yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi bilgilerinin girilmemesi

Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmi Bilgilerinin Girilmemesi

Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmi Bilgilerinin Girilmemesi Bilgi Eksikliği Kapsamında Değerlendirilemez.

İtirazen Şikayet Dilekçesinde Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmine İlişkin Hangi Yılların Esas Alınacağının Belirtilmediği  İddiası

İtirazen şikâyet dilekçesinde, özel ortakları Genç Yıldız İnşaat Tic. ve San. Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosunun iş hacmini gösteren belgeler bölümünde hangi yılların esas alınacağının belirtilmediği gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu satırın doldurulduktan sonra kaydedilmeyerek sehven boş bırakıldığı, ancak bilanço bilgileri bölümünde yeterlik değerlendirmesine esas alınacak yılın 2019 olarak belirlendiği, 2019 yılı gelir tablosuna EKAP üzerinden idarece ulaşılabileceği, teklifin esasını etkilemeyecek bilgilerin 4734 sayılı Kanun’un 36’ncı maddesi kapsamında tamamlatılabileceği, tekliflerinin sınır değer hesabında dikkate alınmış olmasının da tekliflerinde esası etkileyecek bir aykırılık bulunmadığını gösterdiği, bu çerçevede tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddialarına yer verilmiştir.

Kamu İhale Kurumuna Göre Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmine İlişkine Beyana Yer Verilmemiştir

Kamu İhale Kurumunun itirazen şikayete yaklaşımı şu şekildedir: E- teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalelerde isteklilerin yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlayamadıklarına yönelik değerlendirmenin öncelikle Yeterlik Bilgileri Tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler üzerinden yapılacağı, bu nedenle İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan maddesinde de belirtildiği gibi ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterlerine ilişkin bilgilerin Yeterlik Bilgileri Tablosunda eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart forma uygun şekilde doldurulması gerektiği ve bu husustaki sorumluluğun da isteklilere ait olduğu hususu göz önünde bulundurulduğunda, başvuru sahibi tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu”nun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünde herhangi bir beyana yer verilmediği görüldüğünden, adı geçen isteklinin teklifinin bu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmaktadır.

yeterlik bilgileri tablosunda iş hacmi bilgilerinin girilmemesi

Konuya İlişkin Mevzuat Hükümleri

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

  1. a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
  2. b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgedir.…

(3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

  1. a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin, toplam cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

… gerekir.

(4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.” hükmü,

Anılan Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “…(9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü yer almaktadır.

İdare Mahkemesi Bilanço Bilgilerinde Esas Alınacak Yılların Beyan Edilmiş Olması İş Hacmi Bilgileri İçin de Aynı Yılın Esas Alınarak Değerlendirme Yapılabileceği Kanaatindedir

Ankara 2. İdare Mahkemesi 15.09.2021 tarihli ve E:2021/1385, K:2021/1405 sayılı kararında “Dava dosyasının incelenmesinden, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünce 22.02.2021 tarihinde açık ihale usulüyle “Avrupa Bölgesi 8. Kısım Müteferrik Atıksu, Yağmursuyu Kanalı ve Dere Islahı İnşaatı” ihalesinin gerçekleştirildiği, davacı iş ortaklığının teklifinin, özel ortakları Genç Yıldız İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlilik Bilgileri Tablosunun iş hacmini gösteren belgeler bölümünde herhangi bir beyana yer verilmediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı, davacı iş ortaklığı tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddi üzerine de bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlıkta, 2019 yılı gelir tablosundaki cirosu 34.801.242,03-TL olan özel ortak Genç Yıldız İnşaat Nakliye Elektrik Elektronik Tekstil Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından sunulan Yeterlik Bilgileri Tablosu incelendiğinde; “İş Hacmi Bilgileri” başlıklı bölümde herhangi bir bilgiye yer verilmediği, “Bilanço Bilgileri” başlıklı bölümünde ise yeterlik değerlendirmesine esas alınacak yılların “2019” olarak beyan edildiği görülmektedir. Yukarıda yer alan yönetmelik hükmü gereğince idarelerin gerekli bilgilere EKAP ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfasından sorgulama yaparak ulaşılabileceği göz önüne alındığında, özel ortak Genç Yıldız İnşaat Nakliye Elektrik Elektronik Tekstil Gıda Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosunda “Bilanço Bilgileri” başlıklı bölümde yeterlik değerlendirmesine esas alınacak yılların “2019” olarak beyan edilmiş olması ve ihalenin 22.02.2021 tarihli olması karşısında, “İş Hacmi Bilgileri” için de aynı yılın esas alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna varıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamıştır.” gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay Kararına göre Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmi Bilgilerinin Boş Bırakılması Bilgi Eksikliği Olarak Değerlendirilemez

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 30.11.2021 tarihli ve E:2021/4564, K: 2021/4080 sayılı kararında Özel ortağa ait Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda “İş Hacmi Bilgileri” bölümüne ilişkin olarak isteklinin hiçbir beyanı olmadığı hâlde “Bilanço Bilgileri” bölümünde beyan edilen “Yeterlik Değerlendirmesine Esas Alınan Yıl” bilgisinin “İş Hacmi Bilgileri” için de kabul edilmesine imkân tanınmadığı ve özel ortak tarafından söz konusu bölümde “Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı”na ilişkin hiçbir bilgi girişi yapılmadığı, beyan edilen “Bilanço Bilgileri”ne ilişkin bölümde yer alan bilgilerden hareketle boş bırakılan “İş Hacmi Bilgileri” bölümünde yer alan “Ciro/Fatura Tutarı” bilgisine ilişkin bir çıkarım da yapılamadığı göz önüne alındığında, özel ortağın ihaleye katılabilmek için öngörülen şartları taşımadığı sonucuna varılmaktadır.

