Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilen İş Deneyim Belgesinin EKAP Kaydı Bulunmadığı Gerekçesiyle Teklifin Değerlendirme Dışı Bırakılması

Karar No              : 2021/UY.I-452

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/529383 İhale Kayıt Numaralı “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi” ihalesine ilişkin olarak Suez International’ın 18.12.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.01.2021 tarih ve 256 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 30.12.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/26 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihaleye teklif verildiği, 08.12.2020 tarihli ihale komisyonu kararına göre, sunmuş oldukları yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin EKAP kaydı bulunmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı,

Yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen iş deneyim belgesinin “Bordeaux Métropole” tarafından düzenlendiği, iş deneyim belgesine konu işin sözleşmesinin 01.01.1992 tarihinde yürürlüğe girdiği ve sözleşmeye konu işin süresinin 30 yıl olduğu, bahse konu iş deneyim belgesindeki tutarların 2007-2014 yılları arasında gerçekleştirilen yapım işlerine ait olduğu,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Ek 1’inci maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt zorunluluğunun, 31.08.2010 tarihinden sonra ihale ilanı yapılan işlerin deneyim belgeleri için geçerli olduğu, 31.08.2010 tarihinden önce ihalesi yapılmış iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt edilmesinin zorunlu olmadığına ilişkin Kurul kararlarının bulunduğu,  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesindeki  “eşit muamele” ilkesi gereğince, 31.08.2010 tarihinden önceki iş deneyim belgelerinin EKAP’a kayıt muafiyetinde yerli/yabancı veya yurtiçi/yurtdışı ayrımı yapılmaması gerektiği, aksi halde EKAP’a kayıtlı olmayan ve 31.08.2010 tarihinden önce ihalesi yapılan yurtiçi iş deneyim belgesi sunan bir istekliyle, aynı durumda olan ve fakat yurtdışı iş deneyim belgesi sunan istekli arasında ayrımcılık yapılmış olacağı, sonuç olarak, 1992 tarihli sözleşmeye dayanan iş deneyim belgesinin anılan Yönetmelik maddesi uyarınca EKAP kaydından muaf tutularak değerlendirilmesi gerektiği,

İhaleyi yapan idare tarafından 30.09.2020 tarihinde yapılan, 2020/421544 İKN’li Asya Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi ihalesinde de EKAP kaydı bulunmayan aynı iş deneyim belgesinin kullanıldığı ve tekliflerinin geçerli teklif olarak kabul edildiği, teklif tutarının yaklaşık maliyet üstünde olmasından dolayı tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, dolayısıyla aynı idare tarafından iş deneyim belgesinin EKAP kaydının bulunmayışının mevzuata uygun olarak söz konusu ihalede dikkate alınmadığı, aynı idare tarafından 1 ay arayla yapılan iki ihalenin ilkinde geçerli kabul edilen ve EKAP’a kayıt şartı aranmayan iş deneyim belgesinin ikinci ihalede geçersiz sayılmasının açıklanamayacak bir tutarsızlık yarattığı, bu durumun 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesindeki mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği,

Danıştay Onüçüncü Dairesinin 2017/1542 ve 2017/4153 sayılı iki emsal kararında; iş deneyim belgelerinin EKAP kaydı olmadığı gerekçesiyle geçersiz sayılamayacağı ve ihaleden sonra da EKAP kaydının yapılmasının mümkün olduğuna ilişkin karar verildiği,  EKAP kayıt zorunluluğu olan iş deneyim belgeleri için dahi Danıştay tarafından tanınan kabul hakkının, sözleşme tarihi itibariyle EKAP kayıt şartı bulunmayan kendi iş deneyim belgeleri için göz ardı edilmesinin doğru olmadığı,

