020 tarih ve 10014 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde de yine pay devrinin tescil edildiği ve Barış Atasoy’un bu tarihten sonra anılan şirketin % 100 ortağı olduğu ve son olarak 31.12.2020 tarih ve 10236 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde adres değişikliğinin tescil edildiği görülmüştür.

Yukarıda yer alan mevzuat, ihale dokümanında yapılan düzenlemeler ve iddia konusu husus birlikte değerlendirildiğinde, kesinleşen ihale dokümanında İdari Şartname’nin 7.1.ı maddesinde isteklilerin ihale dosyasında ihale tarihi itibariyle geçerliliği olan ve istekli adına düzenlenmiş D2 veya B2 yetki belgesini sunmaları gerektiğinin düzenlendiği, ancak Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin şirketin tek ortağı olan Barış Atasoy adına düzenlenen B2 belgesini sunduğu, belgenin veriliş tarihi (07.12.2022) itibarıyla Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin tek ortağı Barış Atasoy olarak 12.02.2020 tarihli ve 10014 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nde tescil edilmiş olmasına rağmen, B2 yetki belgesinin anılan şirket adına değil, Barış Atasoy adına düzenlendiği belirlendiğinden, anılan istekli tarafından sunulan B2 yetki belgesinin uygun olmadığı ve isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Atasoy Selinus Turizm Otel Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Başvuru bedelinin Kurul kararının başvuru sahibine bildirimini izleyen otuz gün içinde başvuru sahibinin Kamu İhale Kurumuna yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.