Bu itibarla, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının özel ortağı tarafından “İş Hacmi Bilgileri” bölümüne ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda herhangi bir beyanda bulunulmadığı, yeterliğe ilişkin olarak ihale dokümanında aranan şartlardan olan bu hususa ilişkin eksikliğin teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bilgi eksikliği olarak da kabulünün mümkün olmadığı dikkate alındığında, davacı şirketlerin oluşturduğu iş ortaklığının teklifinin değerlendirme dışı bırakılması üzerine yapılan itirazen şikâyet başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık, dava konusu işlemin iptali yönündeki İdare Mahkemesi kararında ise hukukî isabet bulunmamaktadır.

Öte yandan, her ne kadar davacı şirketler tarafından, dava dilekçesince Dairemizin 08/12/2020 tarih ve E:2020/3198, K:2020/3559 sayılı kararı emsal gösterilerek, işbu davaya konu edilen ihaleye ait Yeterlik Bilgileri Tablosu’ndaki söz konusu eksikliğin de anılan kararda belirtildiği üzere “teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olduğu, ihaleyi gerçekleştiren idarece bu eksikliğin tamamlatılması yoluna gidilmesi gerektiği” iddia edilmişse ise de, Dairemizin anılan kararında Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünde esas alınması gereken yıl bilgisinin boş bırakılmasına rağmen ciro tutarının beyan edildiği anlaşıldığından “Yeterlik Bilgileri Tablosu’nun “İş Hacmi Bilgileri” bölümünün “Yeterlik Değerlendirmesinde Esas Alınan Yıllar ve Bu Yıllara Ait Toplam Ciro/Fatura Tutarı” kısmında, “Yeterlik değerlendirmesinde esas alınan yıl/yıllar” bilgisin boş bırakılmasının ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği olarak değerlendirildiği, ancak bakılan davada anılan özel ortak tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda iş hacmine ilişkin olarak hiçbir bilgi girişinde bulunulmadığı görüldüğünden davacı şirketlerin söz konusu iddiasına itibar edilmemiştir.” gerekçesiyle “Mahkeme kararının bozulmasına, davanın reddine” karar verilmiştir. 

 

Sonuç olarak; 

Yeterlik Bilgileri Tablosunda iş hacmini gösteren belgelere ilişkin beyanda bulunulmaması üzerine değerlendirme dışı bırakıldığı şikayete konu edinilmiştir.

Kamu İhale Kurumu Yeterlik Bilgileri Tablosunun eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmesi gerektiği ve İş Hacmi Bilgileri bölümünde herhangi bir beyana yer verilmediği görüldüğünden değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olmadığı görüşüne varmıştır.

İdare Mahkemesi Yeterlik Bilgileri Tablosunda Bilanço Bilgileri başlıklı bölümde hangi yılın beyan edildiği görüldüğünden İş Hacmi Bilgileri için de aynı yılın esas alınarak bir değerlendirme yapılması gerektiği sonucuna vararak Kamu İhale Kurumunun işleminin iptaline karar vermiştir.

Danıştay ise; Yeterlik Bilgileri Tablosunda İş Hacmi Bilgileri bölümüne ilişkin herhangi bir beyanda bulunulmadığı bilgi eksikliği olarak da kabulünün mümkün olmadığı dolayısıyla İdare Mahkemesi kararının iptaline Kamu İhale Kurumu kararının hukuki geçerliğini koruduğu hükmüne varmıştır.

Picture of Av. Tarık Demirel
Av. Tarık Demirel
2003 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. 2011 yılı itibari ile kamu kurum ve kuruluşlarına ve 2014 yılı itibari ile özel şirketlere kamu ihale hukuku ve ihale sözleşmeleri hukuku alanlarında danışmanlık ve avukatlık hizmetleri yürütmektedir. Yapım ve hizmet ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamaları ve şikayetleri özel uzmanlık alanıdır.

Sorumsuzluk Beyanı

Bu makale yalnızca bilgi amaçlı olup yazarın şahsi kanaatini aktarmaktadır, bu makalede bulunan hiçbir bilgi hukuki tavsiye, reklam yada iş geliştirme amacına yönelik değildir. Demirel Hukuk Ofisi işbu makalede sunulan hiçbir bilginin içeriği, güncelliği ya da doğruluğu konusunda bir garanti vermemektedir ve ziyaretçilerin bu internet sitesinde yer alan bilgilere dayanarak gerçekleştirecekleri hiçbir eylemden ötürü sorumluluk kabul etmemektedir.

Profesyonel hukuki danışmanlık veya avukatlık desteğine ihtiyaç duymanız halinde detaylı bilgi için: Bizimle İletişime Geçin!

Yorum Ekle