Yılı          2011

Dairesi  5

Karar No              1

İlam No                2

Tutanak Tarihi   18.10.2012

Taşıt kiralaması

A) Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerdeki düzenlemelere göre, yabancı menşeli taşıtlar yerine yerli menşeli araç edinilerek kullanılması öngörülmüş olmasına rağmen, 2011 yılı araç kiralanmasına ait hizmet alım işinde yabancı menşeli taşıt edinildiği,

B-) Doğrudan temin yöntemiyle gerçekleştirilen taşıt kiralamalarında da yabancı menşeli (vip) taşıt edinildiği,

Konularıyla ilgili olarak;

A) Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usullerin 1. maddesinde,

“Bu Esas ve Usullerin amacı, 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa tabi olan kurumlarda kamu hizmetlerinin gerektirdiği taşıt ihtiyacının hizmet alımı suretiyle karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.” denilmektedir.

6. maddesinde ise;

b) Hizmet alımı suretiyle yabancı menşeli binek ve station-wagon cinsi taşıt edinilmesini Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlı olacaktır.

c) Kanuna ekli (1) ve (2) sayılı cetvellerde yer alanlar ile güvenlik önlemli (zırhlı) araçlar ve koruma altına alınanlarla ilgili yönetmelik hükümlerine göre tahsis olunan araçlar dışında kullanılacak binek ve station-wagon cinsi taşıtların motor hacmi 1600 cc’yi geçmeyecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir.

Esas ve usullerin belirtilen konuyla ilgili hükümlerine göre, yabancı menşeli taşıt ancak Taşıt Kanununun 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasında öngörülen makam ve hizmetler ile sınırlıdır. Ancak, söz konusu araç kiralama hizmet alımında yabancı menşeli araçlar kiralandığı görülmüş olmakla birlikte, bu uygulamanın Esas ve Usullere aykırılık teşkil ettiği görüşüne katılmak mümkün görülmemektedir.

2011 Yılı (47adet) ……………. işi” ne ait sözleşme ve teknik şartnamenin incelenmesiyle de görüleceği üzere, kiralanacak araçlarda sadece 3 yaşını aşmamış ve 1600 cc araçlar olması şartı dışında, İdarenin herhangi bir şekilde yabancı menşeli araç kiralanması talebi olmamıştır. Bu durumda, Yüklenici firmaya ihale bedeli tutarı olan ………….. TL dışında herhangi bir ek ödeme yapılmadığı hususu da göz önünde bulundurulduğunda, Yüklenici firmanın kendi isteğiyle bünyesinde bulunan yabancı menşeli bazı araçları da hizmetin ifası için kullandığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, mevzuatına uygun olduğu anlaşılan ……………TL ödeme ile ilgili olarak ilişilecek husus bulunmadığına ..,

B) ………….TL tutarlı Doğrudan Temin yöntemiyle kiralanan araçların içerisinde yabancı menşeli (vip) taşıt bulunduğu konusunda da, yukarıdaki (A) bölümünde yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ilişilecek husus bulunmadığına ..,

Oy birliğiyle karar verildi.

Yorum Ekle