İdare İhale Konusu İşte Somut Verilere Dayanmadan İhaleyi İptal Etmesi

Karar Tarihi : 06.03.2024

Karar No : 2024/UM.I-400

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü,

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2023/1467864 İhale Kayıt Numaralı “2024 Yılı Kuru Gıda ve Et Ürünleri” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15.01.2024 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2024 Yılı Kuru Gıda ve Et Ürünleri” ihalesine ilişkin olarak Makro Yemek Gıda İnşaat Turizm San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 29.01.2024 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2024 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 12.02.2024 tarih ve 131694 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 12.02.2024 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2024/223 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalenin 1’inci kısmı olan “Kuru Gıda Alımı” ihalesine teklif verdikleri, tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı 2’nci teklif olarak belirlendiği, ihale üzerine bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği şöyle ki;

1) İhale üzerinde bırakılan isteklinin yeterlik bilgileri tablosunda sanayi sicil bilgilerinin girilmediği, sanayi sicil belgesin geçerli olmadığı, bu durumun ihale komisyonu tarafından da dile getirildiği fakat daha sonra kesinleşen ihale komisyonu kararında söz konusu isteklinin yeterli görüldüğü, yetkili satıcı ve temsilci olduğuna dair bilgi/belgelerin sunulmadığı, üretici firmadan alınan yetki belgesi ve üretici firmaya ait imza sirküleri ve faaliyet belgelerinin yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği, bu belgelerin geçerli belgeler olmadığı, gıda üretim izin veya işletme kayıt belgesinde yer alan faaliyet alanı, tarih, tasdik ve onay işlemlerinin uygun olmadığı,

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden yaklaşık maliyetine bakılmaksızın her türlü mal alımı ihalelerinde, aday veya isteklinin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgelerin istenilmesinin zorunlu olduğu, idare tarafından alımın özelliği göz önünde bulundurularak, aday veya isteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığının, ihaleye katılımda yeterlik kriteri olarak düzenlenebileceği,

İdari Şartname düzenlemelerinden ise isteklinin imalatçı/ yetkili satıcı olduğunu gösteren belge veya belgelerin aday veya istekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi, istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise; üretici firmadan alacağı yetki belgesi ve üretici firmaya ait imza sirküleri olduğu, dolayısıyla isteklilerin durumuna göre istenilen belgelerden birini sunmasının yeterli olacağı anlaşılmaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ile İdari Şartname düzenlemeleri dikkate alındığında ihale üzerinde bırakılan isteklinin ihaleye konu kuru gıda alımına ilişkin yeterlik bilgileri tablosunda üretici firmalardan aldığı yetki belgelerine ilişkin bilgileri beyan ettiği göz önüne alındığında sanayi sicil belgesinin ayrıca beyan edilmesi ve sunulmasına gerek bulunmadığı ancak anılan isteklinin İdari Şartname’nin yukarıda yer verilen düzenlemelerinde yeterlik kriteri olarak belirlenen yetki belgelerini veren üreticilere ait imza sirkülerini yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmesi gerekirken beyan etmediği, bu yönüyle başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, idare tarafından ihalenin 1’inci kısmı üzerinde bırakılan Seyhanoğulları Gıda Tar. Ürün. Nak. İnş. Tur. Tem. İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

1) Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

2) Fazla ödenen başvuru bedelinin başvuru sahibinin yazılı talebi halinde iadesine,

Oybirliği ile karar verildi.