aşırı düşük

Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen Sözleşme Ve Faturalar – Hazır Yemek Alım İhalesi

Karar No              : 2021/UH.I-190

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/560233 İhale Kayıt Numaralı “Hazır Yemek Alımı” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 30.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Hazır Yemek Alımı” ihalesine ilişkin olarak Canem Yemek Üretim Gıda Hayvancılık Nakliye Taahhüt İnşaat Turizm Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin 10.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 11.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.12.2020 tarih ve 57791 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/2075 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

4) Anılan istekliler tarafından, iş deneyime ilişkin olarak beyan edilen/sunulan fatura tutarlarının sözleşme bedelinden daha düşük olduğu ve fatura sayısının da sözleşmeye göre kesilmesi gereken fatura sayısından daha az olduğu, iş eksilişi yapıldığını gösteren belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması gerekirken iş eksilişi yapıldığını gösteren herhangi bir belgenin sunulmadığı,

Bahse konu sözleşmede toplam bedelin yer almadığı, dolayısıyla sunulan faturaların ilgili sözleşmeye ait olup olmadığının anlaşılamadığı,  söz konusu faturalar ile sözleşmenin uyumlu olmadığı,

İş deneyime ilişkin olarak sadece sözleşmenin ve fatura fotokopilerinin sunulduğu, sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler ile asıl veya onaylı fatura örneklerinin sunulmadığı, sözleşmede yer alan fatura kesim tarihleri ile sunulan faturaların düzenlenme tarihlerinin uyumlu olmadığı, bu nedenle işin sözleşmede belirtilen sürede tamamlanıp tamamlanmadığının anlaşılamayacağı, sözleşme süresi ile fatura süresinin farklı olma nedenini gösterir belge sunulması gerektiği,

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde “…(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyim belgesi düzenlenemeyen hallerde iş deneyimini gösteren diğer belgeler ve bu belgelerde aranacak kriterler” başlıklı 47’nci maddesinde “(1) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan her türlü kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, iş deneyim belgesi düzenlenemez. Bu durumda, bitirilen işlere ilişkin iş deneyiminin belgelendirilmesinde aşağıdaki esaslar uygulanır:

(a) Yurtdışında gerçekleştirilen işler hariç bu madde kapsamında yer alan işlerde; sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak o işe ait sözleşme kapsamında personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgeler, iş deneyimini gösteren belgelerdir. Aday veya istekli, iş deneyimini gösteren bu belgeleri başvuru veya teklifi kapsamında sunar. Bu maddede belirtilen işler için iş deneyim belgesi düzenlenmiş olsa bile, ihale komisyonunca dikkate alınamaz.

(b) Yurt dışında gerçekleştirilen işlerde, o ülkenin resmi kurumları tarafından düzenlenmiş iş deneyimini gösteren belgeler veya sözleşme ve bu sözleşmeye bağlı olarak düzenlenen fatura örnekleri veya fatura örneğinin o ülkenin yetkili makamları tarafından onaylı suretleri ya da fatura dengi belgeler iş deneyimini gösteren belgeler olarak kabul edilir. Bu kapsamda sunulan belgelerin, o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi, sözleşmede; iş sahibinin adı ve soyadı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve iş tanımı, yüklenicinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim ve/veya kabul tarihinin gösterilmesi zorunludur.

(c) Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlara gerçekleştirilen işlere ilişkin iş deneyim tutarının tespitinde, diğer belgelerin de bu tutarı doğrulaması şartıyla işin sözleşmesinde yazılı bedeli aşmamak üzere fiilen yapılan iş tutarı dikkate alınır. Sözleşmede iş artışına ilişkin hüküm bulunması durumunda, ayrıca sözleşme tutarının % 10’unu aşmamak üzere tamamlanan iş tutarı da dikkate alınır.

(ç) Sözleşmenin, iş eksilişi yapılarak sona erdirilmesi durumunda, tarafların işin bu şekilde tamamlandığı hususunda anlaştığını gösterir belgenin iş deneyimini gösteren diğer belgelerle birlikte sunulması zorunludur.

(e) Birim fiyat üzerinden bağıtlanan ve toplam sözleşme tutarı bulunmayan süresi belirli bir sözleşmeye dayalı olarak ve sözleşme süresi içinde gerçekleştirilen işin tutarını gösteren faturalardaki tutarların toplamı, toplam sözleşme tutarı olarak kabul edilir.

…” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25’den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70’ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10’unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30’undan az olmaması gerekir…” düzenlemesi bulunmaktadır. 

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi tarafından yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2017/48898-2119604-1-1” olarak beyan edildiği,

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2015/143295-1433272-1-1” olarak beyan edildiği,

Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi – Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının pilot ortağı Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2019/222983-3388194-1-1” olarak; anılan İş Ortaklığının özel ortağı Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2020/102520-4074851-1-2” olarak beyan edildiği; özel ortak Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “İş Deneyim belgesi Düzenlenemeyen Hallerde İş deneyimini Gösteren Diğer Belgeler(Varsa)” bölümünde sözleşme tarihinin 02.03.2020 olarak belirtildiği, “Sözleşme Tutarı ve Toplam Fatura Tutarı” kısmında ise “597.337,50 TRY (Türk Lirası), 597.337,50 TRY (Türk Lirası)” beyanlarına yer verildiği anlaşıldığından anılan isteklinin beyanlarının uygun olduğu tespit edilmiştir.

Ankara Aşsan Yemekçilik Sanayi Anonim Şirketi tarafından, yeterlik bilgileri tablosunun “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” satırında EKAP tarafından belgeye verilen sayının “2017/272750-2096908-1-1” olarak beyan edildiği görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Eren Tabldot Ticaret Anonim Şirketi ve Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ada Toplu Yemek Gıda Temizlik İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından, EKAP’ta kayıtlı olan iş deneyim belgesine ilişkin bilgilerin beyan edildiği, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasında yer verdiği sözleşme ve faturalara yönelik herhangi bir beyanın bulunmadığı, Assos Yemek Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi – Çavuş Kurumsal Hizmetler Turizm Gıda Yemek Limited Şirketi – Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının özel ortağı Özhak Dağıtım Gıda İnşaat Turizm Temizlik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sözleşmeye ilişkin beyanda bulunulduğu, ancak ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif statüsünde bulunmayan İş Ortaklığının yeterlik bilgileri tablosunda beyan ettiği bilgi ve belgelerin, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 59/A maddesinin onuncu fıkrası kapsamında belgelerin sunuluş şekline uygun olarak sunulması hususunda bir yükümlülüğünün bulunmadığı, dolayısıyla yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen sözleşme ve faturaların başvuru sahibinin 4’üncü iddiası kapsamında yer verilen iddialar bakımından incelenmesinin mümkün olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle