ÜTS Envanter Kayıtlarının Yeterlik Bilgileri Tablosunda Beyan Edilmemiş Olması

Karar No              : 2020/UH.II-2083

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2020/390857 İhale Kayıt Numaralı “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” İhalesi

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 08.09.2020 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin 09.10.2020 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 15.10.2020 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 23.10.2020 tarih ve 47485 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 23.10.2020 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2020/1654 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, e- teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşağıda belirtilen gerekçelerle değerlendirme dışı bırakılması gerektiği, şöyle ki;

 2) Teklif edilen cihazlara ait ÜTS envanter kayıtlarının yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilmediği, ayrıca teklif kapsamında bu hususa ilişkin herhangi bir belgenin sunulmadığı,

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

08.09.2020 tarihinde e-teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilen “3 Yıllık Görüntüleme Hizmeti” ihalesine 2 istekli tarafından teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından yapılan incelemede, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülen teklif sahipleri sırasıyla Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti. ve Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş. tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayanlara ilişkin tevsik edici belgeler ve bunların eklerinin sunulmasının istenildiği, bunun üzerine adı geçen istekliler tarafından ilgili belgelerin sunulduğu ve sunulan bu bilgi ve belgelerin doğrulandığı, netice itibarıyla ihalenin Birtom Medikal ve Sağlık Hizmetleri Turizm İnş. Canlı Hayvan Madencilik Tarım Pazarlama Tic. Ltd. Şti.nin üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibi Bilim Özel Sağlık Hizmetleri A.Ş.nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar” başlıklı 27’nci maddesinde “İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler bulunur. Ön yeterlik dokümanında ise adaylarda aranılan şartlara, ön yeterlik kriterlerine ve gerekli diğer belge ve bilgilere yer verilir.

İdari şartnamede ihale konusuna göre asgari aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

e) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri …” hükmü,

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Yeterliğin belirlenmesinde uyulacak ilkeler” başlıklı 28’inci maddesinde “(1) Ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliğin saptanması amacıyla öngörülecek değerlendirme kriterleri ve istenecek belgeler, rekabeti engelleyecek şekilde belirlenemez.

(2) Yeterlik değerlendirmesi için istenecek belgelerin ve yeterlik değerlendirmesinde aranılacak kriterlerin, ihale veya ön yeterlik ilanı ile idari şartnamede veya ön yeterlik şartnamesinde ya da davet yazısında belirtilmesi zorunludur …” hükmü,

Teknik Şartname’nin “Genel Hususlar” başlıklı 7’nci maddesinde “… g) Teklif edilen cihazlar için, 2019/19 Sayılı Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımları Genelgesinin 1.15. Maddesinde belirtilen (Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki cihazların satın alımlarında, aday veya isteklilerin ÜTS’de (Ürün Takip Sistemi) firma kaydının aranması zorunludur. Ayrıca ÜTS üzerinde yapılan ürün sorgulamalarında ürün durumu “Kayıtlı” veya “Sistemde Tekil Ürün Var” şeklinde olan ürünler haricindekilerin alımı/hizmet alımı yapılmamalıdır. Hizmet alım süreçlerinde, hizmet sunumunda kullanılacak cihazların aday veya isteklinin ÜTS’deki envanterinde bulunması gerekliliği aranmalıdır. Bu gereklilik hizmet sunulacak cihazın türüne göre ihaleye başvuru kriteri olarak aranabileceği gibi sözleşme sonrası hizmet sunumuna başlamadan önce de aranabilir.) hususlar doğrultusunda Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olma şartı aranacak olup, teklif veren firmalar bu hususu belgelendireceklerdir …” düzenlemesi yer almaktadır.

Başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna yönelik olarak idarece yapılan inceleme sonucunda alınan 15.10.2020 tarihli kararda ihale konusu iş kapsamında kullanılacak cihazların isteklilerin Ürün Takip Sistemi envanterinde bulunması gerektiği hususunun sözleşme sonrası ihale konusu işe başlanılmadan aranacağının ifade edildiği görülmüştür. Ayrıca İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde bakıldığında, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak cihazların isteklilerin ürün takip sistemi envanterinde bulunduğu hususunu tevsik eden belgelerin ihale aşamasında sunulması zorunluluğunu getiren bir düzenlemenin de bulunmadığı anlaşılmıştır.

Yukarıda aktarılan Teknik Şartname maddesi incelendiğinde, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak cihazların isteklilerin ürün takip sistemi envanterinde bulunması gerektiği hususunun aranacağı belirtilmiş olup bu hususun kullanılacak cihazın türüne göre yeterlik değerlendirmesinde veya sözleşme sonrası ihale konusu işe başlanılmadan önce de aranabileceği düzenlenmiştir.

Bu nedenle uyuşmazlığa konu ihale bakımından açıklığa kavuşturulması gereken husus, iddiaya konu ihale dokümanı düzenlemesinin yeterlik değerlendirmesinde aranılacak bir kriter olarak öngörülüp öngörülmediğidir.

Kamu ihale mevzuatında yeterlik kriterleri ayrıntılı olarak düzenlenmiş olup isteklilerin ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterliklerinin belirlenmesi için gerekli olan bilgi ve belgeler sayılmıştır. Bu noktada ihale konusu işin niteliğine göre sayılan bu bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağının, ihale dokümanında ve ihale ilanında belirtilmesi gerekli görülmüştür. Ayrıca ihtiyaçların Kanun’a uygun bir şekilde karşılanmasını sağlamak üzere İdari Şartname kapsamında yer alması zorunlu görülen hususlar da belirlenmiş olup isteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri bu hususlardan bir tanesidir.

Bu çerçevede somut olaya bakıldığında, başvuru sahibinin şikâyet başvurusuna yönelik olarak idarece yapılan inceleme sonucunda alınan 15.10.2020 tarihli kararda ihale konusu iş kapsamında kullanılacak cihazların isteklilerin ürün takip sistemi envanterinde bulunması gerektiği hususunun hangi aşamada yerine getirilmesi gerektiğine açıklık getirildiği, ayrıca İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesine bakıldığında, ihale konusu iş kapsamında kullanılacak cihazların isteklilerin ürün takip sistemi envanterinde bulunması gerektiği yönünde bir düzenlemenin de bulunmadığı anlaşılmıştır. Buradan hareketle, iddiaya konusu hususun sözleşmenin uygulanması aşamasında yerine getirilmesi istenen bir yükümlülük olduğu anlaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibi tarafından ileri sürülen iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yorum Ekle