Yeterlik Bilgileri Tablosunda İstenilen Bilgilere Eksiksiz Yer Verilmiş Olması Gerektiği

Karar No              : 2020/UY.I-2037

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/451812 İhale Kayıt Numaralı “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından 22.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergâhlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak İkh Hafriyat İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 09.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.10.2020 tarih ve 47627 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

aşvuruya ilişkin olarak 2020/1659 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) Mehmet Şahin, Abdullah Atılgan ve Hasan Tahsin Gergerli tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunun Kamu İhale Genel Tebliği’nin 10/A maddesine uygun olmadığı, şikâyete konu ihalede isteklilerin ihaleye katılabilmeleri için teklif vermeye yetkili olduklarını gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerini ve tüzel kişi olmaları halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösteren Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerini e-teklifleri kapsamında yeterlik bilgileri tablosunda beyan etmeleri gerektiği, söz konusu tabloda bulunan “İhaleye Katılmak İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri” sütununun “Ticaret Sicili Bilgileri” bölümünde yer alan satırların eksiksiz olarak doldurulması gerektiği, bu bilgilerin Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde söz konusu bilgilerin teyidinin diğer belgeler üzerinden de yapılmasına imkan tanındığı, bu nedenle anılan tablodaki “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” bölümünün doldurulması gerektiği, ancak Mehmet Şahin, Abdullah Atılgan ve Hasan Tahsin Gergerli tarafından anılan tabloda “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı ve Sicil Müdürlüğü” kısmında herhangi bir beyanda bulunulmadığı, yeterlik bilgileri tablosunda söz konusu gerçek kişilerin T.C. kimlik numaralarına yer verilmediği ve belgede yer alan “Diğer Belgeler Kullanılarak Tevsik Ediliyorsa Bu Belgelerin Tarih ve Sayısı İle Düzenleyen Gerçek/Tüzel Kişi” bölümünde de herhangi bir beyanda bulunulmadığı, “Ticaret Sicili Gazetesi/Gazetelerinin Tarihi, Sayısı Ve Sicil Müdürlüğü” kısmında herhangi bir bilginin beyan edilmemesi nedeniyle ilgili gerçek kişilerin T.C kimlik numaralarının teyidinin yapılmasına imkân bulunmaması nedeniyle gerçek kişi olarak teklif sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İhale tarihinde yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “(1) (Değişik:RG-8/9/2009-27343; Değişik fıkra: 25/01/2017-29959 R.G./4. md.) İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin,teklif kapsamında sunulması zorunludur. Ayrıca aday veya isteklilerin ihale tarihi itibariyle mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir…” hükmü yer almaktadır.

İhale tarihinde yürürlükte olan Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tüzel kişilerin teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 10/A maddesinde “10/A.1İhaleye katılabilmek için başvuru veya teklif dosyasında sunulması gereken, tüzel kişi aday ve isteklilerin teklif vermeye yetkili olduğu hususunda son durumu gösterir belgelere ilişkin mevzuatta geçen “tüzel kişi ortakları” ifadesinden, bu ortakların ilgisine göre ad, soyad/ticaret unvanı, T.C. kimlik numarası/vergi kimlik numarası ile ortaklık oranları (halka arz edilen hisseler hariç); “tüzel kişilerin yönetimindeki görevliler” ifadesinden ise, teklif veya başvuru mektubu ya da sözleşmeyi imzalayanlar da dahil olmak üzere tüzel kişilikteki yönetim, temsil ve ilzama yetkili kişiler anlaşılır.” açıklaması yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilginlerin e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.:

a) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,…” düzenlemesi yer almaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümleri ve ihale dokümanında yer alan düzenlemeler ile başvuru sahibinin iddiası çerçevesinde yapılan incelemede aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdare tarafından, ihale üzerinde bırakılan istekli Mehmet Şahin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Abdullah Atılgan’a EKAP üzerinden gönderilen 23.09.2020 tarihli ve “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon değerlendirmesi” konulu yazıda “Şanlıurfa İli Merkez İlçeler Muhtelif Güzergahlara Yağmursuyu Şebekesi Yapım İşi’ne ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 02.10.2020 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

Sunulması Gereken Belgeler

•İmza Beyannamesi ” ifadelerine yer verildiği görülmüştür. Anılan isteklilerden Mehmet Şahin’in 23.09.2020 tarihinde, Abdullah Atılgan’ın ise 28.09.2020 tarihinde imza beyannamelerini idareye sundukları görülmüştür.

Mehmet Şahin, Abdullah Atılgan ve Hasan Tahsin Gergerli’nin teklifleri kapsamında sunmuş oldukları yeterlik bilgileri tablolarında, “Teklif Vermeye Yetkili Olduğuna İlişkin Bilgiler” bölümünün “imza beyannamesi” satırında, beyanname sahibinin adı-soyadı ve T.C kimlik numarası, noterlik adı, beyannamenin tarihi ve yevmiye numarası olarak üç başlığa yer verildiği, anılan istekliler tarafından yeterlik bilgileri tablosunda istenilen ilgili bilgilere eksiksiz olarak yer verildiği, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli Mehmet Şahin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Abdullah Atılgan’ın, idareye sunmuş oldukları imza beyannameleri ile yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen imza beyannamelerine ait bilgilerin birbirine uyumlu olduğu görüldüğünden başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle