Yeterlik Kriterlerinde Esaslı Değişiklik – Bilanço Ve Eşdeğer Belgelerde Yuvarlama

Karar No              : 2020/UH.II-803

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/15487 İhale Kayıt Numaralı “2020 Yılı 12 Aylık Araç Kiralama Hizmeti Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.02.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2020 Yılı 12 Aylık Araç Kiralama Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak Kırımlı Gıda Maddeleri Pazarlama Oto Kiralama Taşımacılık Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 13.03.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 20.03.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.03.2020 tarih ve 15574 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/575 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

2) İhalenin 3’üncü kısmı üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerinde yer alan oranlarda yuvarlama yapıldığı, söz konusu bilançoların mevzuata uygun olarak onaylanan belgeler ile tevsik edilmediği, istenen yeterlik kriterlerinin sağlanmadığı, meslek mensubu tarafından onaylanan bilanço bilgileri tablosu ile kurumlar vergisi beyannamesi verilerinin uyumlu olmadığı,

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.4. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari Şartname’nin 7.4.3’üncü maddesi çerçevesinde, ihalenin 3’üncü kısmı üzerinde bırakılan istekli Boss Ulaşım Turz. Filo Kiralama Tic. A.Ş. tarafından 2018 yılına ait bilanço bilgileri tablosu ile bilançonun sunulduğu, anılan belgelerde SMMM onay ve kaşesinin yer aldığı, 2018 yılına ait onaylanmış bilanço ve bilanço bilgileri tablosuna göre bilançoya ilişkin istenen oranların sağlandığı, yapılan yuvarlamaların yeterlik kriterinin sağlanması hususunda esaslı değişikliğe neden olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle