Yetersiz Teknik Görüşe İstinden Karar Verilmiş Olması – İdare Mahkemesi Kararı

Karar No              : 2019/MK-109

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2018/314306 İhale Kayıt Numaralı “24 Aylık Kit Veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan 2018/314306 ihale kayıt numaralı “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine ilişkin olarak, Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. itirazen şikâyet başvurusunda bulunmuş ve Kurulca alınan 20.12.2018 tarihli ve 2018/UM.I-2067 sayılı karar ile “1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince ihalenin 8’inci kısmına yönelik düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince ihalenin 20’nci kısmına yönelik itirazen şikâyet başvurusunun reddine” karar verilmiştir.

Anılan Kurul kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, Dirim Tıp Özel Sağlık Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 31.01.2019 tarihli ve E:2019/40, K:2019/173 sayılı kararı ile “… Dava, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce, 29.08.2018 tarihinde, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine katılan ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunan davacı şirketin ihalenin 8. kısmı yönünden değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ve davacının iddia ettiğinin aksine, Medikoset Tıbbi Ür. San. veTic. Ltd. Şti. – Fulset Teks. Özel Sağ. Hizm. Sağ. Mal. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ince teklif edilen cihazın numune kapağının olduğu yönünde karar verilmesine ilişkin Kamu İhale Kurulunca verilen 20.12.2018 tarih ve 2018/UM.I-2067 sayılı kararın iptali istemiyle açılmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Bursa İl Sağlık Müdürlüğünce, 29.08.2018 tarihinde, açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “24 Aylık Kit veya Sarf Karşılığı Laboratuvar Cihazı Kullanımı Alımı” ihalesine katılan ve ihalenin 8. Grubu Hormon Otoanalizör Cihazları alımına ilişkin olarak üçüncü en iyi fiyat teklifinde bulunan davacı tarafından şikâyet başvurusunda bulunulduğu ve en iyi fiyat teklifinde bulunan Deva Kimya San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen cihazın Teknik Şartnamenin C.1, C.3 ve C.4. maddelerini karşılamadığı; ikinci en iyi fiyat teklifini sunan Medikoset Tıbbi Ür. San. ve Tİc. Ltd. Şti. – Fulset Teks. Özel Sağ. Hizm. Sağ. Mal. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından teklif edilen cihazın ise numune kapağı bulunmadığından Teknik Şartnamenin C.6. maddesini karşılamadığının belirtildiği, davalı idare tarafından bu itiraza ilişkin olarak teknik görüş alındığı ve alınan görüş doğrultusunda davacı tarafından teklif edilen cihazın 150 test/saat hızını haiz olduğu ve İnegöl Devlet Hastanesi için istenilen 600 test/saat minimum toplam hızını 3 cihaz ile sağlayamadığından teklifinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde düzeltici işlem belirlenmesine ve ikinci iddiası yönünden de alınan teknik görüşte hem Deva Kimya San. ve Tic. Ltd. Şirketi hem de Medikoset Tıbbi Ür. San. ve Tic. Ltd. Şti. – Fulset Teks. Özel Sağ. Hizm. Sağ. Mal. İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şirketlerince sunulan cihazların şartnamedeki koşulları sağladığı yönünde olduğundan davacının iddiasının yerinde olmadığına ilişkin dava konusu Kurul kararının tesis edilmesi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Kamu ihale Kurumunun itirazen şikayet başvurularını inceleme sürecinde, özel uzmanlık gerektiren teknik hususlarla ilgili olarak ihtisas sahibi kişilerin görüşüne başvurması gerekmekle birlikte, işleme esas alınacak teknik görüşün uyuşmazlığa ilişkin hususları kuşkuya yer bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturması, somut ve bilimsel kriterler gözetilmek suretiyle yapılacak değerlendirme sonucu bir gerekçe oluşturulması ile iddiaları karşılama konusunda yeterli olması gerekmektedir.

Dava konusu işleme esas alınan teknik görüşte, teknik şartnamede yer alan İnegöl Devlet Hastanesi için teknik şartnamede aranılan en fazla/en az 3 cihaz ile minimum toplam hızın 600 test/saat olması şartının davacı şirketin sunduğu Abbott marka cihazın 150 test/saat hızında olarak ifade edildiği gerekçesiyle bu şartı sağlayamayacağı ifade edilmiş ise de, davacının sunmuş olduğu şartnameye uygunluk belgesinde hangi hastaneler için 100 test/saat hızında cihaz sunacağını belirttiği, ancak diğer hastaneler için sunacağı cihazın test/saat hızının belirtilmediği, ancak idarenin aradığı 150 test/saat hızından daha düşük olamayacağının taahhüt edildiği ve zaten davacının teklif ettiği Abbott marka cihazların 2 farklı modelinden birinin 100 test/saat diğerinin ise 200 test/saat hızında olduğu, dolayısıyla bilirkişice davacının beyan etmediği bir hususda cihazın hızının 150 test/saat hızında beyan edilmiş olduğu kabul edilerek görüş verildiği, ayrıca davacının diğer iki şirketin sunduğu cihazların şartnamede aranılan “numune, reaktif ve reaksiyon bölümlerinin kapaklan bulunmalı” şartının sağlanmadığı iddiası yönünden sadece şirketlerin beyanı ile yetinmiş olduğu gözönüne alındığında, uyuşmazlığı karşılama konusunda yeterliği olmadığı kanaatine varılan teknik görüş doğrultusunda tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.” şeklinde gerekçe belirtilerek dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1- Kamu İhale Kurulunun 20.12.2018 tarihli ve 2018/UM.I-2067 sayılı kararın birinci iddia kapsamında başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına yönelik yapılan değerlendirmeler ile ikinci iddiaya ilişkin değerlendirmelerin iptaline,

2- Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, birinci iddianın başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ile ilgili kısmı ve ikinci iddia bakımından esasın yeniden incelenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle