Karar No              : 2020/MK-108

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2019/231508 İhale Kayıt Numaralı “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası ) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı Ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

KARAR:

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan 2019/170651 İhale Kayıt Numaralı  “Kemalpaşa Ayr- Salihli-Uşak-Devlet Yolu (Km:11+500 – 215+000 Arası) Muhtelif Kesimlerde Bsk Kaplama Onarımı ve Takviye Tabakası Yapılması İşi” ihalesine ilişkin olarak YG Yol Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş. – Yüngül İnş. San. ve Tic. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuş ve Kurulca alınan 26.12.2019 tarih ve 2019/UY.II-1700 sayılı karar ile; “Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine”  karar verilmiştir.

MSK Müh. Taah. A.Ş. – Çekim İnş. Bet. A.Ş. İş Ortaklığı tarafından anılan Kurul kararının iptali istemiyle açılan davada Ankara 5. İdare Mahkemesi 11.03.2020 tarih ve E:2020/212, K:2020/522 sayılı kararı ile “…Uyuşmazlığa konu ihalede, davacı şirketler is ortaklığı tarafından asfalt kazıma makinesi (400 HP gücünde max 2.05 m freze genişliğinde, 0.15 m freze derinliğinde, konveyörlü) girdisi için teklif edilen 1.000.000-TL tutarı tevsik etmek üzere, satıcı firma olarak MH Taahhüt İnşaat A.Ş.’den alınan kaşe ve imza bilgisine yer verilen fiyat teklifinin, polimer modifiye bitüm plenti için teklif edilen 750.000,00-TL tutarı tevsik etmek üzere satıcı firma olarak Marini Makine A.Ş.’den alınan ve mevzuatta düzenlenen sekil kurallarına uygun olduğu, söz konusu makinelere iliskin olarak Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13. maddesi uyarınca fiyat teklifi ile açıklama yapılabileceği sonucuna varıldığından, davalı idarece, asfalt kazıma makinesi ve polimer modifiye bitüm plentinin amortisman giderlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanamayacağından bahisle tesis edilen başvurunun reddine ilişkin dava konusu Kurul kararının bu hususa ilişkin kısmında hukuka uygunluk görülmemiştir.” gerekçesiyle “davacı şirketler iş ortaklığının birinci iddiasına ilişkin kısmı (10-ç) yönünden iptaline” karar verilmiştir. Ancak aynı Mahkeme kararında, davacı iş ortaklığının teklifinin “asfalt plentine ilişkin sunulan kapasite raporunda toz tutuculuk özelliğinin tevsik edilmediği” ve “asfalt kazıma makinesinin teknik özelliklerinin tevsik edilmediği” şeklindeki diğer değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri açısından ise dava konusu Kurul kararında hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Anayasa’nın 138’inci maddesinin dördüncü fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin mahkeme kararlarına uymak zorunda olduğu, bu organlar ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 28’inci maddesinin birinci fıkrasında, mahkemelerin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idarenin gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Anılan kararın icaplarına göre Kamu İhale Kurulunca işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Kamu İhale Kurulunun 26.12.2019 tarih ve 2019/UY.II-1700 sayılı kararının, MSK Müh. Taah. A.Ş. – Çekim İnş. Bet. A.Ş. İş Ortaklığının aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun görülmemesine ilişkin kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.

Yorum Ekle