Yılı          2018

Dairesi  6

Karar No              706

İlam No                46

Tutanak Tarihi   17.12.2019

Kararın Konusu İhale Mevzuatı ile İlgili Kararlar

Yeni Birim Fiyat

Dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerin incelenmesi sonucunda;

……………. İl Özel İdaresi tarafından sözleşmesi imzalanarak ………… yılında ……………. Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçici kabulü yapılan ……………. Ltd. Şti. yüklenimindeki “……………… Onarımı ve Restorasyonu İşi”nde;

A) ………….. pozunun analizindeki girdilerden “01.V03 Mütehassıs Usta”, “04.V39 Eldiven”, “04.V40 Fırça” ve “04.403 Mermer tozu (beyaz)” rayiçlerinin yeni birim fiyatının tespitinde, mevzuat ve sözleşme hükümlerine göre yüklenicinin teklif ekinde verdiği rayiçlerin kullanılması gerekirken, Vakıflar Genel Müdürlüğü birim fiyat kitabında yer alan rayiçlerin kullanılması sonucu kamu zararına neden olunduğu iddiası ile ilgili olarak;

Sözleşme eki Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatının tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde;

“… Yeni birim fiyatın tespitinde iş kalemi veya iş grubunun niteliğine göre aşağıdaki analizlerden biri kullanılır:

a) Yüklenicinin birim fiyatların tespitinde kullanarak teklifinin ekinde idareye verdiği ve yeni iş kalemi ile benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizlerle kıyaslanarak bulunacak analizler.

b) İdarede veya diğer idarelerde mevcut olan ve yeni iş kalemine benzerlik gösteren iş kalemlerine ait analizler.

c) Yeni iş kaleminin yapılması sırasında tutulacak puantajla tespit edilecek malzeme miktarları ile işçi ve makinelerin çalışma saatleri esas alınarak oluşturulacak analizler.

İşin niteliğine uygun olarak yukarıdaki analizlere, kaynakların verimli kullanılması gözetilerek aşağıdaki rayiçlerden biri uygulanır.

1) Yüklenicinin teklifinin ekinde idareye verdiği teklif rayiçler.

2) İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler.

3) İdarenin veya diğer idarelerin sözleşmeye bağladığı benzer uygulama işlerinde ortaya çıkan fiyatlar

4) İdarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçleri.

….”

denilmek suretiyle yeni birim fiyatların nasıl oluşturulacağı hususu hüküm altına alınmıştır.

Sözleşmenin “Diğer hususlar” başlıklı 34’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında ise;

“34.4. İşin uygulaması aşamasında teklif birim fiyatlarda yeni fiyat düzenlenmesi aşağıdaki hususlar doğrultusunda yapılacaktır;

34.4.1-Teklifinin Ekinde Analizler Verilmiş İse:

a)- Bu durumda yeni yapılacak pozun rayiçlerinin tamamı, yüklenicinin teklifinin ekinde vermiş olduğu dosyada ki analizlerin içerisinde ki rayiçlerde bulunmuyor ise bayındırlıktan veya diğer idarelerden rayiçleri almak kaydıyla yada ticaret odası onaylı faturadan fiyat alınarak yüklenicinin vermiş olduğu teklifin, ihalesi yapılan işin idarece hazırlanan yaklaşık maliyete olan oranının düşülmesi ile yeni rayiçler oluşturulacak, oluşturulan bu yeni poz içerisindeki işçilikler de yüklenicinin teklifinde var ise bunlar kullanılır yok ise bayındırlıktan veya diğer idarelerden yada puantaj ile belirlenerek oluşturulan işçiliklere yüklenicinin vermiş olduğu teklifin, ihalesi yapılan işin idarece hazırlanan yaklaşık maliyete olan oranının düşülmesi sonucu ortaya çıkan fiyatların toplamına %25 müteahhit karı ve genel giderler verilerek yeni fiyat belirlenecektir.

b)-Yeni yapılacak pozun rayiçlerinin bir kısmı yüklenicinin teklifinin ekinde vermiş olduğu dosyada ki analizlerin içerisinde ki rayiçlerde bulunuyor bir kısmı da bayındırlıktan veya diğer idarelerden rayiçleri almak kaydıyla yada ticaret odası onaylı faturadan fiyat alınarak oluşturuluyorsa (yani karma bir durum var ise) teklifinin ekinde vermiş olduğu rayiçleri aynen alır, bayındırlıktan veya diğer idarelerden rayiçleri almak kaydıyla yada ticaret odası onaylı faturadan fiyat alınarak oluşturulan rayiçlere yüklenicinin vermiş olduğu teklifin, ihalesi yapılan işin idarece hazırlanan yaklaşık maliyete olan oranının düşülmesi sonucu oluşturulan rayiçlerle yapılan poza %25 müteahhit karı ilave edilerek yeni poz oluşturulur.