İhalenin e-tekliflerin açıldığı ilk oturumunda sunmuş oldukları EKAP kaydı bulunmayan iş deneyim belgesinin kabul edilmemesine yönelik bir karar alınmadığı, ancak daha sonra yayımlanan ihale komisyonu kararında iş deneyim belgelerinin EKAP kaydı olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale komisyonu kararında belirtildiği gibi EKAP kaydı olmadığı gerekçesiyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılıyorsa bu durumun “e-tekliflerin açılması” oturumunda tespit edilmesi gerektiği ve ihale komisyonu kararındaki yaklaşıma göre EKAP kaydı olmayan bir iş deneyim belgesinin ilk oturumda uygun bulunmaması gerektiği, sonuç olarak ihale komisyonu kararı ile “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı”nın birbiri ile uyumsuz olduğu, ihale kararının “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” ile uyumlu olarak düzeltilmesi ve buna göre tekliflerinin geçerli kabul edilerek ihalede düzeltici işlem tesis edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İhale dokümanında tekliflerin elektronik ortamda alınacağının belirtildiği ihalelerde, istekliler tarafından ihale dokümanında yer alan “Yeterlik Bilgileri Tablosu” doldurulmak suretiyle tekliflerin EKAP üzerinden sunulması gerektiği, ihalenin ilk oturumunda ihale komisyonunca ihale saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu EKAP üzerinden duyurulduktan sonra isteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, akabinde ihale komisyonu tarafından gerekli tutanakların EKAP üzerinden düzenleneceği, ancak bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemeyeceği, tekliflerin ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturumun kapatılacağı anlaşılmıştır. İlk oturum kapatıldıktan sonra, ihale komisyonu tarafından belirlenen tarihte teklif değerlendirmesine başlanarak öncelikle ilk oturumda e-teklifi açılamayan veya teklif mektubu ile geçici teminatının uygun olmadığı tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılacağı, akabinde ilk oturumda teklifleri geçerli olarak belirlenen istekliler tarafından Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet siteleri üzerinden sorgulanabilenlerin, sorgulama sonucunda elde edilen belgelerdeki kayıtlı bilgiler esas alınarak değerlendirmeye tabi tutulacağı, belirtilen yöntemle sorgulanamayan bilgi ve belgelere yönelik ilk değerlendirmenin ise Yeterlik Bilgileri Tablosu’nda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yolları olarak düzenlenen şikâyet ve itirazen şikâyet başvurularında; aranması gereken asgari unsurlar ile dilekçe ekinde sunulması zorunlu bilgi ve belgeler sayılmış olup, bu başvuru yollarına ilişkin olarak anılan Kanun’da öngörülen sürelerde etkin bir denetim yapılabilmesi amacıyla eksiklik içermeyen dilekçelerle başvuruda bulunması öngörülmektedir. Buna göre başvuruların şekil unsurlarına ilişkin olarak, aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacaktır.

Kamu ihale mevzuatı uyarınca yapım işleri ihalelerinde idarelerce iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, İdari Şartname’nin yukarıda aktarılan düzenlemelerinden, isteklilerce teklif ettikleri bedelin % 50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş ve/veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerektiği, bu kapsamda başvuru sahibi istekli tarafından asgari sağlanması gereken iş deneyim tutarının (27.875.667,25x%50=) 13.937.833,63 TL olduğu anlaşılmıştır.

İdari Şartname’nin 2’nci maddesinde ihale konusu işin adının “Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi” olarak tanımlandığı, anılan maddenin (e) bendindeki düzenlemelere göre iş kapsamında; Avrupa bölgesinde içmesuyu temin ve dağıtım sistemlerinde su kayıplarını azaltmak, etkin ve verimli işletmek için; hidrolik model hizmetleri ile izole alt bölgelerinin (DMA) oluşturulması, DMA’lar için inşaat, elektromekanik, ölçüm ve kontrol sistemi altyapısının tesis edilmesi, bu tesislere ait merkezi izleme ve yönetim sisteminin kurulması amacıyla 2000 km içmesuyu hattı üzerinde hidrolik model oluşturulması, 76 adet çelik oda inşaatı, 77 adet DMA (izole alt bölge) oluşturulması, montajı yapılacak 82 adet debimetrenin SCADA merkeziyle haberleşmelerinin sağlanması ve debimetre, iğneli vana, basınç kırıcı vana, sürgülü ve kelebek vana konulması işlerinin düzenlendiği, anılan Şartname’nin benzer iş tanımının yapıldığı 7.6’ncı maddesinde, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan E-II grubu işlerin (Scada Teknolojisi (İzleme, Kontrol ve Veri Toplama) İşleri ) benzer iş olarak tanımlandığı görülmüştür.

