Karar No              : 2021/UY.II-1581

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/177038 İhale Kayıt Numaralı “Gaziantep Karkamış Arazi Toplulaştırma ve Tigh Tamamlama” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri 20. Bölge Müdürlüğü tarafından 28.04.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Gaziantep Karkamış Arazi Toplulaştırma ve Tigh Tamamlama” ihalesine ilişkin olarak Beryar İnşaat San. ve Tic. A.Ş. – Msm Altyapı İnş. Enerji Pet. Mad. Gıda San. Tic. Ltd. Şti. A.Ş. İş Ortaklığı’nın 09.07.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.07.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 26.07.2021 tarih ve 33346 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 26.07.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2021/1257 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Teminatlar” başlıklı 56’ncı maddesinde “(1) İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde üçünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

(2) İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır.

(3) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(4) Teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlara uygun olması zorunludur. Standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez. İstekli tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesi yeterlidir.

(5) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren otuz günden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

(9) Gerekli görüldüğünde, teminat mektuplarının teyidi idarelerce, ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya şubesinden ya da ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veyahut yetkilendirilmiş merkezi kuruluşların internet sayfaları üzerinden yapılabilir. Resmi yazışma yoluyla yapılan teyitlerde, bankanın veya sigorta şirketinin en az iki yetkilisinin imzasının bulunması gerekir.

…” hükmü,

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale”  başlıklı “60/A” maddesinde “…(6) Geçici teminat mektupları Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınır ve mektuba ilişkin ayırt edici numara yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir. Bu maddeye uygun olarak alınmayan geçici teminat mektupları geçerli kabul edilmez. Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgiler de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtilir.

…” hükmü,

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “Geçici teminatlar” başlıklı 21’inci maddesinde “(1) Kanunun 34 üncü maddesindeki değerler teminat olarak kabul edilir.

(2) Geçici teminat mektupları Kurumla “EKAP Üzerinden Online Bilgi Alışverişine Yönelik İşbirliği Yapılmasına Dair Protokol” imzalamış olan kuruluşlardan alınır. İlgilinin talebi halinde, kuruluş tarafından Ek-1’de yer alan “Geçici Teminat Mektubu Bilgileri Formu” düzenlenerek kendisine verilir. Geçici teminat mektupları, elektronik imza kullanılmak suretiyle elektronik veya ıslak imza kullanılmak suretiyle fiziki ortamda düzenlenebilir. Ancak düzenlenen geçici teminat mektubuna kuruluş tarafından ayırt edici bir numara verilerek mektuba ilişkin bilgilerin EKAP’a aktarılması ve verilen ayırt edici numaranın istekli tarafından e-teklif kapsamında EKAP üzerinden gönderilmesi gerekir. Geçici teminat mektuplarına ilişkin bilgilerin, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezi takas kuruluşu olarak faaliyet gösteren kuruluşlar dâhil yetkilendirilmiş merkezi bir kuruluş tarafından EKAP’a aktarılması durumunda da düzenlenen mektupların bu fıkraya uygun olarak alındığı kabul edilir.

(3) Geçici teminat mektubu dışındaki teminatların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin belgeler bilgisayarda taratılarak, istekli tarafından EKAP üzerinden e-teklif kapsamında gönderilir.” hükmü yer almaktadır.

İdari Şartname’nin “Geçici teminat” başlıklı 26’ncı maddesinde, “26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 23.11.2021 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

26.4. Geçici teminatı ihalede istenilen katılma şartlarını sağlamayan teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

26.5. Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması zorunludur. Bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanunun 17 nci maddesi uyarınca işlem yapılır.” düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat düzenlemelerinden ihalelerde teklif bedelinin %3’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınacağı,  teminat mektuplarının kapsam ve şeklinin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan standart formlara uygun olması gerektiği, standart formlara uygun olarak düzenlenmemiş teminat mektuplarının geçerli kabul edilmeyeceği, ancak istekliler tarafından sunulacak geçici teminatın Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınması durumunda, mektuba kuruluş tarafından verilen ayırt edici numaranın sunulmayacak belgeler tablosunda belirtilmesinin yeterli olduğu, Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında idarenin talebi üzerine sunulması gerektiği, bu zorunluluğa uymayanlar hakkında Kanun’un 17’nci maddesi uyarınca işlem yapılacağı, diğer taraftan ilanı ve duyurusu 08.06.2021 tarihinden sonra yapılacak olan ihalelerde Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin 21’inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektuplarının geçerli kabul edilemeyeceği, geçici teminat mektubu dışındaki teminatların ise saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırıldığına ilişkin bilgilerin de aynı şekilde yeterlik bilgileri tablosunun ilgili bölümünde belirtileceği anlaşılmaktadır.

İhale üzerinde bırakılan A.Z.M. Har. Jeo. İnş. Tur. Med. Gıda San. ve Tic. A.Ş.ye ait yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, söz konusu tablonun “Teminata ilişkin bilgiler” sütununun “Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olarak alınmayan geçici teminat mektubu” kısmının doldurulduğu, bu kapsamda “Düzenleyen kuruluşun adı, düzenleme tarihi, son geçerlik tarihi, tutarı, mektubun sayısı” bölümünün “Ziraat Katılım Bankası A.Ş, 27.04.2021, 15.12.2021, 1.100,000,00 TL, 37-B1-1913” olarak beyan edildiği tespit edilmiştir.

İdareye gönderilen 30.07.2021 tarihli ve 13083 sayılı Kurum yazısı ile ihale işlem dosyasındaki bütün bilgi ve belgeler talep edilmiş, idarenin 10.08.2021 tarihli E-14461970-622.03-1462433 sayılı yazısı ile anılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsiken sunulan geçici teminat mektubunun aslı gönderilmiştir.

Başvuru sahibi isteklinin ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan geçici teminat mektubuna yönelik iddialarına ilişkin inceleme idarece gönderilen asıl evrak üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Bu çerçevede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsiken sunulan belgeler kapsamında Ziraat Katılım Bankası A.Ş Balgat Şubesi tarafından A.Z.M. Har. Jeo. İnş. Tur. Med. Gıda San. ve Tic. A.Ş adına standart forma uygun olarak düzenlenen 1.100.000,00 TL tutarında ve 15.12.2021 tarihine kadar geçerli ve 37-B1-1913 referans numaralı geçici teminat mektubunun aslının (ıslak imzalı) sunulduğu, ayrıca söz konusu geçici teminat mektubunun bankanın 2 yetkilisi tarafından imzalandığı tespit edilmiştir.

Bu çerçevede yapılan değerlendirmede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsiken sunulan belgeler kapsamında Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Balgat Şubesi tarafından A.Z.M. Har. Jeo. İnş. Tur. Med. Gıda San. ve Tic. A.Ş adına standart forma uygun olarak düzenlenen 1.100.000,00 TL tutarında ve 15.12.2021 tarihine kadar geçerli teminat mektubunun aslının sunulduğu, ihale üzerinde bırakılan istekliye ait teklif tutarı da dikkate alındığında söz konusu teminat mektubunun tutarının anılan istekli tarafından teklif edilen tutarının %3’ünü karşıladığı (1.081.627,96 TL) ve geçerlik süresinin de yeterli olduğu, ayrıca yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler ile fiziken sunulan geçici teminat mektubu arasında bir uyumsuzluk bulunmadığı anlaşılmış olup başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

Yorum Ekle