B maddesindeki fiyat oluşturulurken işçilikler içinde aynı uygulama yapılır.(işçilik yüklenicinin teklifinde var ise bunlar kullanılır yok ise bayındırlıktan veya diğer idarelerden yada puantaj ile belirlenerek oluşturulan işçiliklere yüklenicinin vermiş olduğu teklifin, ihalesi yapılan işin idarece hazırlanan yaklaşık maliyete olan oranının düşülmesi sonucu işçilikler belirlendikten sonra %25 müteahhit karı ve genel giderler eklenerek yeni fiyat analizi yapılır.

c)- Yeni yapılacak pozun rayiçlerinin tamamı yüklenicinin teklifinin ekinde vermiş olduğu dosyada ki analizlerin içerisinde ki rayiçlerde bulunuyor ise yüklenicinin teklifinin ekinde vermiş analizleri oluşturma şartları değerlendirilerek bulunan müteahhit karı ve genel giderler ilave edilerek yeni poz oluşturulur.

Yeni fiyat oluşturulurken işçilikler içinde aynı uygulama yapılır.(işçilik yüklenicinin teklifinde var ise bunlar kullanılır yok ise bayındırlıktan veya diğer idarelerden yada puantaj ile belirlenerek oluşturulan işçiliklere yüklenicinin vermiş olduğu teklifin, ihalesi yapılan işin idarece hazırlanan yaklaşık maliyete olan oranının düşülmesi sonucu işçilikler belirlendikten sonra yüklenicinin teklifinin ekinde vermiş analizleri oluşturma şartları değerlendirilerek bulunan müteahhit karı ve genel giderler ilave edilerek yeni poz oluşturulur.

(c) Maddesinde Bahsedilen Yüklenicinin Teklifinin Ekinde Vermiş Olduğu Analizleri Oluşturma Şartları;

1-Her işi kendi gurubunda değerlendirmek kaydı ile (İnşaat, Tesisat, Elektrik) Müteahhit karı farklı farklı ise bunlardan en düşüğü ile en yükseğinin aritmetik ortalaması kullanılır.

2-Her işi kendi gurubunda değerlendirmek kaydı ile (İnşaat, Tesisat, Elektrik) Müteahhit karı sabit ise bu oranı kullanarak yeni poz kullanılır.

3-Müteahhit karı %25 den fazla gösterilmiş olabilir. Bu durumda maximum %25 alınarak hesap yapılır.

d)Yüklenici Birim Fiyat Kitabında bulunan pozlara ait vermiş olduğu analizlerde miktarları düşürüp rayiç fiyatlarını artırmak suretiyle pozlarını oluşturmuş olabilir. Bu durumda bu pozlara ait imalatlarını vermiş olduğu teklif fiyattan alır. Ancak yeni fiyat analizi yaparken miktarları değiştirilmiş olan bu analizler yerine bayındırlık veya diğer idarelerden ya da Ticaret Odası onayı yapılan rayiçlerden yüklenicinin vermiş olduğu teklifin, ihalesi yapılan işin idarece hazırlanan yaklaşık maliyete olan oranı düşülerek oluşturulur.

34.4.2-Teklifinin Ekinde Analizler Verilmemiş İse;

Yeni oluşturulacak tüm fiyatlar ((tenzilat oranı=(sözleşme bedeli/yaklaşık maliyet)) tenzilat oranı ile çarpılarak bulunur.

Genel Not: Yeni Oluşturulacak Pozlar İçin Kullanılacak Olan Rayiçler Uygulama Yılına Göre Belirlenir.

34.5. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren 1 adet binek otomobili iş programına uygun olarak iş yerinde bulunduracaktır.”

hükümleri yer almaktadır.

Dosya kapsamının tetkikinden, 13………… tarihinde ihalesi yapılan işin süresinin …………. gün olduğu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 10’uncu maddesi gereğince idareden kaynaklı mücbir sebeplerden dolayı yükleniciye toplam ………. gün süre uzatımı verildiği, ……………. tarihinde …………….’da meydana gelen dolu yağışında ……………. Müzesindeki camların bir kısmının kırılması nedeniyle kırılan camlarla ilgili imalatların yapılabilmesi amacıyla …………. tarihinde iş artışına gidildiği ve bu imalatlarla ilgili ……………… pozu oluşturularak yeni birim fiyat analizinin uygulama yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü rayiçlerinden alındığı görülmüştür.