Başvuru sahibi Suez International tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosunda iş deneyimini tevsik etmek üzere “EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi” bölümünün doldurularak beyan edildiği, söz konusu bölümde; “Belgenin Niteliği” kısmında “Yüklenici İş Bitirme” beyanının,  “İşin Adı, Tanımı, (Varsa) İhale Kayıt Numarası ve Sözleşme Kapsamında Yapılan İşler” kısmında “Bordeaux Métropole, Su temini ve şebeke yönetimi, SCADA sistemi kurulması, DMA kurulması ve su şebekesi kayıp kaçak yönetimi” beyanının, “Belgenin Düzenlenme Tarihi / Sözleşme Tarihi / İşin Kabul Tarihi” kısmında “26.08.2020, 01.01.2007, 31.12.2014” beyanının, “Belge Tutarı ve Benzer İş Tutarı” kısmında “226.190.000,00 EUR (Avro), 10.190.000,00 EUR (Avro)” beyanının bulunduğu görülmüştür. Yeterlik bilgileri tablosunda düzenlenme tarihi 26.08.2020, sözleşme tarihi 01.01.2007, kabul tarihi 31.12.2014 olarak beyan edilen ve EKAP’ta kayıtlı olmayan söz konusu iş deneyim belgesinin yurt dışında gerçekleştirilen işe ait olduğu anlaşılmıştır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinin (5) numaralı bendinde, ilanı veya duyurusu 01.10.2018 tarihinden sonra yapılan ihalelerde yerli veya yabancı gerçek/tüzel kişilerin yurt dışında gerçekleştirdikleri işlere ilişkin iş bitirme belgelerinin EKAP’a kayıt edilmedikçe iş deneyimini tevsik için kullanılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla yurtdışında gerçekleştirilen bahse konu işe ilişkin iş deneyim belgesinin başvuru konusu ihalenin ilan tarihi (16.10.2020) itibariyle EKAP’a kayıtlı olması gerektiği ve EKAP’a kayıt edilmediği takdirde ilanı 01.10.2018 tarihinden sonraki ihalelerde iş deneyiminin tevsiki için kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

Yapılan incelemede başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yurtdışı iş deneyim belgesinin ihale ilan tarihi itibariyle (16.10.2020)  EKAP’ta kayıtlı olmadığı anlaşıldığından Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenmesi” başlıklı Ek 1’inci maddesinin (5) numaralı bendi uyarınca idare tarafından başvuru sahibi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmamış olup, başvuru sahibi isteklinin bu hususla ilgili iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Başvuruya konu ihalenin “2020/529383 İhale Kayıt Numaralı Avrupa Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi” ihalesi olduğu,  ancak başvuru sahibi isteklinin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde, başvuruya konu ihale dışında idare tarafından gerçekleştirilen “2020/421544 İhale Kayıt Numaralı Asya Bölgesi Kayıp-Kaçak ve Basınç Yönetimi Projesi” ihalesine ilişkin sürecin aktarıldığı görülmekle birlikte, başvuru sahibi istekli tarafından birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulamayacağı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin bu hususa ilişkin söz konusu iddiasının inceleme kabiliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

İhale komisyonu tarafından ihalenin ilk oturumunda isteklilerin teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığının kontrol edileceği, ancak bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemeyeceği, ilk oturum kapatıldıktan sonra, ihale komisyonu tarafından belirlenen tarihte teklif değerlendirmesine başlanacağı, bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan tekliflerin değerlendirme dışı bırakılacağı anlaşıldığından, başvuru sahibi istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen yurtdışı iş deneyim belgesinin ihale tarihi itibariyle EKAP’ta kayıtlı olmadığının tespiti ile bu gerekçeyle anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması işleminin ihalenin ilk oturumunda yapılmamasında ihale mevzuatına aykırılık bulunmadığından başvuru sahibi isteklinin bu hususla ilgili söz konusu iddiasının da yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle