Karar No              : 2020/UY.I-1159

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/156744 İhale Kayıt Numaralı “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alt temel, Temel, Sathi Kaplama, Bsk) Onarımı ve Yapımı İşi” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın Alma ve İhale Daire Başkanlığı tarafından 27.04.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Adana Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde Toprak İşleri Sanat Yapıları Üst Yapı (Alt temel, Temel, Sathi Kaplama, Bsk) Onarımı ve Yapımı İşi” ihalesine ilişkin olarak Trend İnş. Tic. Ltd. Şti. – Kadir Gündüz İnş. Tic. San. Ltd. Şti. – Ocakyol Asfalt Yol İnş. Mak. End. Gıda ve San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 14.05.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.05.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.05.2020 tarih ve 22766 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.05.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/877 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

3) İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığının ortakları tarafından ihale dosyası kapsamında sunulan mali belgelerde yer alan bilanço oranları ile iş hacmini gösteren belgelerdeki oranların mevzuata ve ihale dokümanında belirlenen şartlara uygun şekilde sunulmadığı ve hesaplanmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

3) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.4.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan isteklilerin, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi (Standart Form: KİK024.1/Y)

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.4.3. İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25’inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.” düzenlemeleri bulunmaktadır.

Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Maden. Tur. Petrol Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.- Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş.- Güvenyol İnş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından teklif dosyası kapsamında, ortaklık oranı % 98 olarak pilot ortak sıfatında olan Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Maden. Tur. Petrol Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye ait 2018 yılı ayrıntılı bilançosunun sunulduğu belirlenmiştir. Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Maden. Tur. Petrol Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 2018 yılına ilişkin bilançosundan cari oranının 2,352167491, öz kaynak oranının 0,303679995, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,095324514 olduğu ve istenilen oranları sağladığı,

Hi-Ka Nak. İnş. Taah. Maden. Tur. Petrol Ür. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından 2018 yılına ilişkin toplam cirosunu gösteren gelir tablosunun sunulduğu, söz konusu tabloda yer alan net satışların tutarının (67.096.226,21 TL),  ihalede sağlanması gereken iş hacmine ilişkin tutarın ortaklık oranı ile çarpılması durumunda ulaşılan tutarının (17.461.351,90 TL) üzerinde olduğu,

Ortaklık oranı % 1 olarak özel ortak sıfatında olan Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin ise, 2018 yılı bilançosunu ve gelir tablosunu sunduğu, sunulan bilançodan cari oranının 1,422594981, öz kaynak oranının 0,447740801, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,095183494 olduğu ve istenilen oranları sağladığı,

Er-Den Yol İnş. Taah. Tur. Hiz. San. Tic. A.Ş.nin 2018 yılına ilişkin gelir tablosunda net satışlarının 18.005.949,56 TL olduğu ve ortaklık oranı dikkate alındığında sağlanması gereken asgari tutarı (178.177,06 TL) sağladığı,

Ortaklık oranı % 1 olarak özel ortak sıfatında olan Güvenyol İnş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ise, 2019 yılı bilançosunu ve gelir tablosunu sunduğu, sunulan bilançodan cari oranının 2,177282245, öz kaynak oranının 0,307207762, kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,444297106 olduğu ve istenilen oranları sağladığı,

Güvenyol İnş. Petrol Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2019 yılına ilişkin gelir tablosunda net satışlarının 24.042.565,27 TL olduğu ve ortaklık oranı dikkate alındığında sağlanması gereken asgari tutarı (178.177,06 TL) sağladığı tespit edilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, söz konusu iddialar yerinde bulunmamıştır.

Yorum Ekle