Yukarıda yer alan Sözleşmenin 34’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasının 1’inci bendinde yeni birim fiyatın tespitinde rayiçlerin yüklenici ekinde verildiği durumlarda yüklenici teklifinin kullanılacağı; 34.4.2’nci bendinde bu rayiçlerin teklif ekinde verilmediği durumlarda ise yeni oluşturulacak tüm fiyatların tenzilat oranı ile çarpılarak tespit edileceği belirtilmiş ve bu bentlerin devamında ise maddenin tümüne şamil olmak üzere “Genel Not: Yeni oluşturulacak pozlar için kullanılacak olan rayiçler uygulama yılına göre belirlenir.” ifadesi ile yeni oluşturulacak tüm pozlar için kullanılacak olan rayiçlerin uygulama yılına göre belirleneceği hususu hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlerin yorumlanması noktasında yeni birim fiyatın tespiti ile ilgili olarak sözleşmenin uygulanması aşamasında bir çelişki gündeme gelebileceği düşünülebilse de, sözleşmenin İdare ve Yüklenici arasında bu şekilde düzenlenmesinin, anılan Sözleşmenin 34.4.1 ve 34.4.2’nci bentlerinde belirtilen hükümler ile “Genel Not”un ihtiva ettiği hüküm arasında yeni birim fiyatın belirlenmesi noktasında bir tercih/esneklik sunulması amacını taşıdığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, …………….. Onarımı ve Restorasyonu İşinde yeni oluşturulan ……………pozunun uygulama yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü rayiçlerine göre belirlenmesinin gerek Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin 22’nci maddesinde yer alan “İdarede veya diğer idarelerde mevcut rayiçler” hükmüne gerekse anılan Sözleşmenin 34’üncü maddesinde yer alan “Genel Not: Yeni oluşturulacak pozlar için kullanılacak olan rayiçler uygulama yılına göre belirlenir.” şeklindeki hükme uygun olduğu değerlendirildiğinden, YFZ.38 pozunun yeni birim fiyat analizindeki girdilerden “01.V03 Mütehassıs Usta”, “04.V39 Eldiven”, “04.V40 Fırça” ve “04.403 Mermer tozu (beyaz)” rayiçlerinin yeni birim fiyatının, Vakıflar Genel Müdürlüğü birim fiyat kitabında yer alan rayiçlerin esas alınarak belirlenmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, anılan Sözleşmede yüklenici teklifinde yer alan rayiçlerin kullanılmadığı durumlarda yeni oluşturulacak tüm fiyatların “sözleşme bedeli/yaklaşık maliyet” hesabıyla bulunacak tenzilat oranı ile çarpılarak hesaplanacağı belirtilmektedir. Dolayısıyla, Sözleşmede yer alan bu hüküm nedeniyle yeni birim fiyat analizlerinde birim fiyatın yapıldığı yıl kurum rayiçlerine tenzilat oranının uygulanması gerekmektedir. Ancak, somut olayda yapılan yeni birim fiyat analizlerinde “01.V03 Mütehassıs Usta”, “04.V39 Eldiven”, “04.V40 Fırça” ve “04.403 Mermer tozu (beyaz)” rayiçlerine anılan tenzilat oranının uygulanmadığı görülmüştür.

B) ………….. iş kalemini oluşturan girdilerden “Özel Üretim 3MM+3MM Özellikli Lamine Cam” rayicinin piyasa rayicinden daha yüksek belirlendiği görülmüştür.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun “Kamu Zararı” başlıklı 71’inci maddesinde;

“Kamu zararı; kamu görevlilerinin kasıt, kusur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem veya eylemleri sonucunda kamu kaynağında artışa engel veya eksilmeye neden olunmasıdır.

Kamu zararının belirlenmesinde;

a) İş, mal veya hizmet karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılması,

b) Mal alınmadan, iş veya hizmet yaptırılmadan ödeme yapılması,

c) Transfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödemede bulunulması,

d) İş, mal veya hizmetin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınması veya yaptırılması,

e) İdare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlemlerinin mevzuata uygun bir şekilde yapılmaması,

f) (Mülga: 22/12/2005-5436/10 md.)

g) Mevzuatında öngörülmediği halde ödeme yapılması,

Esas alınır.

Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda tespit edilen kamu zararı, zararın oluştuğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre hesaplanacak faiziyle birlikte ilgililerden tahsil edilir.

Alınmamış para, mal ve değerleri alınmış; sağlanmamış hizmetleri sağlanmış; yapılmamış inşaat, onarım ve üretimi yapılmış veya bitmiş gibi gösteren gerçek dışı belge düzenlemek suretiyle kamu kaynağında bir artışa engel veya bir eksilmeye neden olanlar ile bu gibi kanıtlayıcı belgeleri bilerek düzenlemiş, imzalamış veya onaylamış bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunların bu fiillere ilişkin hükümleri uygulanır. Ayrıca, bu fiilleri işleyenlere her türlü aylık, ödenek, zam, tazminat dahil yapılan bir aylık net ödemelerin iki katı tutarına kadar para cezası verilir.” denilmek suretiyle kamu zararının belirlenmesinde bir işin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla yaptırılması hususunun diğer şartlarla birlikte esas alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Uygulama İşleri Genel Şartnamesinin “Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Birim Fiyatının Tespiti” başlıklı 22’nci maddesinde; sözleşmede bulunmayan işlerin birim fiyatlarının belirlenmesinde idarece kabul edilmek şartı ile uygulama ayına ait Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca onaylanmış yerel rayiçlerin uygulanacağı belirtilmektedir. Ticaret ve sanayi odalarının onayında ise Oda Muamelat Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilmesi gerekmektedir.

12.09.2005 tarih 25934 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Oda Muamelat Yönetmeliğinin “Faturaların Rayice Uygunluğunun Onayı” başlıklı 38’inci maddesinde;

“Faturaların rayice uygunluğunun onayı; faturaya konu mal veya hizmetle iştigal eden en az üç işletmeden belgelendirilmek suretiyle alınacak fiyatların ortalaması veya alınan fiyatlardan birbirine en yakın olanlar dikkate alınarak yapılır. Bu sayıda işletmenin bulunmaması halinde, ilgili meslek komitesinin görüşü veya gerekli durumlarda meclis tarafından onaylanan eksper listeleri arasından yönetim kurulu kararı ile görevlendirilecek eksper heyetinin raporu üzerine işlem yapılır. Ancak, özel imalata ilişkin faturaların, görevlendirilecek eksper heyeti tarafından düzenlenecek rapora göre onaylanması zorunludur. Onay işlemi, fatura asılları üzerine yapılır.

Rayice uygunluğu istenen fatura, özel imalatı gerektiren bir iş için düzenlenmişse yapılan işin numunesinin faturaya eklenmesi, bu mümkün olmadığı takdirde yapılan işin teknik özelliklerini gösterir açıklama, resim ve benzeri belgelerin faturaya eklenmesi zorunludur.

Proforma faturalar ile birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalar alım satım akdi hukuken gerçekleşmediğinden onaylanmaz. Ancak, birim fiyatı belirlemek için düzenlenen faturalarda işin tamamının belirtilmesi halinde bu faturaların onaylanması mümkündür. Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.

Faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise, bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca, bu odalarca yapılamaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Dosya kapsamının tetkikinden; “…………….. Onarımı ve Restorasyonu İşi”ndeki ………………. iş kalemini oluşturan girdilerden “Özel Üretim 3MM+3MM Özellikli Lamine Cam” rayicinin belirlenmesinde ilk aşamada ………….. tarih ve ………….. sayılı yazı ile 1 adet “30×30 cm reflekte cam”a ait ……….. TL+KDV tutarındaki ………….. seri no’lu faturanın ……………. Ticaret Odasına gönderildiği, ……………. Ticaret Odasının Belediyeye verdiği cevapta bahsi geçen Oda Muamelat Yönetmeliği’nin “Ayrıca, sadece montaj, işçilik veya nakliye bedeli için düzenlenen faturalar ile malzeme fiyatı, işçilik, nakliye ve montaj bedeli dahil olarak düzenlenen faturalar, fiyat tespiti usullerinin uygulanmasına imkan vermediğinden onaylanmaz.” hükmüne istinaden faturanın onaylanmayacağının belirtildiği, bunun üzerine İdarece de bu ürünün ticaret odası onayına uygun olmadığı değerlendirilerek reflekte cam seçeneğinden vazgeçildiği ve ………… tarihinde ……………. Ticaret Odasına, …………..’dan temin edilen ve farklı bir ürün olan “3+3 lamine cam” faturasının …………… tarih ve …………… sayılı yazı ile gönderildiği ve bu faturanın ……………. tarihinde ……………… Ticaret Odasınca onaylandığı anlaşılmıştır. Dolayısıyla, Oda Muamelat Yönetmeliği’nin 38’inci maddesinde belirtilen; “Faturaların tasdiki, satış yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer odası veya şubesi tarafından yapılır. Projeye müstenit özel imalatlara ilişkin fatura tasdikleri ise bu maddede belirtilen usul ve esaslara göre satışı yapan ve faturayı düzenleyen satıcının bulunduğu yer sanayi odasınca veya ticaret ve sanayi odasınca, bu odalarca yapılamaması ve bu hususun tevsik edilmesi durumunda ise en yakın sanayi odası veya ticaret ve sanayi odasınca yapılır.” hükmü uyarınca …………. yılında …………..’dan temin edilen “3+3 lamine cam”ın satıcının bulunduğu yer olan ………….. Ticaret Odasınca tasdik edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamaktadır.

Bununla birlikte, yapılan incelemede, ……….. yılı için ………. Ticaret Odası …………… TL/m2+KDV olarak rayiç belirlerken, ……………. Ticaret Odası ………….. TL/m2+KDV TL fiyat belirlediği, her iki odanın da verdiği cevabi yazıda ölçü birimi olarak adet değil m2 alındığı görüldüğünden, adet olarak ödeme yapılan imalat için metrekare ölçü biriminin alınması, diğer bir ifadeyle İdare tarafından alınan faturada adet olarak belirlenen …………. TL’nin m2 birim değeri üzerinden değerlendirilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, 1 m2’lik alan içinde 30cmx30cm cam zayiatıyla birlikte 9 adet cam olması gerektiğinden, bu imalatın ………. yılındaki gerçek adet fiyatı, ………….. Ticaret Odasınca onaylanan ve ilgili işte kullanılan KDV hariç …………. TL’lik fatura olan metrekare birim fiyatının 9’a bölünmesi sonucunda ulaşılan ……….. TL’dir. Bu fiyata sözleşme gereği %10,5 ihale tenzilatı uygulandığında ise camın adet fiyatı ………… TL olmaktadır.

Diğer taraftan, savunma ekinde sunulan belgelerin incelenmesi sonucu, söz konusu 3mm+3mm lamine camın sabit bir m2 ya da 30cmx30cm gibi standart bir ölçüde olmadığı, bu minvalde toplam 4034 adet lamine camın, 3140 adedinin tamamen birbirinden farklı boyutlarda, 894 adedinin ise 33cmx25cm, 40cmx40cm ve 50cmx50cm ölçülerinde olmak üzere 3 farklı boyutta olduğu görülmüştür. Bu sebeple, yeni birim fiyata konu camların kesimi için ………… pozuna 2,5 saat 01.V03 poz numarası ile Mütehassıs Usta (Özel Ölçüde Kesim İşçiliği) eklenerek ………… TL tenzilatlı birim fiyat üzerinden aşağıdaki tabloda ayrıntısı belirtildiği üzere yükleniciye toplam …………. TL ödendiği anlaşılmıştır. Dolayısıyla, ………… yeni birim fiyat pozuna ilişkin toplam kamu zararı tutarı hesap edilirken yükleniciye yapılan bu 2,5 saat özel kesim işçiliği de dikkate alınması ve toplam kamu zararı tutarından söz konusu ………… TL’nin düşülmesi gerekmektedir.

Açıklanan gerekçelerle, (A) ve (B) bentleri ile ilgili olarak; ………. pozu için kullanılan …….. yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü rayiçlerinden “01.V03 Mütehassıs Usta”, “04.V39 Eldiven”, “04.V40 Fırça” ve “04.403 Mermer tozu (beyaz)” rayiçlerine sözleşme gereği uygulanması gereken %10,5 oranındaki ihale tenzilatının uygulanmaması ve “3+3 lamine cam”ın ölçü biriminin hatalı alınması sonucu toplam ……….. TL kamu zararına neden olunmuştur. Bununla birlikte, savunma ekinde sunulan belgelerden kamu zararı tutarı ……….. TL ile ilgili olarak …………… tarih ve ………….. yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile toplam ………….. TL tahsilat bildirildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, sorgu konusu ………………. TL’nin;

Mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ……………. TL’si ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına,

Geriye kalan ve kamu zararı olduğu anlaşılan …………. TL’sinin …………… tarih ve …………… yevmiye numaralı muhasebe işlem fişiyle Ahizi ……………. Ltd. Şti’den mahsup yoluyla tahsil edildiği anlaşıldığından, bu tutar için ilişilecek husus kalmadığına,

……………. tarih ve ………… yevmiye numaralı muhasebe işlem fişi ile yersiz tahsil edildiği anlaşılan ……………. TL’nin ise Belediyece Ahizi ……………. Ltd. Şti’ye iadesine,

6085 sayılı Kanun’un 55’inci maddesi uyarınca İlamın tebliğ tarihinden itibaren altmış gün içerisinde Sayıştay Temyiz Kurulu nezdinde temyiz yolu açık olmak üzere oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle